Traian Vulpescu and the Uniformity of Religious Chants

Mocanu Daniel 1
 • 1 “Babeș-Bolyaiˮ University Cluj-Napoca,

Abstract

Folklorist, byzanthologist, university professor at the Conservatory of Music and Dramatic Art in Cluj, Traian Vulpescu was a key figure in the Transylvanian academic musical space. Among his scientific concerns there is the effort made in the introduction of the psaltic music in a region dominated by a strong oral authothonous musical tradition, synthesized in the collection The eight voices by priest Dimitrie Cunțanu from Sibiu. Saint John Chrysostom Mass: The Hymns and Irmoi of the Yearly Celebrations, which Traian Vulpescu wrote in 1939, was the means by which he wanted to make psaltic music more accessible in Transylvania and in the entire country. Using the collections made by Macarie Ieromonahul, Anton Pann, Dimitrie Suceveanu, Ion Popescu-Pasărea, Vulpescu built a personal transcription of the psaltic music in linear notation, choosing the most representative musical variant. The effort he made was fairly in vain because, being as multicultural as it was, the religious music in the area is special. Nevertheless, Traian Vulpescu’s collection is of utmost importance in the Transylvanian musical space, because it answers the Bishop’s Melchisedec Ștefănescu request, and that is to create a religious musical repertoire in linear notation, to be accessible to all Orthodox Romanians.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Antofie, R. (1987). Cântări bisericeşti şi populare [Church and folk chants]. Buzău: Editura Episcopiei.

 • Breazul, G. (1932). Arhiva fonografică a Ministerului Instrucției, Cultelor și Artelor [Phonographic Archive of the Ministry of Education, Cults and Arts]. București.

 • Cosma, V. (2006). Muzicieni din România-Lexicon [Musicians from Romania – Lexicon], 9 vol. Bucureşti: Editura Muzicală.

 • Cristescu, C. (2011). Sigismund Toduță și stilul liturgic de la Blaj [Sigismund Toduță and the liturgical style from Blaj]. Cluj-Napoca: Arpeggione.

 • Cunțanu, D. (1890). Cântările bisericesci după melodiile celor opt glasuri ale Sfintei Biserici Ortodoxe [Church chants according to the melodies of the eight tones of the Holy Orthodox Church]. Sibiu: Editura autorului, Viena.

 • Ionescu, G. C. (2003). Muzica bizantină în România-Dicţionar cronologic [Byzantine Music in Romania – Chronological Dictionary]. Bucureşti: Sagittarius.

 • Luca, A. (1898). Priviri generale asupra Musicei din Biserica Ortodoxă de Răsărit de la începutul creştinismului şi pănă în dilele nóstre [General views on the Music of the Eastern Orthodox Church from the beginning of Christianity and up to our days]. Bucureşti.

 • Macarie, I. (1823). Anastasimatarul [The Anastasimatarion]. Vienna.

 • Macarie, I. (1823). Irmologhion sau catavasier muzicesc [The Heirmologion or the musical Katavasiarion], care cuprinde în sine catavasiile praznicelor împărătești și ale Născătoarei de Dumnezeu, ale Triodului și ale Penticostarului precum se cântă în sfânta lui Hristos Dumnezeu Biserica cea Mare. Acum, întâia oară tipărit în zilele Prea Luminatului și Prea Înălțatului nostru Domn și Ighemon a toată Ungrovlahia, io Grigorie Dimitrie Ghica Voevod, întru întâiul an al Domnieie Sale, cu voia și blagoslovenia Prea Sfințitului Mitropolit a Toată Ungrovlahiam chirio kir Grigorie. Alcătuită pre romînește pre așezământul sistimii ceii noauo du pre cel grecesc de smeritul Macarie Ieromonahul, Portarie al Sfintei Mitropolii a Bucureștilor, Dascălul Școalei de Musichie. Viena.

 • Mitrofanovici, V. (1909). Liturgica Bisericii Răsăritene [The theoretical Liturgy of the Eastern Church]. Cernăuți.

 • Mocanu, D. (2016). Praznicul Cincizecimii – abordare liturgică şi muzicală. Analiză de caz: cântări din tradiţia ortodoxă românească a secolelor XIX-XXI [The Feast of Pentecost – a liturgical and musical approach. Case analysis: chants from the Romanian Orthodox tradition of the 19th-21st centuries] (Teză de doctorat nepublicată/ PhD Thesis, unpublished). Universitatea „Babeș-Bolyaiˮ, Cluj-Napoca.

 • Moisil, C. (2010). Despre românire în prefeţele lui Macarie Ieromonahul şi Anton Pann [About “romanization” in the prefaces of Macarie the Hieromonk and Anton Pann]. In Sorin Dobre (Ed.), Dimitrie Cunţan (1837-1910) şi cântarea bisericească din Ardeal [Dimitrie Cunţan (1837-1910) and the church chant from Transylvania]. Sibiu: Editura Universităţii „Lucian Blaga”.

 • Moisil, C. (2012). Românirea cântărilor: un meşteşug şi multe controverse – Studii de muzicologie bizantină [The “Romanization” of songs: a craft and many controversies - Byzantine musicology studies]. Bucureşti: Editura Muzicală.

 • Moldoveanu, N. (1997). Muzicieni ialomițeni, Mihail și Traian Vulpescu [Musicians from Ialomița County, Mihail and Traian Vulpescu]. Almanah bisericesc [Church Almanach], 73-78. Slobozia: Episcopia Sloboziei și Călărașilor.

 • Moldoveanu, N. (2010). Istoria muzicii bisericești la români [History of Church Music at Romanians]. București: Basilica.

 • Morariu-Andrieviciu, S. (1883). Tipiconul Bisericii ortodoxe orientale [The Tipikon of the Eastern Orthodox Church]. Cernăuți.

 • Musicescu, G. (1934). Imnele Sfintei Liturghii [The Hymns of the Holy Liturgy], ediția a III-a. București.

 • Nifon, P. (1902). Carte de Musică Bisericéscă pe Psaltichie şi pe note liniare, pentru trei voci [Book of Church Music on psaltic and linear notes, for three voices]. Bucureşti.

 • Nițulescu, P. (1939). Muzica românească de azi [Today’s Romanian music]. București: Marvan.

 • Pann, A. (1845-1846). Bazul teoretic și practic sau Gramatica melodică [Theoretical and practical basis or Melodic grammar]. Bucureşti: Tipografia proprie [Own Typography].

 • Pann, A. (1846). Irmologhiu [The Heirmologion], București: Tipografia proprie [Own Typography].

 • Pann, A. (1847). Heruvico-Kinonicar [Cherouvikon-Koinonikarion]. București: Tipografia proprie [Own Typography].

 • Pann, A. (1847). Rândueala Sfintei și Dumnezeeștii Liturghii [The Order of the Holy and Divine Liturgy]. București: Tipografia proprie [Own Typography].

 • Pann, A. (1848). Privighier [The Vigiler]. București: Tipografia proprie [Own Typography].

 • Pogda I. (1941). Cronică muzicală: Traian Vulpescu, Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur [Musical chronicle: Traian Vulpescu, Liturgy of Saint John the Chrysostom]. Contrapunct, 4, 15. Timișoara.

 • Popescu-Pasărea, I. (1910). Principii de Muzică Bisericească Orientală [Principles of Oriental Church Music]. București.

 • Popescu-Pasărea, I. (1911). Cântările Sfintei Liturghii [The Chants of the Holy Liturgy], ediția I. București.

 • Popescu-Pasărea, I. (1911). Scopul nostru [Our Purpose]. Cultura, 1, 1-2. București.

 • Popescu-Pasărea, I. (1925). Podobiile și Troparele [The prosomoia and the Troparia]. București.

 • Popescu-Pasărea, I. (1931). Liturghierul de strană [The Liturgy Collection], ediția II. București.

 • Popescu-Pasărea, I. (1931). Muzica bizantină [The Byzantine Music]. Biserica Ortodoxă Română [The Romanian Orthodox Church], 2-3, 206–211. București.

 • Popescu-Pasărea, I. (1931). Muzica bizantină [The Byzantine Music]. Biserica Ortodoxă Română [The Romanian Orthodox Church], 2–3, 206–211. București.

 • Popescu-Pasărea, I. (1930). Rolul lui Anton Pann în muzica bisericească [The role of Anton Pann in church music]. Cultura, 5–6, 3–8. București.

 • Popescu-Pasărea, I. (1932). Liturgia corală în stil bizantin. Audiţia dela bis.(erica) Popa Rusu. 27 Martie 1932 [Byzantine-style choral liturgy. Audition from the “Popa Rusu” Church. March 27, 1932]. Cultura, 4, 7–8. București.

 • Popescu-Pasărea, I. (1933). Noul Idiomelar [The New Idiomelarion]. București.

 • Popescu-Pasărea, I. (1937). Comemorarea centenarului lui Macarie Ieromonahul [Commemoration of the centenary of Macarie the Hieromonk]. Cultura, 1-2, 3-9. București.

 • Ştefănescu, M. (1882). Memoriu pentru cântările bisericesci în România [Memoir for church songs in Romania]. Biserica Ortodoxă Română [The Romanian Orthodox Church], 6, 11-47. București.

 • Ţuţea, P. (1993). Lumea ca teatru [The World as a Theater]. Bucureşti: Vestala şi Alutus.

 • Vulpescu, T. (1933). Cântările noastre duhovnicești I [Our spiritual chants I]. Unirea [The Union], 21, 2. Blaj.

 • Vulpescu, T. (1933). Cântările noastre duhovnicești II [Our spiritual chants II]. Unirea [The Union], 22, 4. Blaj.

 • Vulpescu, T. (1939). Liturghia Sfântului Ioan Gura de Aur: troparele și irmoasele, sărbătorilor de peste an [The Liturgy of St. John Chrysostom: the troparia and the irmoi, for the holidays over the year] scrise pe note liniare de pe cele mai bune versiuni ale cântării noastre bisericești tradiționale, simplificate și curățite. Tipărite în zilele Prea luminatului și prea înălțatului nostru Rege Carol al II-lea, întru al nouălea an al domniei sale și Înalt Prea Sfințitului nostru Patriarh Nicodim, întru întâiul an al păstoriei sale. Cluj.

 • Zmeu, I. (1892). Utrenier și Liturghier [Matins and Liturgy Chants Collection]. Buzău.

 • Zoicaș-Toma, L. (1984). Traian Vulpescu, autorul primului curs de metodica predării muzicii la Conservatorul clujean [Traian Vulpescu, author of the first course on the methodology of music teaching at the Conservatory of Cluj]. Lucrări de muzicologie, vol. 15, dedicat personalității lui G. Dima, colaboratorilor și urmașilor săi [Musicology Papers, vol. 15, dedicated to the personality of G. Dima, his collaborators and followers]. Cluj-Napoca.

 • ∗∗∗(2013). Dicţionar de muzică bisericească românească [Dictionary of Romanian Church Music]. (coord): pr. prof. dr. Nicu Moldoveanu; pr. prof. dr. Nicolae Necula; pr. prof. dr. Vasile Stanciu; arhid. prof. dr. Sebastian Barbu-Bucur. Bucureşti: Basilica.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search