Assessment of the Quality of Malt Obtained from Spring Malting Barley Delivered to the San Farmers’ Cooperative in 2018

Open access

Abstract

The study assesses the quality of malt from spring malting barley grown in the Podkarpackie Province, and delivered to the SAN Farmers' Cooperative in 2018. After the initial technological assessment in the laboratory of SAN, the grain was malted in the Department of Agricultural and Food Production Engineering at the Institute of Agricultural Sciences, Land Management and Environmental Protection of the University of Rzeszow. Moisture, protein content, runoff time, viscosity, pH, wort clarity, extract content and diastatic power were determined in the tested malt, as well as wort obtained from it in the process of mashing. The average parameters of protein content, extractivity of malt ground into flour, of pH and the wort extract were normative, while the other researched parameters did not meet high quality requirements. A high loss of grain mass was noted during malting. After laboratory tests of malt and wort, it was determined that part of the malting raw material is of high malting quality and can be used without modification in the brewhouse for the malting and mashing process.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Analytica-EBC (2004). Method 4.5.1 Extract of Malt: Congress Mash. Hans Carl Getrӓnke-Fachverlag Nürnberg.

 • Belcar J. Gorzelany J. Matłok N. (2019). Ocena właściwości technologicznych jęczmienia browarnego z terenu województwa podkarpackiego dostarczanego do Spółdzielni Rolników SAN w Głuchowie. [in:] Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania 2019 (red. D. Łuczycka) Idea Knowledge Future Wrocław 33-45.

 • Błażewicz J. Liszewski M. Zembold-Guła A. Kozłowska K. Szwed Ł. (2013). Liczba Kolbacha jako ważny wskaźnik wartości przetwórczej ziarna jęczmienia browarnego. Fragmenta Agrono-mica 30(3) 46-53.

 • Błażewicz J. Zembold-Guła A. Żarski J. Dudek S. Kuśmierek-Tomaszewska R. (2011). Wpływ deszczowania i nawożenia azotem w technologii uprawy jęczmienia browarnego na wydajność procesu słodowania – wstępne wyniki badań. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 6 Kraków 109-117.

 • Błażewicz J. Zembold-Guła A. Szwed Ł. Liszewski M. (2010). Wpływ nawożenia azotem jęczmienia oraz czasu kiełkowania ziarna na wielkość ubytków naturalnych procesu słodowania. Pamiętnik Puławski152 29-39.

 • Błażewicz J. Liszewski M. Zembold-Guła A. (2007). Usability of Bishop formula in evaluation of malting quality of barley grain. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 57 4(A) 37-40.

 • Farzaneh V. Ghodsvali A. Bakhshabadi H. Zane Z. Carvalho I. (2017). The impact of germination time on the some selected parameters through malting process. International Journal of Biological Macromolecules 94 pp. 663-668.

 • Gołębiewski D. Myszka K. Fraś A. Boros D. Burek J. Mańkowski D. (2013). Ocena zróżnicowania genotypowego i środowiskowego cech wartości browarnej rodów jęczmienia jarego z doświadczeń przedrejestrowych z roku 2012. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 268 47-58.

 • Central Statistical Office of Poland (GUS) 2018. Statistical Yearbook of Agriculture pp. 147-150.

 • Haberowa H. Raczyńska-Cabaj A. (2004). Towaroznawcza i technologiczna ocena jęczmienia i słodu. Wydawnictwo SGGW. ISBN 9788372445265.

 • Kasztelowicz K. Boros D. (2005). Wstępne badania nad zastosowaniem testu lepkości jako prostego kryterium selekcji jakościowej jęczmienia browarnego i pastewnego. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 235 147-154.

 • Kleinwachter M. Muller Ch. Methner F. J. Selmar D. (2014). Biochemical heterogeneity of Malt is caused by both biological variation and differences in processing: Individual grain analyses of biochemical parameters in differently steeped barley (Hordeum vulgare L.) malts. Food Chemistry 147 25-33.

 • Kunze W. (2010). Technology Brewing and Malting. 4th updated edition. VLB Berlin. ISBN 978-3-921690-64-2.

 • Liszewski M. Błażewicz J. Zembold-Guła A. Szwed Ł. Kozłowska K. (2012). Wpływ sposobu nawożenia azotem na ekstraktywność słodu jęczmiennego. Fragmenta Agronomica 29(1) 93-104.

 • Nowak J. Paluszkiewicz M. Lasik M. (2009). Wpływ pH zacieru i brzeczki na przebieg procesu technologicznego i wybrane wyróżniki jakościowe piwa. Bromat. Chem. Toksykol. XLII 3 414-419.

 • Pecio A. Kubasik K. (2006). Zróżnicowanie plonu i zawartości białka w ziarnie jęczmienia jarego w obrębie pola produkcyjnego. Pamiętnik Puławski 142 349-362.

 • PN - R- 74109: 1997 and PN - R- 74110: 1998 regarding the assessment of barley grain.

 • PN-A-79082: 1997 PN-A-79083-5: 1998 PN-A-79083-6: 1998 PN-A-79083-7: 1998 PN-A-79083-10: 1998 PN- A-79083-12: 1998 regarding the assessment of barley malt.

 • Schmitt M. Skadsen R. Budde A. (2013). Protein mobilization and malting – specific proteinase expression during barley getermination. Journal of Cereal Science 58 324-332.

 • Strąk E. Balcerek M. (2016). Słody jako źródło enzymów amylolitycznych w procesie enzymatycznej hydrolizy skrobi. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość 6(109) 41-54.

 • Zarnkow M. (2007). Wpływ temperatury kleikowania słodu jęczmiennego na proces zacierania. Agro Przemysł 6 33-36.

 • Zembold A. Błażewicz J. (2006). Ziarno jęczmienia nagiego i oplewionego jako surowiec niesłodowany w piwowarstwie. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość. 3(48) 35-50.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 49 49 17
PDF Downloads 53 53 19