Investment Opportunities in Ecological Farms with Various Production Branches

Abstract

Development investment capacity of farms depends on their potential and scale of production, and thus its revenue, which determines the scale of investment purchases. Most specialized farms have growth potential. Farmers take great interest in modernization and investing in new technologies, machinery and agricultural land, as confirmed by market analysis. Literature references offer information regarding the needs and investment opportunities of territorially diversified farms running conventional production, however the aim of the work is to determine the investment possibilities of organic farms with various production branches. The research included 50 farms certified as ecological producers. In order to answer the question which type of business has the greatest development potential, the examined facilities were divided into branch groups.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Brodzińska, K. (2014). Rolnictwo ekologiczne – tendencje i kierunki zmian. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 14, 3, 27-36.

 • Cupiał, M., Kobuszewski, M., Szelag-Sikora, A., Niemiec, M. (2015a). Analysis of mechanical investment in Malopolska province using index of technological modernization ITM, In: Huyghebaert, B., Lorencowicz, E., Uziak, J. (Eds), Farm Machinery And Processes Management In Sustainable Agriculture, 70-73.

 • Cupiał, M., Szelag-Sikora, A., Niemiec, M. (2015b). Optimisation of the machinery park with the use of Otr-7 Software in context of sustainable agriculture, In: Huyghebaert, B., Lorencowicz, E., Uziak, J. (Eds), Farm Machinery And Processes Management In Sustainable Agriculture, 64-69.

 • Jończyk, K. (2014). Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zeszyty Naukowe WSEI, Series: Ekonomia, 8(1), 129-140.

 • Kwiatkowski, C.A., Harasim, E., Maziarz, P. (2013). Gospodarstwa ekologiczne w strategii zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Studia i Raporty IUNG-PIBb, 32(6).

 • Malaga-Tobola, U., Tabor, S., Kocira, S. (2015). Productivity Of Resources And Investments At Selected Ecological Farms. Agriculture And Agricultural Science Procedia/7th International Scientific Symposium On Farm Machinery And Processes Management In Sustainable Agriculture, 158-164

 • Malaga-Toboła, U. (2013). Modernization possibilities of technical equipment in mountainous ecological milk farms. Agricultural Engineering, Krakow. ISBN 978-83-935020-8-0.

 • Nęczyńska, E. (2014). Doświadczenia organizacyjne polskiego FADN i zmiany w rolnictwie po akcesji do UE. Makroregion Małopolska i Pogórze. Prezentacja na warsztatach szkoleniowych polskiego FADN. 18.09.2014

 • Sawa, J. (2012a). Opis procesów produkcji gospodarstwa jako warunek ich modernizacji. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3, 15-24.

 • Sawa J. (2012b). Opis Procesów Produkcji Gospodarstwa jako warunek ich modernizacji, Problemy Inżynierii Rolniczej, 3, 15–24.

 • Szelag-Sikora, A., Cupiał, M., Niemiec, M. (2015a). Productivity of farms in the aspect of various activity forms. In: Huyghebaert, B., Lorencowicz, E., Uziak, J. (Eds), Farm Machinery And Processes Management In Sustainable Agriculture, 94-98.

 • Szelag-Sikora, A., Cupiał, M., Niemiec, M. (2015b). Intensity and labour consumption of integrated production in horticultural farms. In: Huyghebaert, B., Lorencowicz, E., Uziak, J. (Eds), Farm Machinery And Processes Management In Sustainable Agriculture, 249-254.

 • Wasąg, Z. (2010). Efektywność wykorzystania środków UE przez gospodarstwa rolne na przykładzie wybranych programów. Inżynieria Rolnicza, 3(121), 231-236.

 • Wójcicki, Z. (2014). Analiza potrzeb i możliwości inwestycyjnych gospodarstw rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1(83), 5–20.

 • Wójcicki, Z., Kurek, J. (2012). Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych, Cz. VI, Wyniki badań i wdrożeń projektu rozwojowego. Falenty–Warszawa, Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-34-9, 148.

 • Wójcicki, Z., Rudeńska, B. (2013). Działalność inwestycyjna w badanych gospodarstwach rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3(81), 5–16.

 • Zawadzka, D., Strzelecka, A., Szafraniec-Siluta E. (2013). Znaczenie dopłat do działalności operacyjnej w tworzeniu dochodu rodzinnego gospodarstwa rolnego w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA XV (3), 396-401.

 • Zegar, J. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ISBN 9788301168247.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search