Investment Opportunities in Ecological Farms with Various Production Branches

Open access

Abstract

Development investment capacity of farms depends on their potential and scale of production, and thus its revenue, which determines the scale of investment purchases. Most specialized farms have growth potential. Farmers take great interest in modernization and investing in new technologies, machinery and agricultural land, as confirmed by market analysis. Literature references offer information regarding the needs and investment opportunities of territorially diversified farms running conventional production, however the aim of the work is to determine the investment possibilities of organic farms with various production branches. The research included 50 farms certified as ecological producers. In order to answer the question which type of business has the greatest development potential, the examined facilities were divided into branch groups.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Brodzińska K. (2014). Rolnictwo ekologiczne – tendencje i kierunki zmian. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego 14 3 27-36.

 • Cupiał M. Kobuszewski M. Szelag-Sikora A. Niemiec M. (2015a). Analysis of mechanical investment in Malopolska province using index of technological modernization ITM In: Huyghebaert B. Lorencowicz E. Uziak J. (Eds) Farm Machinery And Processes Management In Sustainable Agriculture 70-73.

 • Cupiał M. Szelag-Sikora A. Niemiec M. (2015b). Optimisation of the machinery park with the use of Otr-7 Software in context of sustainable agriculture In: Huyghebaert B. Lorencowicz E. Uziak J. (Eds) Farm Machinery And Processes Management In Sustainable Agriculture 64-69.

 • Jończyk K. (2014). Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zeszyty Naukowe WSEI Series: Ekonomia 8(1) 129-140.

 • Kwiatkowski C.A. Harasim E. Maziarz P. (2013). Gospodarstwa ekologiczne w strategii zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Studia i Raporty IUNG-PIBb 32(6).

 • Malaga-Tobola U. Tabor S. Kocira S. (2015). Productivity Of Resources And Investments At Selected Ecological Farms. Agriculture And Agricultural Science Procedia/7th International Scientific Symposium On Farm Machinery And Processes Management In Sustainable Agriculture 158-164

 • Malaga-Toboła U. (2013). Modernization possibilities of technical equipment in mountainous ecological milk farms. Agricultural Engineering Krakow. ISBN 978-83-935020-8-0.

 • Nęczyńska E. (2014). Doświadczenia organizacyjne polskiego FADN i zmiany w rolnictwie po akcesji do UE. Makroregion Małopolska i Pogórze. Prezentacja na warsztatach szkoleniowych polskiego FADN. 18.09.2014

 • Sawa J. (2012a). Opis procesów produkcji gospodarstwa jako warunek ich modernizacji. Problemy Inżynierii Rolniczej 3 15-24.

 • Sawa J. (2012b). Opis Procesów Produkcji Gospodarstwa jako warunek ich modernizacji Problemy Inżynierii Rolniczej 3 15–24.

 • Szelag-Sikora A. Cupiał M. Niemiec M. (2015a). Productivity of farms in the aspect of various activity forms. In: Huyghebaert B. Lorencowicz E. Uziak J. (Eds) Farm Machinery And Processes Management In Sustainable Agriculture 94-98.

 • Szelag-Sikora A. Cupiał M. Niemiec M. (2015b). Intensity and labour consumption of integrated production in horticultural farms. In: Huyghebaert B. Lorencowicz E. Uziak J. (Eds) Farm Machinery And Processes Management In Sustainable Agriculture 249-254.

 • Wasąg Z. (2010). Efektywność wykorzystania środków UE przez gospodarstwa rolne na przykładzie wybranych programów. Inżynieria Rolnicza 3(121) 231-236.

 • Wójcicki Z. (2014). Analiza potrzeb i możliwości inwestycyjnych gospodarstw rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej 1(83) 5–20.

 • Wójcicki Z. Kurek J. (2012). Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych Cz. VI Wyniki badań i wdrożeń projektu rozwojowego. Falenty–Warszawa Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-34-9 148.

 • Wójcicki Z. Rudeńska B. (2013). Działalność inwestycyjna w badanych gospodarstwach rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej 3(81) 5–16.

 • Zawadzka D. Strzelecka A. Szafraniec-Siluta E. (2013). Znaczenie dopłat do działalności operacyjnej w tworzeniu dochodu rodzinnego gospodarstwa rolnego w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA XV (3) 396-401.

 • Zegar J. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa. ISBN 9788301168247.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 14 14 10
PDF Downloads 13 13 10