Research Resoults of Grain Shredder by Using Multiplied Method of Evaluation

Abstract

Currently in Russia and other countries in family farms there is a demand for lowering cost of animal production. Main direction to achieve new terchnological solutions characterized by low energy constumption and high efficiency with maintaining high quality of product (mineral). For example, lately in animal production are acquired concentrates with low unity costs. Realising targets releated with lowering costs of forage production with usage comminution and crease of grain. Previously conducted own researches and literature analises shows, that currently used solutions are characterized by big errors made by construction of the devices, and technology effect of obtained product (grain). The paper presents the criteria for optimalization of technical indicators of shredding devices affecting the quality of the product.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Bulatov, S.Yu., Nechaev, V.N., Savinykh, P.A. (2014). Razrabotka drobilki zierna dla kvestijanskih, hazjaystvi i rezultaty issledovanii po optimizatsii jeyo konstruktivno-tehnologicheskih parametrov. Nizhegorodtskiy gosudarstvienyi inzhinerno-ekonomicheskiy unemimut. Kniaginino.

  • Dzhonson, N., Likon, F. (1981). Statistika i planirovanye eksperimenta i tehniki v nauce: mietody planirovaniya eksperimenta (per s ang.), Moskva, 520.

  • Mielnikov, S.V., Aleshkin, V.R., Roshchin, P.M. (1980). Planirovanie eksperimenta v isledovaniyah protsesov. Leningrad, Kolos, 168.

  • Montgomeri, D.K. (1980). Planirovanie eksperimenta i analiz danyh (per. s ang.). Leningrad, Sudostroeniye, 380.

  • Siergejev, N.S. (2008). Tsentvobiezhno-rotornye iznekchiteli furazhnovo zierna. Chelabinsk, Diss, dokt, teh, nauk.

  • Solitsev, R.V. (2010). Tsentrabezhnyj ismielchitel zierna. Viestnik Altayskovo Agrainovo Universiteta, Vypusk, №4 (66), 76-80.

  • Suhlaev, V.A., Molin, A.A., Mezlyakov, I.V. (2014). Ustroytvo dla izmielcheniya sypochih materialov. Patent № 146644. Rosyjska Federatsija, MPK V02S 13/00 (20.10.2014), Bjul, № 29

  • Sysujev, V.A., Aleszkin, A.A., Savinykh, P.A. (2008). Kormoprigatovitielnyje mashiny. Teoria, razrabotka, eksperiment. Kirov, Zonalnyj NIISH Sieverno-Vostoka, Tom I, 640.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search