Level and Structure of Inputs in Specialist Farms

Maciej Kuboń 1
 • 1 Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow

Abstract

The objective of the paper is to determine the size of human and objectified labour in selected specialist vegetable farms. The paper covered studies carried out in the area of southern Poland in 50 organic vegetable farms. Based on the detailed studies, the size and structure of work, and energy inputs used in the production process were determined. The highest inputs of labour per a unit of the production area and 1 tonne of a product were incurred in production of Cucurbita vegetables – 1883.1 and 547.74 man-hour, while the lowest of Solanacea vegetables – 342.8 and 7.11 man-hour. From among all analysed groups of plants, the highest energy inputs were incurred in cultivation of root and onion vegetables and they were three times higher than in traditional farms. Contrary, the lowest inputs were incurred in cultivation of brassica and Solanaceae vegetables.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin, Polonia, Vol. XXIV (2), 1-15.

 • Bloksma, J., Adriaansen-Tennekes, R., Huber, M., van de Vijver, L.P.L., Baars, T., de Wit, J. (2008). Comparison of organic and conventional raw milk quality in the Netherlands. Biol. Agric. Horticulture, 26, 69-83.

 • Borecka, A, Szumiec, A. (2013). Ekonomiczna efektywność ekologicznego chowu bydła mlecznego. Wiadomości Zootechniczne, 52(3), 93-101.

 • Czykier-Wierzba, D. (2002). Rolnictwo w krajach Unii Europejskiej. Postępy Nauk Rolniczych, 4, 3-15.

 • Deming, J., Gleeson, D., O’Dwyer, T., Kinsella, J., O’Brien, B. (2018). Measuring labor input on pasture-based dairy farms using a smartphone. Journal of Dairy Science. 101. Doi.10.3168/jds.2017-14288.

 • Grandstedt, A., Tyburski, J. (2006). Współczesne europejskie systemy rolnicze. Fragm. Agron., 23(2), 72-95.

 • Gruszecki, R. (2014). The vegetable classification systems in Polish horticultural literature. Lityński, M. (red.), 1955. Warzywnictwo. PWRiL, Warszawa.

 • Klima, K. (2003). Rolnictwo ekologiczne w Polsce i w Unii Europejskiej. Aura, 4, 8-9.

 • Kowalczyk, Z., Grotkiewicz K. (2018). Labour consumption of production of selected fruit. Agricultural Engineering, No.3, 29-36.

 • Kowalczyk Z., Wnęk A. (2007). Wielkość i struktura nakładów pracy w uprawie gruntowej oraz pod osłonami wybranych warzyw. Inżynieria Rolnicza, 7(95), 93-99.

 • Kowalczyk, Z. (2002). Poziom intensywności produkcji a efektywność postępu naukowo-technicznego w różnych typach gospodarstw. Praca doktorska, AR, Kraków.

 • Krasowicz, S., Kukuła, S. (1998). Porównanie trzech systemów rolniczych w gospodarstwach Polski. Zeszyty Naukowe. AR Kraków, 55, 231-239.

 • Kwaśniewski, D., Kuboń, M., Malaga-Toboła, U. (2013). The plant production size and work inputs in ecological farms in south Poland. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 58(4), 44-48.

 • Meier, S.M., Stoessel, F., Jungbluth, N., Juraske, R., Schader, Ch., Stolze, M. (2015). Environmental impacts of organic and conventional agricultural products – Are the differences captured by life cycle assessment? J. Environ. Manage, 149, 193-208.

 • Nikkhah, Amin & Kougir-Chegini, Zeynab & Kosari Moghaddam, Armaghan & Nikkhah, F. (2017). Musculoskeletal Disorders, Energy Use, and Costs of Human Labor for Paddy Cultivation in Northern Iran. The International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD), 7, 439-446.

 • Paszko, D. (2008). Wpływ zmienności kosztów siły roboczej na opłacalność produkcji owoców jagodowych. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, 16, 223-234

 • Poradnik rolnictwa ekologicznego. Część III. (2014)

 • Raport on-line (2017). Raport o stanie rolnictwa ekologicznego 2015-2016. Pobrano z: https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/3861-raport-o-stanie-rolnictwaekologicznego-w-polsce-w-latach-2015-2016.pdf

 • Skarżyńska, A. (2011). Skala produkcji rolniczych działalności produkcyjnych a ich opłacalność. Rocz. Nauk Rol., Seria G, 98(1), 7-20.

 • Szczeptycki, A., Wójcicki, Z. (2003). Postęp technologiczny i nakłady energetyczne w rolnictwie do 2020r. IBMER, Warszawa.

 • Walczak, J., Szewczyk, A. (2013). Środowiskowe uwarunkowania ekologicznego chowu bydła mlecznego. Wiadomości Zootechniczne, 3, 81-92.

 • Willer, H., Kilcher, L. 2009. The World of organic agriculture. Statistic and emerging trends 2009. IFOAM, 24.

 • Ziętara, W., Adamski, M., Grodzki, H. (2013). Polskie gospodarstwa z chowem bydła na tle wybranych krajów. Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 202.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search