Granulated Coffe Grounds Effect on Selected Physico-chemical and Functional Properties of Soil

Abstract

The study evaluates granulated coffee grounds use as an additive to soil. Specific physico-chemical and functional properties of soil that enable assessment of its fertility and that have a possible impact on plants growth and development were analysed. The research proved that granulated coffee grounds added to soil increase sorption properties and decrease pH of the soil solution. Moreover, the increase of the phenol compounds that decreased the germination ability and reduced the length of roots of a test plant, namely winter wheat, was reported.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Andreetta, A., Macci, C., Giansoldati, V., Masciandaro, G., Carnicelli, S. (2013). Microbial activity and organic matter composition in Mediterranean humus forms. Geoderma209, 198-208.

 • Bailly, C., El-Maarouf-Bouteau, H., Corbineau, F. (2008). From intracellular signaling networks to cell death: the dual role of reactive oxygen species in seed physiology. Comptes Rendus Biologies331, 806-814.

 • Biały, M. (2013). Preparaty poprawiające żyzność gleb. Obtained from: http://rolnictwo.com.pl/preparaty-poprawiajace-zyznosc-gleb,n8640.html.

 • Bogacz, A., Przybylska, M. (2010). Właściwości fizykochemiczne wybranych gleb torfowych na polach irygacyjnych Wrocławia. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, T.10, 3(31), 33-40.

 • Furczak, J., Turska, B. (2006). Wpływ różnych systemów uprawy soi na rozwój mikroorganizmów i zawartość fenoli w glebie płowej. Acta Agrophysica, 8(1), 59-68.

 • Gondek, K., Mierzwa, M. (2014). Quantity and Quality of Organic Matter in Soil after Application of Various Organic Materials/Ilość i Jakość Materii Organicznej w Glebie po Aplikacji Różnych Materiałów Organicznych. Ecological Chemistry and Engineering21(3), 477-485.

 • Gonet, S., Smal, H., Chojnicki, J. (2015). Właściwości chemiczne gleb. W: Gleboznawstwo. Mocek A., (red.), PWN Warszawa, 189-232.

 • Hejft, R., Leszczuk, T. (2011). Dobór parametrów procesu bezciśnieniowej aglomeracji (otoczkowania nasion). Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 1/201, 15-16.

 • Jadczyszyn, T., Kowalczyk, J., Lipiński, W. (2010). Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. Materiały szkoleniowe nr 95, IUNG-PIB Puławy.

 • Jakubus, M. (2015). Zmiany wybranych właściwości gleb jako konsekwencja przemian urbanizacyjnych przestrzeni miejskiej Poznania. Problemy Rozwoju Miast Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast. Zeszyt IV, 19-25.

 • Kwiatkowska-Malina, J. (2014). Skład gleb W: Podstawy gleboznawstwa z elementami kartografii gleb. Skłodowski P., (red.) Oficyna Wydawnicza PW Warszawa, 103-160.

 • Lehmann, J., Kleber M. (2015). The contentious nature of soil organic matter. Nature, 528, 60-68, Doi:10.1038/nature16069.

 • Leszczuk, T. (2011). Metodyka badań nawozów granulowanych rolniczych i ogrodniczych. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna3, 20-22.

 • Nadulski, R., Kusińska, E., Guz, T., Kobus, Z. (2012). Wpływ wilgotności ziarniaków i nacisku pionowego na ich energię i zdolność kiełkowania. Inżynieria Rolnicza, 2(137), 221-229.

 • Natywa, M., Selwet, M., Maciejewski, T. (2014). Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na liczebność i aktywność drobnoustrojów glebowych. Fragmenta Agronomica, 31, 56-63.

 • Ostrowska, J., Skrzydlewska, E. (2005). Aktywność biologiczna flawonoidów. Postępy Fitoterapii3-4, 71-79.

 • Park, J. W., Dec, J., Kim, J., Bollag, J. (2000). Transformation of chlorinated phenols and anilines in the presence of humic acid. Journal of Environmental Quality, 29, 214-220.

 • Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. (2008). Klasyfikacja uziarnienia gleb. PTG 2008.

 • Singleton, L., Orthofer, R., Lamuela-Raventions, R. M. (1999). Analysis of Total phenols and Rother oxidation substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocaltue reagent. Methods Enzymology299, 152-178.

 • Skiba, S. (2002). Gleba w środowisku przyrodniczym. W: Aktywność drobnoustrojów w różnych środowiskach. Barabasz W. (red.), Wyd. AR Kraków, 157-169.

 • Stręk, M., Telesiński, A. (2014). Badania nad możliwością wykorzystania selenu w ograniczeniu oddziaływania ołowiu na wybrane przemiany metaboliczne związków fenolowych w glebie i siewkach pszenicy jarej (Triticum aestivum L.). Polish Journal of Agronomy18, 45-51.

 • Wesołowski, M., Cierpiała, R. (2011). Plonowanie pszenicy ozimej w zależności od sposobu wykonania uprawy przedsiewnej. Fragmenta Agronomica28(2), 106-118.

 • Wichrowska, D., Żary-Sikorska, E. (2015). Właściwości prozdrowotne jabłkowych wytłoków poprasowych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna545, 286-287.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search