Dynamics of Temperature Changes in Thermophille Phase of Composting Process in The Aspect of Sanitary Condition of Obtained Material

Open access

Abstract

A condition of obtaining compost with proper sanitary parameters is achieving the organic recycling process temperature which exceeds 7°C. The objective of the paper was to determine the temperature course in the compost tank for organic recycling of dead poultry in relation to the applied structure forming material. Wheat, oat, barley, rapeseed and corn straw were used as a structure-forming material. A measuring system was equipped with a probe with a temperature sensor with precision of ±0.15°C, transducer and data recorder. Results were prepared with the use of the analysis of variance at the level of significance of α=0.05. Statistically significant differences of the temperature value in the thermophille phase of the composting process between combinations of the experiment were indicated. In all investigated combinations of the experiment, achievement (or exceeding) the temperature value of 70°C of the compost mass was reported.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bień J. Milczarek M. Neczaj E. Worwąg M. Okwiet T. Kowalczyk M. (2011). Composting process as an alternative method for the disposal of sewage sludge and organic fraction of municipal solid waste. Civil and Environmental Engineering Reports 6 127-136.

 • Brand-Klibanski S. Yalin D Shenker M. (2014). Comment on “Formations of Hydroxyapatite and Inositol Hexakisphosphate in Poultry Litter during the Composting Period: Sequential Fractionation P K-edge XANES and Solution 31P NMR Investigations. Environmental Science Technology 48(16) 9955-9956.

 • Dach J. (2008). Kompostowanie trawy i liści. Przegląd Komunalny 10 36-40.

 • Dach J. (2010). Influence of different straw kind additive on the process dynamics and size of ammonia emission from composted sewage sludge. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 55(2) 1-13.

 • Elson H.A. (2015). Select Poultry welfare in intensive and extensive production systems. World's Poultry Science Journal 71(3) 449-460.

 • Gałwa-Widera M. (2014). Unieszkodliwianie osadów ściekowych w procesie kompostowania z zastosowaniem różnych cykli napowietrzania. Inżynieria i Ochrona Środowiska 17(4) 661-671.

 • Golueke C. G. (1992). Bacteriology of composting. Bio Cycle 33 55-57.

 • Kopeć M. Gondek K. Orłowska K. Kulpa Z. (2014). Wykorzystanie odpadów z ubojni drobiu do produkcji kompostu. Inżynieria Ekologiczna 37 143-150.

 • Nicol C.J. Bestman M. Gilani A-M. De Haas E.N. De Jong I.C. Lambton S. Wagenaar J.P. Weeks C.A. Rodenburg T. B. (2013). The prevention and control of feather pecking: application to commercial systems. World’s Poultry Science Journal 69 775-788.

 • Pilarski K. Pilarska A. (2009). Parametry procesu kompostowania. Technika Rolnicza Ogrodnicza i Leśna 1 1-2.

 • Rodenburg T.B. (2013). The prevention and control of feather pecking: application to commercial systems. World’s Poultry Science Association 69 775-787.

 • Rodenburg T.B. Van Krimpen M.M. De Jong I.C. De Haas E.N. Kops M.S. Riedstra B.J. Nordquist R.E. Wagenaar J.P. Bestman M. Nicol C.J. (2013). The prevention and control of feather pecking in laying hens: identifying the underlying principles. World’s Poultry Science Journal 69 361-373.

 • Romaniuk W. Domasiewicz T. Karbowy A. Wardel W.J. (2009). Ograniczenie wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko. Inżynieria Rolnicza 1(110) 233-242.

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu Dz. U. Nr 119 poz. 765.

 • Rozporządzenie (WE) No 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia z dnia 21 października 2009 określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).

 • Rynkiewicz A. (2005). Polskie regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego w świetle integracji z Unią Europejską. Rolnictwo Polskie i ochrona jakości wody. Zeszyty Edukacyjne IMUZ 10 57-69.

 • Sapek A. Sapek B. (2007). Zmiany jakości wody i gleby w zagrodzie i jej otoczeniu w zależności od sposobu składowania nawozów naturalnych. Zeszyty Edukacyjne IMUZ 11 10-108.

 • Skorupski J. (2011). Wielkoprzemysłowe fermy drobiu i trzody chlewnej w Polsce. Federacja Zielonych „GAJA”. Szczecin. ISBN 978-83-924-762-6-9.

 • Smoroń S. (1998). Przenikanie substancji biogennych ze źródeł rolniczych do środowiska - czynnik eutrofizacji wód powierzchniowych. Zeszyty Edukacyjne IMUZ 5 57-70.

 • Sołowiej P. Piechocki J. Neugebauer M. (2010). Wpływ napowietrzania złoża na przebieg pierwszej fazy procesu kompostowania. Inżynieria Rolnicza 3(121) 193-198.

 • Staroń P. Banach M. Kowalski Z. Wzorek Z. (2010). Unieszkodliwianie wybranych odpadów poubojowych na drodze hydrolizy. Chemia 1 333-341.

 • Spychaj-Fabisiak E. Kozera W. Majcherczak E. Ralcewicz M. Knapowski T. (2007). Oddziaływanie odpadów organicznych i obornika na żyzność gleby lekkiej. Acta Scientiarum Polonorum Agricultura 6 69-76.

 • Ustawa z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu Dz. U. nr 147 poz. 1033.

 • Wieland E. (2008). Wytwarzanie kompostu i humusu. Przegląd Komunalny 4 40-44.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 137 41 1
PDF Downloads 98 38 1