Assessment of Utilization Possibilities of Heat Conducted by Waste Gases Exhaust Pipe of SB 1.5 Drum Drier for Drying Wood Chips

Open access

Abstract

Based on the exploitation research, the authors evaluated the possibilities of using the heat conducted through the side surface of the waste gases exhaust pipe of SB 1.5 drum drier for drying wood chips. According to the estimated calculations within one hour approximately 173 thousand of kJ of heat may be obtained from the external surface of the waste gases exhaust pipe with the height of 7 m and temperature of approximately 78°C which constitutes an equivalent of approximately 4 kilo of heating oil. In case the above mentioned heat source for drying wood chips in SPA 20 silo with a volume of 6800 kilo within 50% to 20% humidity is used, one may expect that the drying time will be approximately 100 hours.

References

 • Biłowicki, J. (1984). Eksploatacyjne badania porównawcze różnych typów suszarń do zielonek. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, 282, 249-257.

 • Gawrzyński, Z., Glaser, R. (1998). Materiały do wykładów i ćwiczeń z maszynoznawstwa i aparatury przemysłu spożywczego i chemicznego. Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. ISBN 83-7011-5011-X.

 • Hunder, M. (2007). Analiza procesu suszenia i przechowywania zrębków drzewnych w aspekcie energetycznym, kosztowym i mikrobiologicznym. Rozprawa doktorska, IBMER Warszawa.

 • Kalisiewicz, A. (1965). Badania prototypu suszarki bębnowej SB 1,5 z piecem na paliwo ciekłe. Sprawozdanie IBMER XXII.

 • Kulik, T. (1982). Metoda analizy wpływu parametrów procesu suszenia na szybkość suszenia pasz w suszarkach bębnowych. Mechanizacja Rolnictwa, 2, 16-19.

 • Peroń, S., Zdrojewski, Z. (1990). Sposoby wykorzystania ciepła gazów odlotowych rolniczych suszarek bębnowych. Maszyny i ciągniki rolnicze i leśne, 12, 15-18.

 • Peroń, S., Zdrojewski, Z. (1992). Konwekcyjna wymiana ciepła między ścianą rury gazów odlotowych suszarki bębnowej SB 1,5 a otaczającym ją „płaszczem ziarna”. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, 402, 17-29.

 • Peroń, S., Zdrojewski, Z. (1987). Wstępne badania nad wykorzystaniem ciepła przewodzonego przez pobocznicę „komina” suszarki bębnowej do suszenia ziarna. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 14, 218-224.

 • Rybak, W. (2006). Spalanie i współspalanie biopaliw stałych. Oficyna Wydawnicza Politechnika Wrocławskiej, Wroclaw, 59.

 • Serwiński, M. (1971). Zasady inżynierii chemicznej. WNT Warszawa, 80.

 • Siatka, J., Mieczyński, M. (1985). Skojarzone systemy ziębno-grzejne, wykorzystanie ciepła odpadowego w suszarni. Raport I-20/SPR nr 36/79. Politechnika Wrocławska.

 • Strawiński, A. (1984). Możliwości odzyskiwania ciepłą oparów wydalanych z suszarki. Materiały V Sympozjum Suszarnictwa cz. 3, Wrocław, 384-393.

 • Troniewski, L., Czernek, R. (2012). Dane do obliczeń procesowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Rozdział IV, 178-180.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 29 29 22
PDF Downloads 4 4 2