Performance Motivation of Elite Athletes, Recreational Athletes and Non-Athletes

Open access

Abstract

The aim of the paper is to widen knowledge about motivation of elite, recreational athletes and non-athletes. Participants from the elite athletes group (n = 35, 16.7 ± .70 years old) were football players of the Slovak national team. Recreational athletes (n = 31, 16.8 ± .80 years old) and non-athletes (n = 29, 15.7 ± .60 years old) are visiting Grammar School in Zvolen. D-M-V standardized questionnaire was used to determine performance motivation. The Kolmogorov-Smirnov's test disconfirmed the null hypothesis on the normality of data. We used the non-parametric Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests to determine the statistical significance of the differences. The results showed that there were significant (p .0.01) differences with large effect size (η2 ≥ .14) in all the three (the performance motives scale, the anxiety inhibiting performance scale and the anxiety supporting performance scale) dimensions among the research groups. The motivation of elite athletes is significantly higher (p = .048; r = .25) compared to the recreational athletes. Also, compared to the non-athletes, the level of performance motivation is significantly higher (p = .002; r = .51) in the elite athletes. Based on the results of the study we can formulate the statement that the level of performance motivation is contingent on the level of sport activity.

1. BEDRNOVÁ, E. & I. NOVÝ et al., 2007. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-169-0.

2. BLAHUTKOVÁ, M. & V. PACHOLÍK, 2008. Výkonová motivace a vrcholový sport. In: Současný sportovní trénink. Praha: Olympia a ČOV, s. 252-257. ISBN 978-80-7376-079-3.

3. CASTILLO, I., J. L. DUDA, I. BALAGUER & I. TOMÁS, 2009. Cross domain generality of achievement motivaton across sport and the classroom. In: The case of Spanish adolescent. 44(175), pp. 569-580.

4. CONROY, D. E. & A. J. ELLIOT, 2004. Fear of failure and achievement goals in sport: Addressing the issue of the chicken and the egg. In: Anxiety, Stress, and Coping. 17(3), pp. 271-285. ISBN 978-0-7360-9081-0.

5. CONROY, D. E., A. J. ELLIOT & J. D. COATSWORTH, 2007. Competence Motivation in Sport and Exercise. In: CHATZISARANTIS, H. (Eds.). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Exercise and Sport. Champaign, IL: Human Kinetics Publishers, pp. 181-192. ISBN 978-0-7360-6250-3.

6. ELLIOT, A. J. & M. A. CHURCH, 1997. A Hierarchical Model of Approach and Avoidance Achievement Motivation. In: Journal of Personality and Social Psychology. 72(1), pp. 218-232. ISBN 978-0-8058-6019-1.

7. FERNANDEZ-RIO, J., A. J. CECCHINI ESTRADA, A. MENDEZ-GIMÉNEZ, B. FERNÁNDEZ-GARCIA & P. SAAVEDRA, 2014. Dominant achievement goal profiles in high-level swimmers. In: European Journal of Sport Science. 14(3), pp. 265-272.

8. GRANT, H. & C. S. DWECK, 2003. Clarifying Achievement Goals and Their Impact. In: Journal of Personality and Social Psychology. 85(3), pp. 541-553.

9. HRABAL, V. et al., 1989. Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: SPN. ISBN 80-04-23487-9.

10. KAČÁNIOVÁ, J., 1992. Psychológia pre učiteľov. Bratislava: VŠE. ISBN 8022503444.

11. KŘIVOHLAVÝ, J., 2003. Psychologie zdraví. Praha: Portál. ISBN 80-7178551-2.

12. KURAČKA, P., 2008. Vzťah medzi výkonovou motiváciou a osobnostnými charakteristikami v rámci modelu „big five“. Bakalárska práca. Brno: Masarykova univerzita.

13. MORSE, D. T., 1999. Minsize2: A computer program for determining effect size and minimum sample for statistical significance for univariate, multivariate, and nonparametric tests. In: Educational and Psychological Measurement. 59(3), pp. 518-531.

14. PARDEL, T., L. MARŠÁLOVÁ & A. HRABOVSKÁ, 1992. Dotazník motivácie výkonu. Bratislava: Psychodiagnostika.

15. PETT, M. A., 1997. Nonparametric statistics for health care research: Statistics for small samples and unusual distributions. Thousand Oaks, CA: Sage. IBN 978-1-4522-8196-4.

16. PFOFF, M., 2015. Temperamentové vlastnosti a výkonová motivace závodníků v rychlostní kanoistice. Diplomová práca. Praha: Karlova Univerzita.

17. RUISEL, I. & P. HALAMA, 2007. NEO-FFI. NEO päťfaktorový osobnostný inventár. Praha: Testcentrum-Hogrefe.

18. SCHULER, H. & M. PROCHASKA, 2003. Dotazník motivace k výkonu – DMI – príručka. Praha: Testcentrum Praha.

19. SLEPIČKA, P., V. HOŠEK & B. HÁTLOVÁ, 2011. Psychologie sportu. Praha: Karolinum.

20. ŠEREŠOVÁ, E., 2012. Záujmy, motivácia a výkonová motivácia v osobnosti športovca. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae XXX. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, pp. 103-111. ISBN 978-80-223-3282-8.

21. ZINČENKO, V. P. & B. G. MEŠČERJAKOVA, 1996. Psychologičeskij slovar. Moskva: Pedagogika – Press.

Journal Information

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 717 594 33
PDF Downloads 299 280 22