Comparative Analysis of Environmental Impacts of Selected Products

Open access

Abstract

The purpose of the present study is to demonstrate that environmental impacts exerted by manufactured products throughout their entire life cycle are major aspects to be considered, alongside their functional features and cost-effectiveness. One of the available methods to evaluate environmental impacts is known to as the Life Cycle Assessment (LCA) method. The study summarises the reports from the literature on the subject of environmental impact assessment. In conclusions, the authors indicate the need for assessing the environmental impact of cast products made from conventional and newly introduced alloys.

[1] Clegg, A.J. (2005). The application of life-cycle assessment to the environmental impacts in the production and use of castings. Foundry Journal of Polish Foundrymen'sAssociation. 3/2005, 162.

[2] Fedoryszyn, A. (2010). Zintegrowane systemy zarządzania. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Kraków.

[3] Fedoryszyn A., Brzeziński, M. & Zyzak, P. (2012). Metoda oceny ekologicznej wyrobów, procesów i technologii. Foundry Journal of Polish Foundrymen's Association. 7-8/2012.

[4] Goedkoop, M. & Spriensma, R. (2000). Eco-indicator 99 methodology report. PRé Consultants B.V. Amersfoort. The Nitherlands.

[5] Goedkoop, M., Oele, M., de Schryver, A. & Vieira, M. (2008). SimaPro Database Manual. Methods Library. PRé Consultants. Nitherlands. Retrieved from www.pre.nl

[6] Kleiber, M. et al. (2011). Ekoefektywność technologii. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego. Radom.

[7] Kłos, Z. & Kasprzak, J. (2007). Rola ekobilansowania w kształtowaniu maszyn, urządzeń i systemów. ZeszytyNaukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyni Zarządzanie Produkcją, Poznań, 6.

[8] Kłos, Z. & Kasprzak, J. Life Cycle Assessment (LCA) jakonarzędzie ekoprojektowania. Presentation. Retrieved from http://www.ecodesignarc.info/servlet/is/686/Jedrzej%20Kasprzak_LCA_Application_Politechnika%20Poznanska.pdf?command=downloadContent&filename=Jedrzej%20Kasprzak_LCA_Application_Politechnika%20Poznanska.pdf

[9] Kowalski, Z., Kulczycka, J. & Góralczyk, M. (2007). Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych(LCA). PWN. Warszawa.

[10] Kulczycka, J. (2009). Ocena cyklu życia LCA - metodykai zastosowanie. Presentation - IGSM i E. PAN. Kraków. Retrieved November 12, 2009, from http://www.minpan.krakow.pl/pbs

[11] Kulczycka, J. et al. (2012). Opracowanie metodyki LCA dlaoceny projektów infrastrukturalnych. Pracownia Badań Strategicznych, IGSM i E PAN. Kraków 2008. Retrieved June 19, 2012, from http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/rimi_017.pdf

[12] Radomski, P. (2003). Aspekty prośrodowiskowe w projektowaniu maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej,Seria Maszyny Robocze i Transport, Poznań, 55.

Archives of Foundry Engineering

The Journal of Polish Academy of Sciences

Journal Information


CiteScore 2016: 0.42

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.192
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.316

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 78 78 8
PDF Downloads 23 23 1