The Influence of Silica Module of the Soluble Sodium Silicate Hardened by Ester on the Residual Strenght of Molding Sand

Open access

Abstract

Describes how to obtain a soluble sodium silicate with a density of 1.40 g/cm3, 1.45 g/cm3, 1.50 g/cm3, and silica module M = 2.1 obtained from the silica- sodium glass with module M = 3.3 and M = 2.1. Residual (final) strength of molding samples made with these binders, were determined at temperatures corresponding to the characteristic temperatures of phase and temperature transitions of silica gel. Indicated the type of soluble sodium silicate capable of obtain the smallest value of the final strength of molding sand in the specified range of temperatures.

[1] Lewandowski, J.L. (1997). Tworzywa na formy odlewnicze. Kraków: Akapit.

[2] Żukovski, S.S. (1985). Probliemy procznosti formovocznych smesi. Lit. Proizv. 5, 5-7.

[3] Iler, R.K. (1968). The Chemistry of Silica. New York - Chichester- Brisbane - Toronto: John Wiley.

[4] Iler, R.K. (1959). Kolloidnaja chimia kremniezjema isilikatov, Moskwa: Gostrojizdat.

[5] Jelinek, P. (1998). Vytvrzovaci procesy smesi s alkalickymi silikaty. In International Conference - Ecological production of castings in the waterglass mixtures, 7 - 10 May 1998 (pp 99 - 102). Zlin, Czechy: VSB.

[6] Liass, A.M. (1965). Bystrotvierdujussczije formovocznyjesmesi. Moskwa: Maszinostrojenije.

[7] Franek, B., Humpola, J., Burian, A., Kajzarova, M., Jelinek, P. & Miksovsky, F. (1998), Vlasnosti smesi s novymi pojivovymi systemy na bazi alkalickych kremicitane a jejich regenerovatelnost. In International Conference - Ecological production of castings in the waterglass mixtures, 7 - 10 May 1998 (pp 108 - 112). Zlin, Czechy: VSB.

[8] Schneider, H. & Dopp, R. (1991). Einige chemische und strukturelle Untersuchungen zum Wasser-glass - CO2 - Verfahren - Teil 1. Schrifttumsubersicht und ergebnisse struktureller Untersuchungen, Gissereiforschung. 1-2, pp.10 - 14.

[9] Baliński, A. & Izdebska-Szanda, I. (2006). The Economical and Ecological Aspects of Using the Modified Water-glass and Fly Ash as an Additive to Green Sands. In 46 Foundry Conference, 7 - 11 September 2006 (pp. 39 - 42). Portoroż, Słowenia: Slovenian Foundrymen Society.

[10] Baliński, A. (2006). Nanostruktura uwodnionego krzemianu sodu w aspekcie kondycjonowania szkliwa krzemianowosodowego. In Komitet Metalurgii PAN (Eds.), PolskaMetalurgia w Latach 2002 - 2006, (pp. 281 - 285). Kraków: Akapit.

[11] Izdebska-Szanda, I. & Baliński, A. (2005). Badanie właściwości kohezyjno-adhezyjnych modyfikowanych chemicznie krzemianów sodu. Odlewnictwo - Nauka iPraktyka. 2, 12 - 14.

[12] Korzeniowska, M. (2009). Wpływ struktury uwodnionegokrzemianu sodu jako spoiwa mas formierskich nawłaściwości żelu krzemionkowego w wysokichtemperaturach. Unpublished doctoral dissertation, AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland.

Archives of Foundry Engineering

The Journal of Polish Academy of Sciences

Journal Information


CiteScore 2016: 0.42

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.192
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.316

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 95 95 18
PDF Downloads 44 44 14