Co-Combustion of Municipal Sewage Sludge and Hard Coal on Fluidized Bed Boiler WF-6

Open access

Abstract

According to data of the Central Statistical Office, the amount of sludge produced in municipal wastewater treatment plants in 2010 amounted to 526000 Mg d.m. The forecast of municipal sewage sludge amount in 2015 according to KPGO2014 will reach 642400 Mg d.m. and is expected to increase in subsequent years. Significant amounts of sludge will create problems due to its utilization. In order to solve this problem the use of thermal methods for sludge utilization is expected. According to the National Waste Management Plan nearly 30% of sewage sludge mass should be thermally utilized by 2022. The article presents the results of co-combustion of coal and municipal sewage sludge in a bubbling fluidized bed boiler made by SEFAKO and located in the Municipal Heating Company in Morag. Four tests of hard coal and sewage sludge co-combustion have been conducted. Boiler performance, emissions and ash quality were investigated.

[1] Bień, J.D., Szymanek, A. & Bień, B. (2011). Alternatywne dla spalania metody termicznej utylizacji komunalnych osadów ściekowych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.

[2] Bień, J.D., Szymanek, A. & Bień, B. Emisja związków siarki ze współspalania osadów ściekowych i węgla w atmosferze O2/CO2, Przemysł Chemiczny (in print).

[3] Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO2014, przyjęty uchwałą nr 217 Rady Ministrów z dn. 24.12.2010 (M.P. Nr 101, poz. 1183).

[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558).

[5] Borowski, G. (2012). Suitability tests of fly ashes vitrification from sewage sludge incineration, Archives of Environmental Protection, 38, 81–87.

[6] Ściążko, M., Zuwała, J. & Pronobis, M. (2006). Zalety i wady współspalania biomasy w kotłach energetycznych na tle doświadczeń eksploatacyjnych pierwszego roku współspalania biomasy na skalę przemysłową. Energetyka i Ekologia, 3, 207–220.

[7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania odpadów danego typu (Dz. U. 2013 poz. 38).

Archives of Environmental Protection

The Journal of Institute of Environmental Engineering and Committee of Environmental Engineering of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.708
5-year IMPACT FACTOR: 0.835

CiteScore 2017: 1.01

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.371
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.737

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 168 149 19
PDF Downloads 54 48 7