The Treatment of Incineration Wastes with a Carbonate Waste Fraction from the Zinc-Lead Industry

Open access

Abstract

The article presents the results of plasma vitrification of solid remnants from thermal waste treatment with and without the addition of a carbonate fraction obtained from lead-zinc ore flotation. The substrates used in the research were slags and ashes from medical waste treatment, incineration of municipal waste, sewage sludge as well as hazardous and industrial wastes.

The plasma treatment resulted in acquiring products of different quality depending on the processed substrate. Most of the obtained products were of vitreous and homogenic build. Treatment of remnants from incineration of hazardous and industrial wastes resulted in obtaining heterogeneous and rough surfaced products. A 20% share of the carbonate fraction enabled the obtaining of a vitrified product with a glassy surface and fracture. Hardness of the obtained products was rated in Mohs scale and ranged from 6 to 6,5. Leaching tests showed a decrease in heavy metal concentration in the leachates from vitrificates with the addition of carbonate fraction compared to the ones with it.

[1] Bień, J. & Wystalska, K. (2009). Efekty termicznego przekształcania żużla pochodzącego z procesu unieszkodliwiania odpadów medycznych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 41.

[2] Bingham, P.A. & Hand R.J. (2006). Vitrifi cation of toxic wastes: A brief review. Advances in Applied Ceramics, 105(1), 21-31.

[3] Borowski G. (2012). Suitability tests of fl y ashes vitrifi cation from sewage sludge incineration, Archives of Environmental Protection, 38, 2, 81-87.

[4] Colombo, P., Brusatin, G., Bernardo, E. & Scarinci, G. (2003). Inertization and reuse of waste materials by vitrifi cation and fabrication of glass-based products. Current Opinion in Solid State and Materials Science, 7, 225-239.

[5] Dz. U. Nr 186, poz. 1553 z 7.09.2005 r.

[6] Girczys, J. & Sobik-Szołtysek, J. (2002). Odpady przemysłu cynkowo-ołowiowego. Monografi e, 87, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2002.

[7] Janecka, B. & Sobik-Szołtysek J. (2009). Badania przydatności wybranych technik remediacji terenów zdegradowanych działalnością przemysłu cynkowo-ołowiowego. Inżynieria i Ochrona Środowiska; 12, 4, 281-294.

[8] Karamanov, A., Aloisi, M. & Pelino, M. (2007). Vitrifi cation of copper fl otation waste. Journal of Hazardous Material, 140, 333-339.

[9] Kobel, P. & Mączka, T. (2009). Zastosowanie plazmy niskotemperaturowej w technice spalania. Archiwum Spalania, 9, 3-4, 161-180.

[10] Kordylewski, W., Zacharczuk, W. & Kasprzyk, K. (2003). Modyfi kacja popiołu i żużla metodą witryfi kacji. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 37, 84-88.

[11] Kordylewski, W. & Robak, Ł. (2002). Witryfi kacja odpadów i popiołów. Gospodarka Paliwami i Energią, 7, 18-21.

[12] Sobiecka, E., Cedzynska, K. & Smolinska, B. (2010). Vitrifi cation as an alternative method of medical waste stabilization. Fresenius Environmental Bulletin, 19, 3045-3048.

Archives of Environmental Protection

The Journal of Institute of Environmental Engineering and Committee of Environmental Engineering of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.708
5-year IMPACT FACTOR: 0.835

CiteScore 2017: 1.01

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.371
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.737

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 185 153 15
PDF Downloads 65 52 7