Environmental Impact of Straw Based Fuel Combustion

Monika Czop 1  and Małgorzata Kajda-Szcześniak 1
 • 1 Technical University of Silesia Faculty of Energy and Environmental Engineering Department of Technology and Installations for Waste Management Konarskiego 18, 44-100 Gliwice

Abstract

Biomass is commonly considered as a renewable fuel, which taking into account emission of CO2 does not contribute to the emission of the greenhouse gases. In the research, combustion tests of two types of fuel formed on the basis of straw with addition of polyethylene were performed in the laboratory. The article presents results of measurements of gas pollution coming from the combustion of the formed fuel. Obtained results were compared with similar literature data for the combustion of coal. The research covers also testing of chemical content, content of heavy metals and selected physical properties of ashes generated during the process of burning fuel based on straw.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Białowiec, A., Janczukowicz, W., & Krzemieniewski, M. (2009). Możliwości zagospodarowania popiołów po termicznym unieszkodliwianiu osadów ściekowych w aspekcie regulacji prawnych (Possibilities to use ashes after thermal neutralization of sediments in the light of legal regulations) Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, 11, 959-971.

 • [2] Borowski, G., & Miłczak, M. (2010). Badanie przydatności brykietów z popiołów paleniskowych jako podbudowy drogowe. (Testing suitability of briquettes from furnace ashes for the construction of road subbase), Postępy nauki i techniki, 4, 136-143.

 • [3] Czop, M., & Kajda-Szcześniak, M. (2010). Content of heavy metals in ashes after burning biomass briquette, Archives of Waste Management and Environmental Protection, 12, 1, 67-76.

 • [4] Dąbrowski, J., & Piecuch, T. (2011). Mathematical Description of Combustion Process of Selected Groups of Waste Annual Set The Environment Protection (Rocznik Ochrona Środowiska), 13, 253-268.

 • [5] Dąbrowski, J., Dąbrowski, T., & Piecuch, T. (2013). Laboratory Studies on the Effectiveness of NOx Reduction by Selective Catalytic Reduction SCR Method, Annual Set The Environment Protection (Rocznik Ochrona Środowiska), 15, 301-313.

 • [6] Denisiuk, W. (2006). Produkcja roślinna jako źródło surowców energetycznych (Production of plants as energy sources), Inżynieria Rolnicza, 5, 123-131.

 • [7] Domańska, D., & Zacharz, T. (2008). Odpady biomasowe jako źródło energii alternatywnej (Biomass wastes as source of alternative energy), Archives of Environmental Protection, 34 (spec.), s. 39-54.

 • [8] Golec, T. (2004). Współspalanie biomasy w kotłach energetycznych. (Combustion of biomass in energetic boilers), Energetyka, 7/8, 437-445.

 • [9] Kajda-Szcześniak, M. (2008). Analiza możliwości wykorzystania wybranej biomasy w procesie formowania paliw (Analysis of possibilities of using selected biomass in the process of fuel forming) Doctoral thesis, Silesian University of Technology, Gliwice 2008.

 • [10] Kaltschmitt, M., & Hartmann, H. (2001). Energie aus Biomasse. Grundlagen, Techniken und Verfahren. Springer, Berlin 2001.

 • [11] Kotowicz, J., & Bartela, Ł. (2007). Energetyczne wykorzystanie biomasy drzewnej - przegląd technologii. (Energetic use of timber biomass - review of technologies), Rynek Energii, 6, 22-28.

 • [12] Kowalczyk-Juśko, A. (2009). Popiół z różnych roślin energetycznych. (Ashes from various energetic plants), Proceedings of ECOpole, 3 (1), 159-164.

 • [13] Krawczyński, M. (2005). Współspalanie paliw - szanse i zagrożenia, (Co-combustion of fuels - opportunities and threats), http://www.ure.gov.pl/wai/pl/429/1190/Wspolspalanie_paliw_8211_szanse_i_zagrozenia.html (25.09.2012).

 • [14] Kubica, K., Ściążko, M., & Raińczak, J. Współspalanie biomasy z węglem (Combustion of biomass and coal), conbiot.ichpw.zabrze.pl/21_Co-combustion_of_coal_and_biomass.pdf (11.06.2012).

 • [15] Ljung, A., & Nordin, A. (1997). Theoretical Feasibility for Ecological Biomass Ash Recirculation: Chemical Equilibrium Behavior of Nutrient Elements and Heavy Metals during Combustion, Environmental Science & Technology, 31 (9), 2499-2503.

 • [16] Łebkowska, M., & Załęska-Radziwiłł, M. (2011). Produkty użyteczne ze ścieków i odpadów stałych (Usable products from sewage and solid waste). Archives of Environmental Protection, 37, 3, 15-19.

 • [17] Nadziakiewicz, J., Wacławiak, K., & Stelmach, S. (2007). Procesy termiczne utylizacji odpadów (Thermal processes for the utilization of wastes), Editorial of Silesian University of Technology, Gliwice 2007.

 • [18] Niedziółka, I., & Zuchniarz, A. (2006). Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego (Energetic analysis of selected types of vegetal biomass), MOTROL, 8A, 232-237.

 • [19] PN-Z-15008-02:1993. Odpady komunalne stałe. Badania właściwości paliwowych. Oznaczanie wilgotności całkowitej. (Municipal solid wastes. Tests of fueling properties. Determination moisture content).

 • [20] PN-Z-15008-03:1993. Odpady komunalne stałe. Badania właściwości paliwowych. Oznaczanie zawartości części palnych i niepalnych. (Solid municipal wastes. Tests of fueling properting. Determination of combustible and incombustible elements).

 • [21] Rosik-Dulewska, Cz. (1998). Zagrożenia środowiska w zasięgu oddziaływania wtórnego pylenia z transportowanych pyłów energetycznych (Threats to environments within the secondary dusting from transported energetic dust). Archives of Environmental Protection, 24, 3, 129-145.

 • [22] Solway, A. (2009). Renewable Energy Sources. Heinemann/Raintree, 2009.

 • [23] Strzelczyk, F., & Wawszczak, A. (2008). Efektywność biomasy jako paliwa energetycznego (Effectiveness of biomass as energetic fuel), Rynek Energii, 5, 51-57.

 • [24] Sztyma-Horwat, M., & Styszko, L. (2011). Nitrogen Oxides NOx Emissions from Combustion of Willow Biomass, Annual Set The Environment Protection (Rocznik Ochrona Środowiska), 13, 787-800.

 • [25] Wandrasz, J.W., & Wandrasz, A.J. (2006). Paliwa formowane. Biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych. (Formed fuels. Bio-fuels and fuels from wastes in thermal process), Wyd. Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa 2006.

 • [26] Werther, J., Saenger, M., Hartge, E.U., Ogada, T., & Siagi, Z. (2000). Combustion of agricultural `residues, Progress in Energy and Combustion Science, 26, 1-27.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search