Magnetic Susceptibility and Heavy Metal Content in Dust From the Lime Plant and the Cement Plant in Opole Voivodeship

Open access

Magnetic Susceptibility and Heavy Metal Content in Dust From the Lime Plant and the Cement Plant in Opole Voivodeship

Until now, dust arising from lime manufacture has been considered harmless to the environment so it has been investigated marginally from the standpoint of environmental protection, especially when it came to magnetic properties and heavy metal content. The aim of the research was filling the gap in this area. The research comprised measurements of magnetic susceptibility, the content of heavy metals, reaction (pH) and specific conductivity of lime dust and also raw material and fuel used for lime production. The samples were taken from one of the lime plants located in Opole Province. Similar investigations were also performed for dust taken from the nearby cement plant using dry method of cement production. It was proven that magnetic susceptibility, heavy metal content and conductivity of lime dust was lower in comparison to cement dust, which resulted from the fact that the lime plant used neither low raw materials nor additives. Due to the high atmosphere dust level in the vicinity of the investigated plants, extremely basic reaction of the tested dust and high content of metals, the studied dust cause alkalization of soils and contribute to the increase of heavy metal content in soils, posing a threat to the environment.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Blaha U. B. Sapkota E. Appel H. Stanjek W. Rösler: Micro-scale grain-size analysis and magnetic properties of coal-fired power plant ash and its relevance for environmental magnetic pollution studies Atmospheric Environment 42 8359-8370 (2008).

 • Bruchal M.: Wpływ zakładów wapienniczych na odczyn gleb terenów przyległych praca magisterska maszynopis Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytet Opolski Opole 2010.

 • Clark J.R. J.G. Viets: Multielement extraction system for the determination of 18 trace elements in geochemical samples Analytical Chemistry 53 (1) 61-65 (1981).

 • Dearing J.: Environmental magnetic susceptibility Using the Bartington MS2 System Chi Publishing Kenilworth England 1999.

 • Gołuchowska B.J.: Some factors affecting an increase in magnetic susceptibility of cement dust Journal of Applied Geophysics 48 (2) 103-112 (2001).

 • Gołuchowska B. Z. Strzyszcz: Wpływ technologii produkcji klinkieru na zawartość metali ciężkich w pyłach powstających w procesie jego wypalania Chemia i Inżynieria Ekologiczna 6 (2-3) 217-227 (1999).

 • Jabłońska M. D. Smołka-Danielowska: Iron oxides particles in the air and fly ash and their influence on the environment (preliminary studies) Polish Geological Institute Special Papers 24 93-98 (2008).

 • Kapička A. N. Jordanova E. Petrovský V. Podrazský: Magnetic study of weakly contaminated forest soils Water Air and Soil Pollution 148 (1 4) 31-44 (2003).

 • Konieczyński J. B. Komosiński M. Zelechower: Properties of particulate matter emitted from manufacturing of ceramic products Archives of Environmental Protection 33 (2) 3-22 (2007).

 • Konieczyński J K. Stec : The occurrence of selected trace elements in grain fractions of dust emitted from power coke and cement plants Archives of Environmental Protection 35 (4) 3-21 (2009).

 • Kusza G. Z. Strzyszcz: Forest reserves of Opole Province - state and technogenic hazard Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences Works and Studies 63 Zabrze 1-156 (2005a).

 • Kusza G. Z. Strzyszcz: Podatność magnetyczna gleb w niektórych rezerwatach leśnych Opolszczyzny Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN 2 (33) 587-594 (2005b).

 • Lauf R.J. A.H. Lawrence S.S. Rawiston: Pyrite framboids as the source of magnetite spheres in fly ash Environmental Science and Technology 16 218-220 (1982).

 • Jakubczak Z. Z. Adamczyk-Winiarska J. Gądor: Ilość i skład chemiczny pyłów opadających w rejonie Kombinatu Cementowo-Wapienniczego "Nowiny" Pamiętnik Puławski - Prace IUNG 87 171-185 (1986).

 • Petrovský E. B. B. Ellwood: Magnetic monitoring of air- land- and water-pollution [in:] B. A. Maher R. Thompson (eds.) Quaternary Climates Environments and Magnetism Cambridge Univ. Press 279-322 (1999).

 • Rybarczyk A.: Ocena oddziaływania przemysłu cementowo-wapienniczego województwa opolskiego na stan środowiska przyrodniczego - stan aktualny oraz postulowane kierunki zmian Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych PW 176/UW Opole (1994).

 • Magiera T. M. Jabłońska Z. Strzyszcz M. Rachwał: Morphological and mineralogical forms of technogenic magnetic particles in industrial dusts Atmospheric Environment 45 4281-4290 (2011).

 • Magiera T. Z. Strzyszcz M. Rachwał: Magnetic susceptibility of forest topsoils in mountains regions of southern Poland based on fields measurement techniques Polish Journal of Soil Science 39 (2) 101-108 (2006).

 • Magiera T. Z. Strzyszcz M. Rachwał: Mapping particulate pollution loads using soil magnetometry in urban forests in the Upper Silesia Industrial Region Poland Forest Ecology and Management 248 36-42 (2007).

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu Dziennik Ustaw z dnia 3 lutego 2010 r. Nr 16 poz. 87 zał. 1 tab. 2.

 • Strzyszcz Z.: Gehalt an Ferromagnetika in den von der Immision der Zementindustrie in der Wojewodschaft Opole beeinflussten Böden Mitteilungen der Bodenkundlichen Gesellschafft 76 1477-1480 (1995).

 • Strzyszcz Z. T. Magiera: Podatność magnetyczna niektórych przemysłowych pyłów atmosferycznych i jej znaczenie w monitoringu ekologicznym powierzchni ziemi Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Prace i Studia 54 205-215 (2000).

 • Strzyszcz Z. T. Magiera F. Heller: The influence of industrial emissions on the magnetic susceptibility of soils in Upper Silesia Studia geophysica et geodaetica 40 276-286 (1996).

 • Strzyszcz Z. T. Magiera M. Rachwał: Application of soil magnetometry for identification of technogenic anomalies of trace metals and iron contents: a case study in the Katowice Forest District Polish Journal Environmental Study 15 (2a) 176-184 (2006).

 • Strzyszcz Z. M. Rachwał: Changes in magnetic susceptibility of forest soils along the west and south border of Poland Archives of Environmental Protection 34 (1) 71-79 (2008).

 • Świercz A.: Analiza procesów glebowych i przekształceń roślinnych w zalkalizowanych siedliskach leśnych region świętokrzyskiego Polska Akademia Nauk Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN Zeszyty Naukowe 39 Warszawa-Kielce (2005).

Search
Journal information
Impact Factor


IMPACT FACTOR 2016: 0.708
5-year IMPACT FACTOR: 0.835

CiteScore 2018: 1.71

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.489
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 1.011

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 250 126 2
PDF Downloads 100 74 3