Cena Dokładności Tytanowych Odlewów Endoprotez

Open access

Cena Dokładności Tytanowych Odlewów Endoprotez

W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z wpływem technologii wytwarzania odlewów precyzyjnych na dokładność wymiarową i jakość powierzchni endoprotez tytanowych. Przedstawiony został szczegółowo cykl otrzymywania odlewanych endoprotez obejmujący: obrazowanie kliniczne pacjenta poprzez tomografię komputerową, modelowanie geometryczne - wytwarzanie modeli fizycznych metodą stereolitografii oraz wykonanie modeli woskowych oraz form ceramicznych i odlewów tytanowych. Cykl ten przedstawiono na przykładzie endoprotezy kości żuchwy. Wykonane badania obejmują ocenę dokładności wymiarowej oraz analizę makro- i mikrogeometrii powierzchni odlewów.

Wierzchoń T., Czarnowska E., Krupa D.: Inżynieria powierzchni w wytwarzaniu biomateriałów tytanowych, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2004.

Myszka D., Wróblewski G., Karwiński A.: Zastosowanie szybkiego prototypowania do wytwarzania odlewanych endoprotez tytanowych, Materiały na XXXI Sympozjum Naukowe Zakładu Odlewnictwa PW, Warszawa, 2006, 19-26.

Advances in Materials Science

The Journal of Gdansk University of Technology

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 78 78 6
PDF Downloads 20 20 1