Black Kite Milvus migrans in Slovenia – its distribution, phenology, breeding and habitat

 • 1 Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, SI-1000, Ljubljana

Abstract

Between 1984 and 2017, 1,388 Black Kites were recorded, mostly in lowlands with 70% of observations made at Dravsko polje. They were observed from sea level to around 1,600 m a.s.l. with an average elevation of 271 m a.s.l. The species was present in Slovenia from mid-March to early December with indistinct spring and autumn migrations. The highest number of observations was recorded in May. The Black Kite was observed in 71 out of 238 10x10 km grid squares in Slovenia (29.8%), with more observations around known breeding sites and at sites with higher observer effort. Both the number of observations and the number of probable and confirmed breeding pairs increased. In 2011–2018, 10 breeding pairs were found at 7 sites (3–7 per year). Additionally, 11 probable breeding pairs at 9 sites (0–6 pairs per year) were found. The breeding population in 2011–2018 is estimated at 10–21 pairs with an average breeding density of 0.3–0.9 breeding pairs per 100 km2. The highest density was recorded at Dravsko polje with 0.6–2.2 breeding pairs per 100 km2. If possible breeding (breeding attempts) were also taken into consideration, the estimate would be up to five breeding pairs higher. The species was recorded at known breeding sites in most years after the breeding was confirmed. Black Kites were observed closer to larger water bodies and to rubbish tips than expected by chance. More Black Kites were recorded in areas with a lower percentage of forest and arable land and a higher percentage of meadows, settlements and wetlands.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Atlas ptic (2018): Black kite Milvus migrans. – [http://atlas.ptice.si/atlas], 01/08/2018

 • Birdlife international (2004): Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. – BirdLife Conservation Series No. 12. BirdLife International, Cambridge.

 • BirdLife International (2015): European Red list of Birds. – Luxembourg: Office for Official publications of the European communities.

 • BirdLife International (2018): Species factsheet: Milvus migrans. – http://www.birdlife.org (07/02/2018).

 • Blanco G. (1994): Seasonal Abundance of Black Kites Associated with the Rubbish Dump of Madrid, Spain. Journal of Raptor research 28 (4): 242–245.

 • Bordjan D. (2004): Črni škarnik Milvus migrans. Acrocephalus 25 (122): 162.

 • Bordjan D. (2012): Vodne ptice in ujede Cerkniškega polja (južna Slovenija) v letih 2007 in 2008, s pregledom zanimivejših opazovanj do konca leta 2010. – Acrocephalus 33 (152/153): 25–104.

 • Bordjan D. (2015): Spring migration of waterbirds and raptors at Medvedce reservoir (Dravsko polje, NE Slovenia). – 36 (164/165): 21–43

 • Bordjan D. (2017): Occurrence of the Red Kite Milvus milvus in Slovenia. – Acrocephalus 38 (172/173): 55–59

 • Bordjan D., Bož L. (2009): Pojavljanje vodnih ptic in ujed na območju vodnega zadrževalnika Medvedce (Dravsko polje, SV Slovenija) v obdobju 2002–2008. Acrocephalus 30 (141/142/143): 55–163.

 • Boumaaza O., Bara M., Khemis M.D.E.-H., Boucherit K., Elafri A., Bouslama Z., Houhamdi M. (2016): Breeding biology of the black kite Milvus migrans (Accipitridae) at Ras El Ma ravine (Guelma, northeast Algeria). – Journal of Entomology and Zoology studies 4 (5): 480–483.

 • Bož L. (1992): Spomladanski prelet sršenarjev Pernis apivorus prek Maribora. Acrocephalus 13 (54): 144–145.

 • Bož L. (1998): Črni škarnik Milvus migrans. Acrocephalus 19 (90/91): 167.

 • Bož, L. (2007): Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2007 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine. – DOPPS, Maribor.

 • Bračko F. (1990): Prezimovanje pepelastega lunja Circus cyaneus v severovzhodni Sloveniji v obdobju 1982–90. Acrocephalus 11 (46): 95–101.

 • Bračko, F. (1998): Pojavljanje planinskega orla Aquila chrysaetos na Pohorju. Acrocephalus 19 (87/88): 60–63.

 • Corso A. (2001): Raptor migration across the strait of Messina, southern Italy. – British birds 94: 196-202.

 • Cramp S. (ed.) (1998): The complete birds of the western Palearctic on CD–ROM. – Oxford University Press, Oxford.

 • Del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J. eds. (1994): Handbook of the Birds of the World. Vol. 2. New world vultures to Guineafowl, Lynx Editions, Barcelona.

 • Denac D., Smole J., Vrezec A. (2009): Naravovarstveno vrednotenje avifavne ob Savi med Krškim in Jesenicami na Dolenjskem s predlogom novega mednarodno pomembnega območja (IBA) za ptice v Sloveniji. – Naturae Sloveniae 11 (1): 25–57

 • Denac K. (2010): Census of migrating raptors at Breginjski Stol (NW Slovenia) – the first confirmed bottleneck site in Slovenia. Acrocephalus 31 (145/146): 77−92.

 • Denac K., Mihelič T., Bož L., Kmecl P., Jančar T., Figelj J., Rubinić B. (2011): Strokovni predlog za revizijo posebnih območij varstva (SPA) z uporabo najnovejših kriterijev za določitev mednarodno pomembnih območij za ptice (IBA). – Končno poročilo (dopolnjena verzija). Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor. DOPPS – BirdLife, Ljubljana.

 • Denac M. (2016): Črni škarnik Milvus migrans. – Acrocephalus 37 (170/171): 234.

 • ESRI (2015): ArcGIS 10.4.1 for Desktop. – ESRI, Redlands, California

 • Figelj J. (2007a): Črni škarnik Milvus migrans. Acrocephalus 28 (134): 129.

 • Figelj J. (2007b): Pojavljanje sokola selca Falco peregrinus in kragulja Accipiter gentilis v Ljubljani. Acrocephalus 28 (135): 165–167.

 • Freyer H. (1842): Fauna der in Krain bekannten Säugethiere, Vögel, Reptilien und Fische. – Eger'schen Gubernial Buchdruckerei, Laibach.

 • Geister I. (1995): Ornitološki atlas Slovenije. DZS, Ljubljana.

 • Gjerkeš M., Lipej L. (1992): O pojavljanju in prehranjevanju rdečenoge postovke Falco vespertinus v Slovenski Istri. – Acrocephalus 13 (51):44–48.

 • Gregori J., Šere D. (2005): Ptiči Šaleških jezer, Prirodoslovno Muzej Slovenije. Ljubljana.

 • Hanžel J. (2015): The influx of Red-footed Falcons Falco vespertinus in Slovenia in spring 2015. – Acrocephalus 36 (166/167): 179–183

 • Jančar T. (1991): Črni škarnik Milvus migrans. Acrocephalus 12 (48): 85–86.

 • Kerček M. (2005): Ptice akumulacije Medvedce. Diplomsko delo, Univerza v Mariboru.

 • Kmecl P,. Rižner, K. (1993): Pregled vodnih ptic in ujed Cerkniškega jezera; spremljanje številčnosti s poudarkom na preletu in prezimovanju. – Acrocephalus 14 (56/57): 4–31.

 • Košir M. (1997): Zanimivosti od koderkoli: Sava pri Ljubljani. Acrocephalus 18 (83): 121–124.

 • Kozinc B. (1991): Gnezdenje črnega škarnika Milvus migrans pri Lescah. – Acrocephalus 12 (48): 57–70.

 • Kozinc B. (1999): Analiza ostankov plena iz gnezda škrjančarja Falco subbuteo. Acrocephalus 20 (93): 50–52.

 • Kozamernik J.J. (2000): Črni škarnik Milvus migrans. Acrocephalus 21 (102/103): 277.

 • Literák I., Horal D., Alivizatos H., Matušík (2017): Common wintering of black kites (Milvus migrans migrans) in Greece, and new data on their wintering elsewhere in Europe. – Slovak Raptor Journal 11: 1–12

 • Lončar T. (2003): Črni škarnik Milvus migras. Acrocephalus 24 (119): 148.

 • Luskovec V. (1990): Predlog za popolno varstvo kragulja Accipiter gentilis in skobca Accipiter nisus. Acrocephalus 11(43/44): 1–2.

 • Marenče M. (1998): Planinski orel Aquila chrysaetos v Triglavskem narodnem parku. Acrocephalus 19 (89): 104–108.

 • Meyburg B.–U., Meyburg C. (2009):GPS–Satelliten– Telemetrie bei einem adulten Schwarzmilan (Milvus migrans): Aufenthaltsraum während der Brutzeit, Zug und Überwinterung. Populationsökologie Greifvogel– und Eulenarten 6: 243–284.

 • Matvejev S.D., Vasić V.F. (1973): Catalogus faunae Jugoslaviae IV/3. Aves. – Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana.

 • Mihelič T. (2002): Novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije. Navodila za popisovalce, DOPPS Ljubljana.

 • Mihelič T. (2005): Monitoring populacij izbranih vrst ptic. Končno poročilo, DOPPS Ljubljana.

 • Mihelič T. (2016): Spletna beležka kot nov pripomoček favnistike. Acrocephalus 37 (168/169): 1–3

 • Mihelič T., Genero F. (2005): Occurrence of Griffon Vulture Gyps fulvus in Slovenia in the period from 1980 to 2005. Acrocephalus 26 (125): 73–79.

 • Mihelič T., Brajnik I. (2006): Nova opazovanja selitve ujed na Volovji rebri (J Slovenija). Acrocephalus 27 (128/129): 86–87.

 • MKGP (2018): Grafični podatki RABA za celo Slovenijo. – http://rkg.gov.si/GERK/

 • Panuccio M., Agostini N. (2010): Timing, Age Classes and Water–Crossing Behaviour of Black Kites (Milvus migrans) During Spring Migration Across the Central Mediterranean. The ring 32 (1–2): 55–661.

 • Panuccio M., Agostini N., Mellone U., Bogliani G. (2014) Circannual variation in movement patterns of the Black Kite (Milvus migrans migrans): a review, Ethology Ecology & Evolution, 26:1, 1–18.

 • Petutschnig von W., Probst R. (2017): Sehr seltene Brutvogelarten in Kärnten – Bestandsentwicklung im Betrachtungszeitraum 2006 bis 2016. – Carinthia II, 207 (127): 601-630

 • Probst R., Schuhbauer A. (2010): Der Schwarzmilan (Milvus migrans) im Nationalpark Donau-Auen – eine Synopsis – Carinthia II – 200_120: 143 – 166.

 • Reiser O. (1925): Die Vögel von Marburg an der Drau. Nauturwissenschaftlichen Verein in Steiermark, Graz, 143 p

 • Schiavuzzi B. (1883): Materiali per un'avtfauna del territorio di Trieste fino a Mortfalcone e deli'Istria. Bollettino della Societa Adriatica Scienze Naturali, 8, 3–78.

 • Schulz F. (1890): Verzeichnis der bisher in Krain beobachteten Vögel. Laibach.

 • Salvati L., Manganaro A., Pucci L., Ranazzi L. (2001): Distribution of woodland raptors along a Mediterranean–temperate gradient in Latium (central Italy). – Ornis Hung. 11: 1–7.

 • Sará M. (2003): The Colonization of Sicily by the Black Kite (Milvus migrans). Journal of raptor research 37 (2): 167–172.

 • Schmid H., Luder R., Naef–Daenzer B., Graf R., Zbinden N. (1998): Schweizer Brutfogelatlas. Verbreitung der Brutvögel in der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein 1993–1996. Schweizerische Vogelwarte. Sempach.

 • Sergio F., Boto A. (1999): Nest dispersion, diet, and breeding success of blak kites (Milvus migrans) in the Italian Pre–Alps. Journal of Raptor Research 33 (3): 207–217.

 • Sergio F., Pedrini P., Marchesi L. (2003): Reconciling the dichotomy between single species and ecosystem conservation: Black Kites (Milvus migrans) and eutrophication in pre–Alpine lakes. Biological Conservation 110: 101–111

 • Sergio F., Blas J., Forero M., Fernández N., Donázar J.A., Hiraldo F. (2005): Preservation of wide–ranging top predators by site–protection: Black and red kites in Dońana National Park. Biological Conservation 125: 11–21.

 • Smerdu R. (1981):Ali veliki klinkač gnezdi v Sloveniji. Acrocephalus 2 (10): 56.

 • Sovinc A., Šere D. (1993): Ornitološka kronika za leto 1991. Acrocephalus 14 (58/59): 140–144.

 • Škornik I. (1985): Planinski orel Aquila chrysaetos gnezdi tudi v Slovenskem primorju. Acrocephalus 6 (25): 40–41.

 • Škornik I. (2012): Favnistični in ekološki pregled ptic Sečoveljskih solin. – Soline pridelava soli, Seča.

 • Šumrada T., Hanžel J. (2012): The Kestrel Falco tinnunculus in Slovenia – a review of its distribution, population density, movements, breeding biology, diet and interactions with other species. – Acrocephalus 33 (152/153): 5–24.

 • Tanferna A., Löpez–Jiménez L., Blas J., Hiraldo F., Sergio F. (2013): Habitat selection by Black kite breeders and floaters: Implications for conservation management of raptor floaters. – Biological Conservation 160: 1–9

 • Trebušak M., Rubinić B., Vrezec A. (1999): Veliki klinkač Aquila clanga na Ljubljanskem barju. – Acrocephalus 20 (97): 191–193.

 • Viñuela J., Sunyer C. (1994): Black Kite Milvus migrans. Pp. 149. In: Tucker, M. T. & M. F. Heath (eds.): Birds in Europe: Their Conservation Status. Cambridge, U. K.: BirdLife International, BirdLife Conservation Series No. 3.

 • Vrezec A. (2012): A preliminary overview of raptor monitoring in Slovenia – an overview of methodologies, current monitoring status and future perspectives. – Acrocephalus 33 (154/155): 271–276.

 • Vrezec A., Bordjan D., Perušek M., Hudoklin A. (2009): Population and ecology of the White–tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) and its conservation status in Slovenia. – Denisia 27: 103–114.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search