Occurrence of the Red Kite Milvus milvus in Slovenia

Dejan Bordjan 1
 • 1 Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Večna pot 83, SI–1000 , Ljubljana, Slovenia

Abstract

The Red Kite Milvus milvus breeds alomost exclusively in Europe, its population is in decline. In the past, it was regarded as a rare migrant in Slovenia. In the 1990s it was classified as a possible breeder, extremely rare winter guest with more observations during migration. Between 1977 and January 2017 117 records of 121 individuals were gathered. Most (113) involved single birds on migration. Exceptionally, birds were present for a longer period - a single record of a summering bird is known. Since 1980 the number of birds per year increased from 1 to 1.1, 3 and 9 after 2009. Possible reasons are increased awareness and population increases to the north and northeast of Slovenia. Red Kites were observed throughout the year with the lowest numbers during summer and winter, which surprising, because the species is increasingly common during winter in central Europe. Migration of Red Kites in Slovenia begins in February with a peak in early April and May and between August and mid-November with a peak in early in October. The migration period coincides with arrivals and departures from breeding grounds. Red Kites have been observed all across the country, with more observations at well-watched sites. Birds were observed between sea level and 1740 m a.s.l. with only a handful of observations above 1000 m a.s.l.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Birdlife international (2004): Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status.

 • BirdLife Conservation Series No. 12. - BirdLife International, Cambridge.

 • Birdlife International (2015): European Red list of Birds. Office for official publications of the European Communities.

 • BirdLife International (2017): Species factsheet: Milvus milvus. - (http://www.birdlife.org; 10/10/2017).

 • Bordjan D. (2012a): Rjavi škarnik Milvus milvus. - Acrocephalus 32 (150/151): 218.

 • Bordjan D. (2012b): Vodne ptice in ujede Cerkniškega polja (južna Slovenija) v letih 2007 in 2008, s pregledom zanimivejših opazovanj do konca leta 2010. - Acrocephalus 33 (152/153): 25-104.

 • Bordjan D., Božič L. (2009): Pojavljanje vodnih ptic in ujed na območju vodnega zadrževalnika Medvedce (Dravsko polje, SV Slovenija) v obdobju 2002-2008. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 55-163.

 • Božič L. (1991): Rjavi škarnik Milvus milvus. - Acrocephalus 12 (49): 153-154.

 • Božič L. (2004): Rjavi škarnik Milvus milvus. - Acrocephalus 25 (123): 224-225.

 • Čelik T. (1993): Rjavi škarnik Milvus milvus. - Acrocephalus 14 (60): 161.

 • Denac K. (2010): Census of migrating raptors at Breginjski Stol (NW Slovenia) - the first confirmed bottleneck site in Slovenia. - Acrocephalus 31 (145/146): 77-92.

 • Gamser M., Novak J. (2013). Pojavljanje vodnih ptic in ujed na širšem območju ribnika Vrbje pri Žalcu. Raziskovalna naloga. (http://www.prvagim.si/modules/uploader/uploads/system_menu/files_system/pojavljanje-vodnih-ptic-in-ujed.pdf), 10/02/2017.

 • Geister I. (1995): Ornitološki atlas Slovenije. - DZS, Ljubljana.

 • Knott J., Newbery P., Barov B. (2009): Action plan for the Red Kite Milvus milvus in the European Union. - http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/docs/milvus_milvus.pdf

 • Komisija za redkosti (1993): Seznam redkih vrst ptic Slovenije 1990. - Acrocephalus 14 (58/59): 99-119.

 • Mihelič T. (2016): Spletna beležka kot nov pripomoček favnistike. - Acrocephalus 37 (168/169): 1-3.

 • Reiser O. (1925): Die Vögel von Marburg an der Drau. Nauturwissenschaftlichen Verein in Steiermark, Graz, 143 p

 • Schiavuzzi B. (1883): Materiali per un'avtfauna del territorio di Trieste fino a Mortfalcone e deli'Istria. Bollettino della Societa Adriatica Scienze Naturali, 8, 3-78.

 • Schulz F. (1890): Verzeichnis der bisher in Krain beobachteten Vögel. Laibach.

 • Sovinc A. (1994): Zimski ornitološki atlas Slovenije. - Tehniška založba Slovenije, Ljubljana.

 • Šere D. (2011): Rjavi škarnik Milvus milvus. - Acrocephalus 32 (148/149): 90.

 • Šere D. (2015): Rjavi škarnik Milvus milvus. - Acrocephalus 36 (166/167): 186.

 • Škornik I. (2012): Favnistični in ekološki pregled ptic Sečoveljskih solin. - Soline pridelava soli, Seča.

 • Tome D., Sovinc A., Trontelj P. (2005): Ptice Ljubljanskega barja. Monografija DOPPS št. 3. - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Ljubljana.

 • Tome D., Vrezec A., Bordjan D. (2013): Ptice Ljubljane in okolice. - Ljubljana, Mestna občina, Oddelek za varstvo okolja.

 • Trontelj P. (2008): Ptice občine Dol pri Ljubljani. Omerzu S. (ed.): Iz dežele Jurija Vege. - Zbornik Občine Dol pri Ljubljani 1. Dol pri Ljubljani, 2008. Acrocephalus 37 (172/173): 55-59, 2017

 • Urcun J.-P., Bried J. (1998): The Autumn Migration of the Red Kite Milvus milvus through the Pyrenees. In: Chancellor R. D., Meyburg B.-U., Ferrero J. J. (eds.): Holarctic Birds of Prey. - Proceedings of an International Conference. Merida & Berlin: ADENEX & WWGBP.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search