Effects of overgrowing at Cerknica Polje (southern Slovenia) on breeding farmland birds/ Vpliv zaraščanja Cerkniškega polja (južna Slovenija) na gnezdilke kmetijske krajine

 • 1 Ul. 8 februarja 50, SI–2204 Miklavž, Slovenia
 • 2 Opekarniška 19, SI–1235 Radomlje, Slovenia

Abstract

Agriculture has a great impact on biodiversity in Europe. Populations of farmland birds are declining due to both intensification and abandonment of agriculture. The purpose of this study was to determine the effects of overgrowing on the diversity of birds at Cerknica Polje. Six vegetation types were identified on eight survey plots (15.2-31.6 ha each): Short grass - regularly mown wet meadows; Tall herbs - stands of Common Reed Phragmites australis and Reed Canary Grass Phalaris arundinacea; Sparse bushes - stands of low woody plants; Dense bushes - dense stands of bushes; Meadows with trees - mown meadows with scattered trees; Bushes with trees - hedges, trees and dense stands of bushes. In total, 34 species were registered. The heterogeneity of vegetation types correlated positively with the heterogeneity of bird species. The highest density of breeding territories and species was established in Bushes with trees, the lowest in Short grass. No species were registered in all vegetation types, and only Tree Pipit was recorded in five out of six types. Twelve species were registered in only one vegetation type. Cerknica Polje is an important breeding locality for species with the highest breeding density at the national level (e.g. Corncrake Crex crex, Curlew Numenius arquata, Skylark Alauda arvensis, Whinchat Saxicola rubetra, Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus). These species breed in specific habitats with different stages of succession. A managing plan for the area should therefore combine abandoned plots in different stages of succession and large regularly mown areas. Abandonment of agriculture at Cerknica Polje has led to the emergence of areas with bushes in different succession stages. Efforts should be directed at preserving large complexes of mown wet meadows.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Aleš K. (2004): Populacijski trend in izbor gnezditvenega habitata pribe Vanellus vanellus na Ljubljanskem barju. - Acrocephalus 25 (123): 187-194.

 • Atlas ptic (2014): Škrlatec Carpodacus erythrinus. - [http://www.ptice.si/atlas], 20/12/2014.

 • Beintema A. J. (1988): Conservation of grassland bird communities in the Netherlands. pp. 105-111 In: Goriup P. D. (ed.): Ecology and conservation of grassland birds. ICBP Technical Publication No. 7. - ICBP, Cambridge.

 • Beintema A. J., Müskens J. D. M. (1987): Nesting success of birds breeding in Dutch agricultural graslands. - Journal of Applied Ecology 24: 743-758.

 • Berg A. (1992): Habitat selection by breeding curlews Numenius arquata on mosaic farmland. - Ibis 134: 355-360.

 • Bibby C. J., Burgess N. D., Hill D. A., Mustoe S. (2000): Bird census techniques. Second Edition. - Academic Press, London.

 • Bordjan A. (2007): [Vpliv zaraščanja Cerkniškega jezera na ptice gnezdilke]. BSc thesis. - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana. (in Slovene)

 • Božič L. (2003): Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji 2. Predlog Posebnih začitenih območij (SPA) v Sloveniji. Monografija DOPPS št.2. - DOPPS, Ljubljana.

 • Božič L. (2005a): Populacija kosca (Crex crex) na Ljubljanskem barju upada zaradi zgodnje košnje in uničevanja ekstenzivnih travnikov. - Acrocephalus 26 (124): 3-22.

 • Božič L. (2005b): Gnezditvena razširjenost in velikost populacije kosca Crex crex v Sloveniji leta 2004. - Acrocephalus 26 (127): 171-179.

 • Cramp S. (ed.) (1998): The complete birds of the Western Palearctic on CD-ROM. - Oxford University Press, Oxford.

 • Cunder T. (1999): Zaraščanje kmetijskih zemljišč v slovenskem alpskem svetu. pp. 165-175 In: Gosar A., Kunaver J. (eds.): Sonaravni razvoj v slovenskih Alpah in sosedstvu. - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Ljubljana.

 • Denac D. (2003): Upad populacije in sprememba rabe tal v lovnem habitatu rjavega srakoperja Lanius collurio v Šturmovcih (SV Slovenija). - Acrocephalus 24 (118): 97-102.

 • Denac D. (2007): [Populacijska dinamika repaljščice (Saxicola rubetra) v mozaiku nižinskih habitatnih tipov]. PhD thesis. - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ljubljana. (in Slovene)

 • Denac K., Mihelič T., Denac D., Božič L., Kmecl P., Bordjan D. (2011): Poročilo monitoringa populacij izbranih vrst ptic Končno poročilo za Ministrstvo za okolje in prostor. Popisi gnezdilk spomladi 2011 in povzetek popisov v obdobju 2010-2011. - DOPPS, Ljubljana.

 • EBCC (2014): European wild bird indicators, 2014 update. - [http://www.ebcc.info/index.php?ID=558], 20/11/2014.

 • Gaberščik A. (2009): Kartiranje habitatnih tipov na območju Cerkniškega jezera. Poročilo projekta LIFE06NAT/SLO/000069 “Presihajoče Cerkniško jezero”. - Biotehniška fakulteta, Ljubljana.

 • Gaberščik A., Urbanc-Berčič O. (2002): Ekosistem, ki ga ustvarja igra vode. pp. 51-57 In: Gaberščik A. (ed.): Jezero, ki izginja. Monografija o Cerkniškem jezeru. - Društvo ekologov Slovenije, Ljubljana.

 • Geister I. (1995): Ornitološki atlas Slovenije. - DZS, Ljubljana.

 • Hellström M., Berg A. (2001): Effects of restoration and management regime on avifaunal composition on Swedish wet meadows. - Ornis Svecica 11: 235-252.

 • Hočevar M., Kušar G., Cunder T. (2004): Monitoring in analiza zaraščanja kraške krajine v GIS okolju. - Zbornik gozdarstva in lesarstva 75: 21-52.

 • Hopkins J. J. (1991): Vegetation structure and the conservation of wild plants and animals. pp. 12-17 In: Curtis D. J., Bignal E. M., Curtis M. A. (eds.): Birds and pastoral agriculture in Europe. Proceedings of the 2nd European forum on birds and pastoralism, 26-30 Oct 1990, Port Erin, Isle of Man. - Scottish Chough Study Group & Joint Nature Conservation Committee, Peterborough.

 • Ilijanić L. (1978): Vegetacijske razmere Cerkniškega jezera. - Zavod za vodno gospodarstvo SR Slovenije, Ljubljana.

 • Jančar T., Trebušak M. (2000): Ptice Kozjanskega parka. Acrocephalus 21 (100): 107-134.

 • Johnston D. W., Odum E. P. (1956): Breeding Bird Populations in Relation to Plant Succession on the Piedmont of Georgia. - Ecology 37 (1): 50-62.

 • Kerček M. (2009): Gnezdilke kopenskega dela zadrževalnika Medvedce (SV Slovenija). Acrocephalus 30 (141/142/143): 165-179.

 • Kobal S. N., Payne N. F., Ludwig D. R. (1999): Habitat/ area relationships, abundance, and composition of bird communities in 3 grassland types. - Transactions of the Illinois State Academy of Science 92 (1/2): 109-131.

 • Koce U. (2010): [Prehranjevalna ekologija repaljščice (Saxicola rubetra) v mozaiku traviščnih habitatnih tipov]. PhD thesis. - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana. (in Slovene)

 • Kranjc A. (2002): Hidrološke značilnosti. pp. 26-37 In: Gaberščik A. (ed.): Jezero, ki izginja. Monografija o Cerkniškem jezeru. - Društvo ekologov Slovenije, Ljubljana.

 • Krebs C. (2001): Ecology: the experimental analysis of distribution and abundance. 5th Edition. - Benjamin Cummings, California.

 • Kus Veenvliet J. (2001): Rumena pastirica Motacilla flava na Cerkniškem polju. - Acrocephalus 22 (104/105): 23-28.

 • Kus Veenvliet J. (2002): [Izbira habitata travniških ptic pevk na Cerkniškem polju]. BSc thesis. - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana. (in Slovene)

 • Martinčič A., Leskovar I. (2002): Vegetacija. pp. 81-95 In: Gaberščik A. (ed.): Jezero, ki izginja. Monografija o Cerkniškem jezeru. - Društvo ekologov Slovenije, Ljubljana.

 • Mason C. F., Macdonald S. M. (2000): Influence of landscape and land-use on the distribution of breeding birds in farmland in eastern England. - Journal of Zoology 251 (3): 339-348.

 • McLaughlin A., Mineau P. (1995): The impact of agricultural practices on biodiversity. - Agriculture, Ecosystems & Environment 55: 201-212.

 • Milne J. A., Osoro K. (1997): The role of livestock in habitat management. pp. 75-80 In: Laker J. P., Milne J. A. (eds): Livestock Systems in European Rural Development. 1st Conference of the LSIRD network, 23rd-25th January 1997, Nafplio, Greece. - MLURI, Aberdeen.

 • O’Connor R. J., Shrub M. (1986): Farming and Birds in Europe. The Common Agricultural Policy and its Implications for Bird Conservation. - Academic Press, San Diego.

 • Pangerc T. (2005): [Frekvenca krmljenja mladičev pri repaljščici (Saxicola rubetra) in vpliv visokih steblik na lovni uspeh odraslih osebkov]. BSc thesis. - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana. (in Slovene) PECBMS (2013): State of Common Birds in Europe, 2013 update. - CSO/RSPB, Prague, Czech Republic.

 • Perko D., Orožen Adamič M. (1998): Slovenija. Pokrajine in ljudje. - Mladinska knjiga, Ljubljana.

 • Peršič M. (2002): Jezero in jezerci - posebnosti skozi način življenja jezercev. pp. 304-328 In: Gaberščik A. (ed.): Jezero, ki izginja. Monografija o Cerkniškem jezeru. - Društvo ekologov Slovenije, Ljubljana.

 • Polak S. (1993): Ptice gnezdilke Cerkniškega jezera in bližnje okolice. - Acrocephalus 14 (56/57): 32-62.

 • Polak S. (2002): Cerkniško jezero - mednarodno pomembno območje za ptice. pp. 236-247 In: Gaberščik A. (ed.): Jezero, ki izginja. Monografija o Cerkniškem jezeru. - Društvo ekologov Slovenije, Ljubljana.

 • Polak S., Kebe L., Koren B. (2004): Trinajst let kosca Crex crex na Cerkniškem jezeru. - Acrocephalus 25 (121): 59-70.

 • Reif J., Voříšek P., Šťastný K., Bejček V., Petr J. (2008): Agricultural intensification and farmland birds: new insights from a central European country. - Ibis 150: 596-605.

 • Remec I. Ž. (2007): [Gnezditvena ekologija velikega škurha (Numenius arquata) na ljubljanskem barju]. BSc thesis. - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana. (in Slovene)

 • Sackl P. (1985): [Untersuchungen zur Habitatwahl und Nahrungsökologie des Weißstorches (Ciconia ciconia L.) in der Steiermark]. PhD thesis - University of Graz, Graz. (in German)

 • Smrekar A. (2002): Gospodarski načrti. pp. 276-287 In: Gaberščik A. (ed.): Jezero, ki izginja. Monografija o Cerkniškem jezeru. - Društvo ekologov Slovenije, Ljubljana.

 • Söderstrom B., Pärt T., Linnarsson E. (2000): Grazing effects on between-year variation of farmland bird communities. - Ecological Applications 11 (4): 1141-1150.

 • Šeffer J., Stanová V., Viceníková A. (1999): Impact of floods and management on composition of meadow communities. pp. 103-117 In: Šeffer J., Stanová V. (eds.): Morava river floodplain meadows: importance, restoration and management. - DAPHNE, Bratislava.

 • Šercelj A. (1974): Paleovegetational investigations of the sediments of Cerkniško jezero (Lake of Cerknica). - Acta carsologica 6: 233-241.

 • Tome D. (2002): Effect of floods on the distribution of meadow birds on Ljubljansko barje. - Acrocephalus 23 (112): 75-79.

 • Tome D., Sovinc A., Trontelj P. (2005): Ptice Ljubljanskega barja. Monografija DOPPS št. 3. - DOPPS, Ljubljana.

 • Tome D., Denac D. (2012): Survival and development of predator avoidance in the post-fledging period of the Whinchat (Saxicola rubetra): consequences for conservation measures. - Journal of Ornithology153 (1): 131-138.

 • Tomovčík M., Darolová A., Kürthy A., Vongrej S., Chavko J., Noga M. (1999): Ecological relations of birds and floodplain meadow habitats. pp. 161-185 In: Šeffer J., Stanová V. (eds.): Morava river floodplain meadows: importance, restoration and management. - DAPHNE, Bratislava.

 • Trontelj P. (1993): O naravovarstvenem konceptu Cerkniškega jezera s poudarkom na varstvu ptic. - Acrocephalus 14 (56/57): 63-79.

 • Tryjanowski P., Hartel T., Báldi A., Szymański P., Tobolka M., Herzon I., Goławski A., Konvička M., Hromada M., Jerzak L., Kujawa K., Lenda M., Orłowski G., Panek M., Skórka P., Sparks T. H., Tworek S., Wuczyński A., Żmihorski M. (2011): Conservation of Farmland Birds Faces Different Challenges in Western and Central-Eastern Europe. - Acta Ornithologica 46 (1): 1-12.

 • Tucker G. M., Dixon J. (1997): Agricultural and grassland habitats. pp. 267-325 In: Tucker G. M., Evans M. I. (eds.): Habitats for Birds in Europe. A Conservation Strategy for the Wider Environment. BirdLife Conservation Series No. 6. - BirdLife International, Cambridge.

 • Veen P., Molnár Z., Pärtel M., Sammul M., Kukk T., Nagy S. (2001): Grassland ecosystems in Central and Eastern Europe. Prepared in the framework of the High Level Conference on EU Enlargement “The Relation between Agriculture and Nature Management”, 22-24 Jan 2001. - [http://www.veenecology.nl/data/StatusreportGrasslandecosystems.PDF], 10/03/2007.

 • Venier L. A., Pearce L. J. (2005): Boreal Bird Community Response to Jack Pine Forest Succession. - Forest Ecology and Managment 217: 19-36.

 • Vickery P. D., Herkert J. R., Knopf F. L., Ruth J., Keller C. E. (1999): Grassland Birds: An Overview of Threats and Recommended Management Strategies. pp. 74-77 In: Bonney R., Pashley D. N., Cooper R. J., Niles L. (eds.): Strategies for bird conservation: the partners in flight planning process. - Cornell Lab of Ornithology, Ithaca.

 • Vukelič E. (2009): Vpliv načinov gospodarjenja s travišči na ptice gnezdilke Ljubljanskega barja (osrednja Slovenija). - Acrocephalus 30 (140): 3-15.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search