The Curlew Numenius arquata population size and distribution at Ljubljansko barje in 2011 and 2012

Open access

Abstract

In 2008, the IUCN uplisted the Curlew to near-threatened (NT) on its Red List. The bird’s population in Slovenia is localised and small, thus making it very important to be surveyed every year. Using the point count method, we recorded 9-12 breeding pairs in 2011 and 9-10 pairs in 2012 at Ljubljansko barje. Most of them were distributed in the eastern part of the area between the village of Lipe and the river Iščica, whereas only two occupied territories were discovered in 2011 and one in 2012 in the western part of the area. In a ten-year period, the area underwent agricultural intensification, with lowland non-intensive meadows declining by 50%. As a minimal requirement, meadows within the extent of the Curlew’s current distribution at Ljubljansko barje should be non-intensively managed (late first cut, no fertilizing or sowing of grass mixtures) and all other human activities prohibited from the beginning of March till the end of June (dog walking and training, ballooning, aircraft modelling). Based on the results of 2011 survey, Ljubljansko barje was designated an IBA for breeding Eurasian Curlews under the IBA criteria A1 and C1.

Bačar, R. (1939): Brehm. Življenje živali. Priredil R. Bačar. - Umetniška propaganda, Ljubljana.

Bednorz, J. & Grant, M. (1997): Curlew Numenius arquata. pp. 300-301 In: Hagemeijer, W.J.M. & Blair, M.J. (eds.): The EBCC Atlas of European Breeding Birds: their distribution and abundance. - T & A D Poyser, London.

BirdLife International (2004): Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status.

BirdLife Conservation Series No. 12. - BirdLife International, Cambridge.

BirdLife International (2012): Species factsheet: Numenius arquata. - [http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3012], 17/01/2012.

Bordjan, D. (2006): Dinamika pojavljanja velikega škurha Numenius arquata na zadrževalniku Medvedce (SV Slovenija) med letoma 2002 in 2005. - Acrocephalus 27 (130/131): 131-137.

Bordjan, D. (2012): Vodne ptice in ujede Cerkniškega polja (južna Slovenija) v letih 2007 in 2008, s pregledom zanimivejših opazovanj do konca leta 2010. - Acrocephalus 33 (152/153): 25-104.

Bordjan, D. & Božič, L. (2009): Pojavljanje vodnih ptic in ujed na območju vodnega zadrževalnika Medvedce (Dravsko polje, SV Slovenija) v obdobju 2002-2008. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 55-163.

Božič, L. (2005): Populacija kosca Crex crex na Ljubljanskem barju upada zaradi zgodnje košnje in uničevanja ekstenzivnih travnikov. - Acrocephalus 26 (124): 3-21.

Božič, L. (2008): Monitoring populacij izbranih vrst ptic. Zimsko štetje vodnih ptic 2002-2008. Končno poročilo. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor. - DOPPS, Ljubljana.

Božič, L. (2010): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic - zimsko štetje vodnih ptic. Poročilo. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor. - DOPPS, Ljubljana.

Božič, L. & Rubinić, B. (2009): Monitoring populacij izbranih vrst ptic. Rezultati zimskega štetja vodnih ptic 2009, rezultati popisov preleta ujed v jesenski sezoni 2008. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor. - DOPPS, Ljubljana.

Brawn, J.D. & Robinson, S.K. (1996): Source - sink population dynamics may complicate the interpretation of long-term census data. - Ecology 77 (1): 3-12.

Cramp, S. (1983) (ed.): Birds of Europe, the Middle East and North Africa. The birds of the Western Palearctic Vol. III. Waders to Gulls. - Oxford University Press, Oxford.

Denac, D. (2007): Populacijska dinamika repaljščice (Saxicola rubetra) v mozaiku nižinskih habitatnih tipov.

Doktorska disertacija. - Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za biologijo.

Denac, K., Mihelič, T., Božič, L., Kmecl, P., Jančar, T., Figelj J. & Rubinić, B. (2011): Strokovni predlog za revizijo posebnih območij varstva (SPA) z uporabo najnovejših kriterijev za določitev mednarodno pomembnih območij za ptice (IBA). Končno poročilo (dopolnjena verzija). Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor. - DOPPS, Ljubljana.

Grant, M.C., Orsman, C., Easton, J., Lodge, C., Smith, M., Thompson, G., Rodwell, S. & Moore, N. (1999): Breeding success and causes of breeding failure of curlew Numenius arquata in Northern Ireland. - Journal of Applied Ecology 36 (1): 59-74.

Heath, M.F. & Evans, M.I. (eds.) (2000): Important Bird Areas in Europe. Priority sites for conservation. BirdLife Conservation Series No 8. - BirdLife International, Cambridge.

IUCN (2011): IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1. - [http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/106003012/0], 17/1/2012.

O’Brien, M. & Smith, K.W. (1992): Changes in the status of waders breeding on wet lowland grasslands in England and Wales between 1982 and 1989. - Bird Study 39 (3): 165-176.

Ota, D. (1985): Gnezditev velikega škurha Numenius arquata na Ljubljanskem barju v letu 1985. - Acrocephalus 6 (24): 21-22.

Polak, S. (ed.) (2000): Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji. Important Bird Areas (IBA) in Slovenia. Monografija DOPPS št. 1. - DOPPS, Ljubljana.

Remec, I.Ž. (2007): Gnezditvena ekologija velikega škurha (Numenius arquata) na Ljubljanskem barju. Diplomsko delo. - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo.

Sajovic, G. (1914): Iz ptičjega življenja na Kranjskem v letih 1912 in 1913. - Carniola. Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 5 (3): 153-173.

Schaub, M., Aebischer, A., Gimenez, O., Berger S. & Arlettaz, R. (2010): Massive immigration balances high anthropogenic mortality in a stable eagle owl population: lessons for conservation. - Biological Conservation 143 (8): 1911-1918.

Schifferli, L., Rickenbach, O., Koller, A. & Gruebler, M. (2009): Massnahmen zur Forderung des Kiebitzes Vanellus vanellus im Wauwilermoos (Kanton Luzern): Schutz der Nester vor Landwirtschaft und Pradation. - Ornithologische Beobachter 106 (3): 311-326.

Sudbeck, P., Andretzke, H., Fischer, S., Gedeon, K., Schikore, T., Schroder, K. & Sudfeldt, C. (2005) (eds.): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvogel Deutschlands. - Radolfzell.

Škornik, I. (2012): Favnistični in ekološki pregled ptic Sečoveljskih solin. - SOLINE Pridelava soli d.o.o., Seča.

Štumberger, B. (2009): Veliki škurh Numenius arquata. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 217.

Tome, D., Sovinc, A. & Trontelj, P. (2005): Ptice Ljubljanskega barja. Monografija DOPPS št. 3. - DOPPS, Ljubljana.

Trčak, B., Erjavec, D., Govedič, M. & Grobelnik, V. (2010): Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov izbranih območij v Krajinskem parku Ljubljansko barje. Končno poročilo. Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana. - Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

Trontelj, P. (1994): Ptice kot indikator ekološkega pomena Ljubljanskega barja (Slovenija). - Scopolia 32: 1-61.

Uradni list RS (2002): Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (no. 82/2002).

Uradni list RS (2008): Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (no. 112/2008).

Acrocephalus

The Journal of Bird Watching and Bird Study Association of Slovenia - DOPPS Bird Life

Journal Information

CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.112
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.268

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 85 85 12
PDF Downloads 15 15 3