The Kestrel Falco tinnunculus in Slovenia – a review of its distribution, population density, movements, breeding biology, diet and interactions with other species / Postovka Falco tinnunculus v Sloveniji – pregled njene razširjenosti, populacijske gostote, disperzije, gnezditvene biologije, prehrane in interakcij z drugimi vrstami

Open access

The paper discusses the breeding and non-breeding distribution and population density of the Kestrel Falco tinnunculus in Slovenia, its movements, breeding biology, hunting behaviour, diet and interactions with other species. The data were collected from published works and directly from observers. The species’ breeding distribution is shown as a comparison of both national breeding bird atlases, which indicated no convincing changes in its distribution. The non-breeding season population estimate (1,000-2,000 ind.) is lower than the breeding population estimate (1,500-2,000 pairs). The Kestrel breeds at altitudes from 0 to 2,050 m a.s.l.; outside the breeding season, it has been observed at altitudes of up to 1,700 m a.s.l. At least part of the breeding population migrates, apparently more or less towards SSW. The breeding season lasts from February to July. It nests in trees, buildings, cliffs, nestboxes and on electricity pylons. In trees it uses abandoned nests of corvids. On buildings it nests mainly on ledges and in various openings. It often nests on industrial and residential buildings. On cliffs it nests in natural openings and in abandoned nests of other species. It lays 3-9 eggs, usually five. It hunts over open terrain by windhovering, active aerial pursuit and stooping onto the ground from perches. It feeds mainly on small mammals and, to a lesser extent, on passerines, reptiles and invertebrates. It interacts with other species during hunting, nest-site selection and breeding itself. Platyhelminthic, nematode, ixodid and insect parasites have all been recorded on the Kestrel

Bibič, A. (1994): Navadna postovka Falco tinnuculus, kačar Circaetus gallicus. - Acrocephalus 15 (64): 99.

Bibič, A. & Janžekovič, F. (1989): Ptiči Veržeja in okolice. - Acrocephalus 10 (41/42): 45−50.

Bombek, D. (2003): Postovka Falco tinnunculus, veliki srakoper Lanius excubitor. - Acrocephalus 24 (118): 110-111.

Bordjan, D. & Božič, L. (2009): Pojavljanje vodnih ptic in ujed na območju vodnega zadrževalnika Medvedce (Dravsko polje, SV Slovenija) v obdobju 2002-2008. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 55-163.

Božič, I. A. (1998): Postovke (Falco sp.) na Ljubljanskem barju. - Moj mali svet 30 (9): 36-37.

Božič, I. A. (2009): Rezultati obročkanja ptičev v Sloveniji: 1926-1982. - Scopolia, Suppl. 4: 23-110.

Božič, L. (2003): Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji 2. Predlogi Posebnih zaščitenih območij (SPA) v Sloveniji. Monografija DOPPS št. 2. - DOPPS, Ljubljana.

Božič, L. & Bombek, D. (2003): Hribski škrjanec Lullulaarborea. - Acrocephalus 24 (118): 112-113.

Bračko, F. (1990): Peca - 2125 m. - Acrocephalus 11 (43/44): 37-38.

Bračko, F. (1995a): Lokalni ornitološki atlas Drave (Maribor-Ptuj) 1989-1992 (začasno poročilo). - Acrocephalus 16 (68/69/70): 58-61.

Bračko, F. (1995b): Navadna postovka Falco tinnunculus. - Acrocephalus 16 (71): 126.

Bračko, F. (1996): Sokolič Falco columbarius. - Acrocephalus 17 (74): 32-33.

Bračko, F. (1997): Ornitološki atlas Drave od Maribora do Ptuja (1989-1992). - Acrocephalus 18 (82): 57-97.

Brelih, S. & Tovornik, D. (1961): Prispevek k poznavanju tekutov (Mallophaga) Jugoslavije I. - Biološki vestnik 9 (1): 93-107.

Brglez, J. (1976): Uporabnost histološke tehnike pri parazitoloških favnističnih raziskavah strigeididnih sesačev. - Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Veterinarstvo 13 (2): 197-209.

Brglez, J. (1977): Zajedavci pri pticah v Sloveniji. Trematoda. - Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Veterinarstvo, Suppl. 3.

Brglez, J. (1980): Dve vrsti spirurid (Nematoda, Spiruridae Oerley, 1885) pri ujedah v Sloveniji. - Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Veterinarstvo 17 (1): 99-104.

Brglez, J. (1981a): Cladotaenia globifera (Batsch, 1786), Taeniidae Ludwig, 1886, pri nekaterih ujedah v Sloveniji. - Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Veterinarstvo 18 (2): 185-189.

Brglez, J. (1981b): Zajedavci pri pticah v Sloveniji. Cestoda, Nematoda, Acanthocephala. - Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Veterinarstvo, Suppl. 5.

Brglez, J. (1984): Synhimatus robertdollfusi Desportes, 1948, Acuariidae Seurat, 1913, pri ujedah v Sloveniji. - Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Veterinarstvo 21 (1): 163-166.

Cavé A. J. (1968): The breeding of the Kestrel, Falcotinnunculus L., in the reclaimed area Oosteljik Flevoland. - Netherlands Journal of Zoology 18 (3): 313-407.

Cramp, S. (ed.) (1980): Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic. Vol. II. Hawks to Bustards. - Oxford University Press, Oxford.

Cepak, J., Klvaňa, P., Škopek, J., Schropfer, L., Jelinek, M., Hořak, D., Formanek, J. & Zarybnicky, J. (eds.) (2008): [Atlas of bird migration in Czech Republic and Slovakia.] - Aventinum, Praga. (in Czech)

Cerar, M. (1986): Poročilo iz Gornje Savinjske doline. - Acrocephalus 7 (29): 35-36.

CKFF (2011): Podatkovna zbirka CKFF (avgust 2011). - Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

Denac, D. (1991): Navadna postovka Falco tinnunculus. - Acrocephalus 12 (49): 154.

Denac, D. (2002): Pomoč gnezdečim postovkam v naseljih. - Svet ptic 8 (2): N III.

Denac, D. (2005): Navadna čigra Sterna hirundo. - Acrocephalus 26 (124): 49.

Denac, D., Smole, J. & Vrezec, A. (2009): Naravovarstveno vrednotenje avifavne ob Savi med Krškim in Jesenicami na Dolenjskem s predlogom novega mednarodno pomembnega območja (IBA) za ptice v Sloveniji. - Natura Sloveniae 11 (1): 25-57.

Denac, K. (2010): Census of migrating raptors at Breginjski Stol (NW Slovenia) - the first confirmed bottleneck site in Slovenia. - Acrocephalus 31 (145/146): 77-92.

DOPPS (2011): Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - poročilo za leto 2010; poročilo za leto 2011. - DOPPS, Ljubljana.

DOPPS (unpubl.): Novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije NOAGS. - DOPPS, Ljubljana.

Dubois, P. J., Le Marechal, P., Olioso, G. & Yesou, P. (2008): [New inventory of birds of France.] - Delachaux et Niestle, Paris. (in French) Erjavec, F. (1995): Domače in tuje živali v podobah. - Mladinska knjiga, Ljubljana.

Fargallo, J. A., Blanco, G., Potti, J. & Vinuela, J. (2001): Nestbox provisioning in a rural population of European Kestrels: breeding performance, nest predation and parasitism. - Bird Study 48 (2): 236-244.

Feldner, J., Rass, P., Petutschnig, W., Wagner, S., Malle, G., Buschenreiter, R. K., Wiedner, P. & Probst, R. (2006): Avifauna Karntens. Die Brutvogel. - Naturwissenschaftlicher Verein fur Karnten, Klagenfurt.

Freyer, H. (1842): Fauna der in Krain bekannten Saugethiere, Vogel, Reptilien und Fische. - Eger’schen Gubernial Buchdruckerei, Ljubljana.

Gamser, M. (2008): Popis kavk in navadnih postovk v Celju. Raziskovalna naloga. - Osnovna šola Ljubečna.

Geister, I. (1980): Slovenske ptice: priročnik za opazovanje in proučevanje ptic. - Mladinska knjiga, Ljubljana.

Geister, I. (1983): Prispevek k poznavanju ornitofavne Bobovka. - Acrocephalus 4 (17/18): 43-54.

Geister, I. (1995): Ornitološki atlas Slovenije. - DZS, Ljubljana.

Geister, I. (2002): Popis gnezdečih ptic na planoti med Goličem, Lipnikom in Kavčičem (Čičarija, Slovenija). - Annales 12 (1): 85-92.

Gregori, J. (1972): Ptice okolice Kranjske gore: prispevek k poznavanju ornitofavne Slovenije. Diplomska naloga. - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo.

Gregori, J. (1976a): Okvirni ekološki in favnistični pregled ptičev Sečoveljskih solin in bližnje okolice. - Varstvo narave 9: 81-102.

Gregori, J. (1976b): Ornitološki izlet v Osp. - Proteus 38 (7): 275-279.

Gregori, J. (1977): Ekološki in favnistični pregled ptičev severozahodne Slovenije. - Larus 29/30: 33-75.

Gregori, J. (1986): Ptiči Sorice in Soriške planine. pp. 94-100 In: Bole, J. (ed.): Sorica in Soriška planina. - Muzejsko društvo, Škofja Loka.

Gregori, J. (1989): Favna in ekologija ptičev Pesniške doline (SV Slovenija, Jugoslavija). - Scopolia 19: 1-59.

Gregori, J. (2002): Ptiči ob Muri. pp. 65-71 In: Gogala, A. (ed.): Narava Slovenije, Mura in Prekmurje. - Prirodoslovni muzej, Ljubljana.

Gregori, J. & Šere, D. (2005): Ptiči Šaleških jezer in okolice. - Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.

Hanžel, J. (2011): Postovka. - Svet ptic 17 (3): 28-29.

Hanžel, J. & Šumrada, T. (2008): Popis gnezdeče populacije postovk Falco tinnunculus v Ljubljani in značilnosti njenih gnezdišč v letu 2007. - Acrocephalus 29 (138/139): 149-153.

Havliček, V. & Kogovšek, I. (2003): “Trafognezdilnica” na Barju. - Svet ptic 9 (3): 26-27.

IBM (2011): IBM SPSS Statistics, ver. 20.0 - IBM, Armonk.

Jančar, T. (1997): Ornitološki atlas gnezdilk Triglavskega narodnega parka 1991-1996. Projektno poročilo. - DOPPS, Ljubljana.

Jančar, T. (1999): Siva vrana Corvus corone cornix, postovka Falco tinnunculus. - Acrocephalus 20 (92): 33.

Jančar, T. & Trebušak, M. (2000): Ptice Kozjanskega

regijskega parka. - Acrocephalus 21 (100): 107-134.

Janžekovič, F. & Šorgo, A. (1995): Gnezdenje sive vrane (Corvus corone cornix) in navadne postovke (Falcotinnunculus) na visokonapetostnih daljnovodnih stebrih. - Elektrotehniški vestnik 62 (2): 88-90.

Jurečič, S. (1992): Navadna postovka Falco tinnunculus. - Acrocephalus 13 (51): 49-50.

Kerček, M. (2005): Ptice akumulacije Medvedce. Diplomska naloga. - Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za biologijo.

Kmecl, P. (1997): Zimski ornitološki atlas Triglavskega narodnega parka. Projektno poročilo. - DOPPS, Ljubljana.

Kmecl, P. (2001): Postovka Falco tinnunculus. - Acrocephalus 22 (108): 177-178.

Korpimaki, E. (1987): Dietary shifts, niche relationships and reproductive output of coexisting Kestrels and Longeared Owls. - Oecologia 74 (2): 277-285.

Korpimaki, E., Tolonen, P. & Bennett, G. F. (1995): Blood parasites, sexual selection and reproductive success of European Kestrels. - Ecoscience 2 (4): 335-343.

Kostrzewa, R. & Kostrezwa, A. (1991): Winter weather, spring and summer density, and subsequent breeding success of Eurasian Kestrels, Common Buzzards, and Northern Goshawks. - The Auk 108 (2): 342-347.

Kostrzewa, R. & Kostrezwa, A. (1993): Der Turmfalke. - AULA Verlag, Wiesbaden.

Kozinc, B. (1987): Navadna postovka Falco tinnunculus. - Acrocephalus 8 (33): 44.

Kozinc, B. (2003): Popis ptičev na Bledu. - Golf 9 (2): 51.

Kubler, S., Kupko, S. & Zeller, U. (2005): The kestrel (Falco tinnunculus) in Berlin: investigation of breeding biology and feeding ecology. - Journal of Ornithology 146 (3): 271-278.

Lipej, L. (1988): Postovka. - Lovec 71 (5): 138-139.

Lipej, L. (1993): Status in ogroženost gnezditvene populacije navadne postovke (Falco tinnunculus) na Sečoveljskih solinah. - Annales 3 (3): 29-36.

Lipej, L. (1997): Gnezdenje navadne postovke Falcotinnunculus na robu Škocjanskega zatoka. - Falco 11: 49-50.

Lipej, L. & Gjerkeš, M. (1994): Ujede (Falconiformes) in sove (Strigiformes) Slovenske Istre. - Annales 4 (4): 53-62.

Lipej, L., Gjerkeš, M. & Lipej, B. (2005): Vloga pernatih plenilcev na meji med flišem in krasom. pp. 367-380 In: Rožac-Darovec, V. (ed.): Meje in konfini. - Založba Annales, Koper.

Marčeta, B. (1994a): Gnezditvena biologija in ekologija navadne postovke (Falco tinnunculus) v Slovenskem primorju. Diplomska naloga. - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo.

Marčeta, B. (1994b): Stanje in ogroženost gnezdilcev sten črnokalskega Kraškega roba. - Annales 4 (4): 43-52.

Martinez-Padilla, J. & Millan, J. (2007): Prevalence and intensity of intestinal parasitation in a wild population of nestling Eurasian Kestrel Falco tinnunculus. - Aredola 54 (1): 109-115.

Matvejev, S. D. (1983): Ptice Triglavskog nacionalnog parka i susednih predela. - Larus 33/34/35: 69-91.

Maumary, L., Vallotton, L. & Knaus, P. (2007): Die Vogel der Schweiz. - Schweizerische Vogelwarte, Sempach & Nos Oiseaux, Montmollin.

Mihelič, T. (2002): Prehrana velike uharice Bubo bubo v jugozahodni Sloveniji. - Acrocephalus 23 (112): 81-86.

Mohar, P. (2005): Ekološka in naravovarstvena analiza ptic gnezdilk ob reki Savi med Hrastjem in Litijo. Diplomska naloga. - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo.

Negro, J. J., Ibanez, C., Peerezjordaa, J. L. & Delariva, M. J. (1992): Winter predation by Common Kestrel Falcotinnunculus on Pipistrelle Bats Pipistrellus pipistrellus in Southern Spain. - Bird Study 39 (3): 195-199.

Perušek, M. (2004): Škrjančar Falco subbuteo. - Acrocephalus 25 (123): 225.

Planinc, G. (1994): Prispevek k poznavanju gnezditvene ekologije navadne postovke na Sečoveljskih solinah v letu 1990. - Annales 4 (4): 233-236.

Pogačar, P., Jančar, S. & Prepeluh, J. (2003): Postovka.

Raziskovalna naloga. - Osnovna šola Božidarja Jakca Ljubljana.

Pokorny, B. (2001): Poletna sestava združbe ptic mesta Velenje. pp. 128-139 In: Šalej, M. (ed.): Velenje: zbornik raziskovalnega tabora v letih 1999 in 2000. - ERICo, Inštitut za ekološke raziskave, Velenje.

Pokorny, B. (2003): Ptice v občini Šmartno ob Paki. pp. 223-233 In: Šalej, M. & Šterbenk, E. (ed.): Šmartno ob Paki: zbornik raziskovalnega tabora ERICa v letih 2001 in 2002. - ERICo, Inštitut za ekološke raziskave, Velenje.

Polak, S. (1993): Ptice gnezdilke Cerkniškega jezera in bližnje okolice. - Acrocephalus 14 (56/57): 32-62.

Polak, S. (ed.) (2000): Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji. Monografija DOPPS št. 1. - DOPPS, Ljubljana.

Ranazzi, L., Manganaro, A. & Salvati, L. (2000): The breeding success of Tawny Owls (Strix aluco) in a Mediterranean area: a long-term study in urban Rome. - Journal of Raptor Research 34 (4): 322-326.

Reiser, O. (1925): Die Vogel vom Marburg an der Drau. - Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines fur Steiermark. Band 61, Graz.

Rejt, Ł. (2006): Does larder-hoarding affect the condition of chicks in urban kestrels? - Biologia 61 (2): 221-224.

Rejt, Ł., Turlejski, K., Bronche, K. & Topczewski, A. M. (2000): Can food caching increase frequency of feeding in urban Kestrels Falco tinnunculus? - Acta Ornithologica 35 (2): 217-221.

Riegert, J., Fainova, D., Mikeš, V. & Fuchs, R. (2007): How urban Kestrels Falco tinnunculus divide their hunting grounds: partitioning or cohabitation? - Acta Ornithologica 42 (1): 69-75.

Riegert, J. & Fuchs, R. (2011): Fidelity to roost sites and diet composition of wintering male urban Common Kestrels Falco tinnunculus. - Acta Ornithologica 46 (2): 183-189.

Riegert, J., Lovy, M. & Fainova, D. (2009): Diet composition of Common Kestrels Falco tinnunculus and Long-eared Owls Asio otus coexisting in an urban environment. - Ornis Fennica 86 (4): 123-130.

Rijavec, A. (2007): Poročilo o delu ornitološke skupine. pp. 51-54 In: Kodele Krašna, I. (ed.): Biološko raziskovalni tabor “Novaki 2006”. - Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana.

Rubinić. B. (1994): Ribji orel Pandion haliaetus. - Acrocephalus 15 (63): 54.

Rubinić. B. (2000): Begunjščica in Stol. - Svet ptic 6 (4): 18-19.

Ružić, M., Topić, G., Šćiban, M. & Spremo, N. (2010): Prostorni raspored, odabir mesta za gnežđenje in gustina gnežđenja obične vetruške Falco tinnunculus u Novom Sadu. - Ciconia 19: 89-96.

Samwald, O. (1997): Turmfalke Falco tinnunculus. pp. 114-115 In: Sackl, P. & Sammwald, O. (eds.): Atlas der Brutvogel der Steiermark. - BirdLife Osterreich - Landesgruppe Steiermark & Steiermarkisches Landesmuseum Joanneum, Graz.

Schiavuzzi, B. (1879): [List of birds living in Istria, particularly in the marshes of Piran.] - Bollettino della Societa Adriatica di Scienze Naturali in Trieste 4: 53-76. (in Italian) Scopoli, G. A. (1769): Annus I. Historico-Naturalis.

Descriptiones avium. - Sumtib. Christ. Gottlob Hilscheri, Lipsiae.

Seidensacher, E. (1864): Die Vogel von Cilli. - Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines fur Steiermark 2: 57-90.

Senegačnik, K., Sovinc, A. & Šere, D. (1998): Ornitološka kronika 1994, 1995. - Acrocephalus 19 (87/88): 77-91.

Sovinc, A. (1994): Zimski ornitološki atlas Slovenije. - Tehniška založba Slovenije, Ljubljana.

Sovinc, A. & Šere, D. (1993): Ornitološka kronika za leto 1991. - Acrocephalus 14 (58/59): 140-144.

Sovinc, A., Tome, D. & Trontelj, P. (1993): Ornitološki atlas Ljubljanskega barja - poročilo o poteku popisovanja. - Acrocephalus 14 (60): 145-151.

Sovinc, A. & Šere, D. (1994): Ornitološka kronika za leto 1992. - Acrocephalus 15 (64): 102-106.

Sovinc, A. & Šere, D. (1996): Ornitološka kronika za leto 1993. - Acrocephalus 18 (75/76): 97-100.

Spina, F. & Volponi, S. (2008): [Atlas of Bird Migration in Italy. No. 1. Non-Passeriformes.] - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma. (in Italian) Surina, B. (1999): Ornitofavna zgornjega dela doline Reke in bližnje okolice - Annales 9 (2): 303-314.

SURS (2011): Statistični letopis 2011. - Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana.

Šegula, B. (2001): Postovka Falco tinnunculus. - Acrocephalus 22 (108): 177.

Šere, D. (1982): Ptiči Stožic pri Ljubljani, 1972-1982 - favnistični pregled, obročkanje in najdbe. - Acrocephalus 3 (13/14): 1-61.

Šere, D. (1984): Navadna postovka Falco tinnunculus. - Acrocephalus 5 (19/20): 24.

Šere. D. (1997): Postovka Falco tinnunculus, sraka Pica pica. - Acrocephalus 18 (84): 158.

Šere, D. (1999): Rdečenoga postovka Falco vespertinus. - Acrocephalus 20 (93): 57-58.

Šere, D. (2009): Kratko poročilo o obročkanih ptičih v Sloveniji, 1983-2008. - Scopolia, Suppl. 4: 111-174.

Škornik, I., Makovec, T. & Miklavec, M. (1990): Favnistični pregled ptic slovenske obale. - Varstvo narave 16: 49-99.

Šmuc, A. (1980): Ptice Sečoveljskih in Ulcinjskih solin.

Diplomska naloga. - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo.

Štumberger, B. (1994): Popis ptic volčeških travnikov (Celje) in njihovo naravovarstveno ovrednotenje. - Acrocepalus 15 (65/66): 123-134.

Tome, D. (1986): Cerkev - pribežališče za sove? - Acrocephalus 7 (30): 53-55.

Tome, D. (1994): Diet composition of the Long-eared Owl in central Slovenia: seasonal variation in prey use. - Journal of Raptor Research 28 (4): 253-258.

Tome, D. (2001): Nekaj značilnosti avifavne Pivških jezer. - Annales 11 (2): 271-276.

Tome, D. (2007): Nest defense and some rare breeding events in Long-eared Owls (Asio otus). - Journal of Raptor Research 41 (2): 170-173.

Tome, D., Sovinc, A. & Trontelj, P. (2005): Ptice Ljubljanskega barja. Monografija DOPPS št. 3. - DOPPS, Ljubljana.

Tome, D., Vrezec, A., Koce, U. & Bordjan, D. (2011): Ptice Ljubljane in okolice. Končno poročilo. - Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana.

Tovornik, D. (1990): The Significance of the Birds (Aves) as the Hosts and Disseminators of Ixodid Ticks (Yugoslavia). - Biološki vestnik 38 (2): 77-107.

Trilar, T. (2004): Ticks (Acarina: Ixodidae) on birds in Slovenia. - Acrocephalus 25 (123): 213-216.

Trontelj, P. (2008): Ptice občine Dol pri Ljubljani. pp. 293-353 In: Omerzu, S. (ed.): Iz dežele Jurija Vege. Zbornik občine Dol pri Ljubljani 1. - Občina Dol pri Ljubljani, Ljubljana.

Trontelj, P. & Vogrin, M. (1993): Ptice Jovsov in predlogi za njihovo varstvo. - Acrocephalus 14 (61): 200-209.

Videler, J. J., Weihs, D. & Daan, S. (1983): Intermittent gliding in the hunting flight of the kestrel, Falcotinnunculus L. - Journal of Experimental Biology 102 (1): 1-12.

Village, A. (1990): The Kestrel. - T & A D Poyser, London.

Vogrin, M. (1997): Pojavljanje in prelet ujed na Dravskem polju (SV Slovenija). - Falco 11 (12): 31-34.

Vogrin, M. (2000): Nekatere vrste ptic gnezdilk na kmetijski površini v spodnji Savinjski dolini. - Sodobno kmetijstvo 33 (11/12): 508-509.

Vogrin, M. (2004): Ptice na hmeljiščih v spodnji Savinjski dolini. - Acrocephalus 25 (120): 27-29.

Vogrin, M. (2006): Ptice v mestih. - Proteus 69 (4): 165-170.

Vogrin, M. (2009): Ptice med Pohorjem in Halozami. pp. 469-488 In: Gradišnik, S. (ed.): Zbornik občine Slovenska Bistrica III: Svet med Pohorjem in Bočem. - Zavod za kulturo, Slovenska Bistrica.

Vogrin, M. & Miklič, A. (2004a): Ptice gnezdilke na golf igrišču Ptuj. - Biota 5 (1/2): 77-86.

Vogrin, M. & Miklič, A. (2004b): Ptice gnezdilke melioracijskih jarkov sredi intenzivnih kmetijskih površin Dravskega polja. - Biota 5 (1/2): 87-92.

Vrezec, A. (1995): Rjavi lunj Circus aeruginosus. - Acrocephalus 16 (71): 125.

Vrezec, A. (1997): Ujede in sove Dravinjske doline. - Falco 11 (12): 17-20.

Vreš, B. & Vrhovnik, D. (1984): Ornitološki pogled na Dravograjsko jezero. - Acrocephalus 5 (19/20): 11-16.

Vukelič, E. (2001): Poročilo o delu ornitološke skupine na raziskovalnem taboru študentov biologije Cerkno 2000. pp. 63-68 In: Raziskovalni tabor študentov biologije Cerkno 2000. - Zavod za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.

Zois, S. (1790/1800): Aves terrestres Europae. - [http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOCYJ3DA9MZ], 16/5/2012.

Acrocephalus

The Journal of Bird Watching and Bird Study Association of Slovenia - DOPPS Bird Life

Journal Information

CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.112
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.268

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 51 51 3
PDF Downloads 18 18 2