Breeding birds in the terrestrial part of Medvedce reservoir (NE Slovenia)

Open access

Bauer, H.-G., Bezzel, E. & Fiedler, F. (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. - Aula-Verlag, Wiebelsheim.

Bezzel, E. (1982): Vögel in der Kulturlandschaft. - Ulmer, Stuttgart.

Bibby, C.J., Burgess, N.D. & Hill, D.A. (1992): Bird Census Techniques. - Academic Press, London.

BirdLife International (2004): Birds in Europe. Population estimates, trends and conservation status. - BirdLife Conservation Series No. 12. Birdlife International, Cambridge.

Bordjan, A. (2007): Vpliv zaraščanja Cerkniškega polja na ptice gnezdilke. - Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo.

Bordjan, D. & Božič, L. (2009): Pojavljanje vodnih ptic in ujed na območju zadrževalnika Medvedce (Dravsko polje, SV Slovenija) - Acrocephalus 30 (141/142/143): 55-163.

Božič, I.A. (1999): Gnezditvena biologija rakarja Acrocephalus arundinaceus na ribnikih v Dragi pri Igu na ljubljanskem barju (Slovenija). - Acrocephalus 20 (97): 177-188.

Božič, L. (2000): Bičja trstnica Acrocephalus schoenobaenus. - Acrocephalus, 21 (102/103): 283.

Cramp, S. (ed.) (1998): The complete birds of the western Palearctic on CD-ROM. - Oxford University Press, Oxford.

Denac, D. (2003): Upad populacije in sprememba rabe tal v lovnem habitatu rjavega srakoperja Lanius collurio v Šturmovcih (SV Slovenija). - Acrocephalus 24 (118): 97-102.

Geister, I. (1995): Ornitološki atlas Slovenije. - Državna založba Slovenije, Ljubljana.

Glutz von Blotzheim, U.N. & Bauer, K.M. (1991): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 12/I. - Aula Verlag, Wiesbaden.

Glutz von Blotzheim, U.N., Bauer, K.M. & Bezzel, E. (eds.) (1994): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 5. - Aula Verlag, Wiesbaden.

Gregori, J. (1985): Ali mala cipa Anthus pratensis gnezdi v Sloveniji? - Acrocephalus 6 (25): 37-38.

Hötker, H. & Štastný, K. (1997): Meadow Pipit Anthus pratensis. pp. 488-489 In: Hagemeijer, W.J.M. & Blair, M.J. (eds.): The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. - T & A D Poyser, London.

Kerček M. (2005): Ptice akumulacije Medvedce. - Diplomsko delo, Univerza v Mariboru.

Kus Veenvliet, J. (2002): Izbira habitata travniških ptic pevk na Cerkniškem jezeru. - Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani.

Newton, I. (1998): Population Limitation in Birds. - Academic Press, San Diego.

Sudmann, S.R., Sudfeldt, C., Glinka, S., Jöbges, M., Müller, A. & Ziegler, G. (2002): Methodenanleitung zur Bestandserfassung von Wasservogelarten in Nordhrein-Westfalen. - Charadrius 38 (2): 23-92.

Štumberger, B. (1994): Popis ptic volčeških travnikov (Celje) in njihovo naravovarstveno ovrednotenje. - Acrocephalus 15 (65/66): 123-134.

Tarman, K. (1992): Osnove ekologije in ekologija živali. - Državna založba Slovenije, Ljubljana.

Tome, D. (2002): Efects of floods on the distribution of meadow birds on Ljubljansko barje. - Acrocephalus 23 (112): 75-79.

Trontelj, P. & Vogrin, M. (1993): Ptice Jovsov in predlogi za njihovo varstvo. - Acrocephalus 14 (61): 200-212.

Trontelj, P. (1994): Ptice kot indikator ekološkega pomena Ljubljanskega barja (Slovenija). - Scopolia 32: 1-61.

Trontelj, P. (1996): Kritičen pogled na novejše kvantitativne raziskave v slovenski ornitologiji. - Acrocephalus 17 (75/76): 47-59.

Uradni list RS (2002): Rdeči seznam ptičev gnezdilcev (Aves) (št. 82/02).

Vogrin, M. (1995): Mala cipa Anthus pratensis. - Acrocephalus 16 (68/69/70): 85.

Vogrin, M. (1996): Gnezdilke močvirnih travnikov v zadrževalniku Medvedce na Dravskem polju. - Acrocephalus 17 (75/76): 61-71.

Vogrin, M. & Miklič, A. (2004): Ptice gnezdilke na golf igrišču Ptuj. - Biota 5 (1/2): 77-86.

Vukelič, E. (2005): Vpliv načinov gospodarjenja s travišči na ptice gnezdilke Ljubljanskega barja. - Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani.

Acrocephalus

The Journal of Bird Watching and Bird Study Association of Slovenia - DOPPS Bird Life

Journal Information

CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.112
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.268

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 67 67 2
PDF Downloads 16 16 0