Point Prevalence Survey of Nosocomial Infections in University Hospital in Martin

Open access

Abstract

Nosocomial infections are a serious problem not only in Slovakia but in all countries. The European Commission decided on their standardized surveillance in the whole European Union. According methodology elaborated by experts from the European Centre for Disease Control and Prevention in Stockholm we performed a point prevalence survey in the University Hospital Martin.

Our observed prevalence of nosocomial infections in University Hospital Martin within the point prevalence study was 5.2%.

The highest point prevalence of nosocomial infections was found at the Surgical Department (9.3%).

The most common type of nosocomial infections was urological infections (27.3%), sepsis (22.7%) and surgical site infection (22.7%). The most common microorganisms isolated from the biological material were Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa and Proteus mirabilis. Appropriate method of nosocomial infections surveillance is monitoring their prevalence in the point prevalence studies. International projects of nosocomial infections in the EU allow to compare the obtained results with other hospitals in the Member States.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Vyhláška MZ SR č. 553 / 2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.

 • 2. Ducel G.Fabry J. Nicolle L. Prevention of hospital-acquired infections. A practical guide. 2 vyd. WHO 2002. 64 s. [online ]. [cit. 2011-09-10]. Dostupné na internete: http://www.who.int/csr/resources/publications/drugresist/whocdscsreph200212.pdf

 • 3. European Centre for Disease Prevention and Control. Point prevalence survey of healthcareassociated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals - protocol version 4.3. Stockholm: ECDC; 2012. ISBN 978-92-9193-366-2

 • 4. Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 2007. Zbierka zákonov 2007. Čiastka 154. 2402-75.

 • 5. Centers for Disease Control and Prevention: Definitions Of Nosocomial Infections. [online] [cit. 2009-03-10] Dostupné na internete:

 • 6. Murajda L. Šulaj M. Hudečková H. Litvová S. Buchancová J. Healthcare-associated infections at intensive care unit of department of anesthesiology and intensive medicine at Martin Faculty Hospital. In Central European Journal of Public Health. 2010 18 (3): 174 - 178.

 • 7. European Centre for Disease Prevention and Control. Surveillance of healthcare - associated infections in Europe 2007. Stockholm: ECDC 2012. ISBN 978-92-9193-327-3

 • 8. Podstatová H. Základy epidemiológie a hygieny. Praha: Galén 2009. str. 152. ISBN 978-80-7262-597-0.

 • 9. Maďar R. Piezgová L. 2008. MRSA v domovech pre seniory. Existuje dúvod pro obavy? In Nozokomiálne nákazy. ISSN 1336-3859 2008 roč. 7 č 3 s. 1-8.

 • 10. Šrámová H. a kol. 1995. Nozokomiální nákazy. Praha: MAXDORF 1995. s. 224. ISBN 80-85912-00-7.

 • 11. Burke J. P. 2003. Infection control - a problem for patient safety. In The new England Journal of Medicine. Február 2003 348(7):651-6

 • 12. European Centre for Disease Prevention and Control. European network for the surveillance of healthcare-associated infections (HAI) Stockholm: ECDC. 2009 [online]. [cit. 2012-01-20]. Dostupné na internete: http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/hai/pages/default.aspx

 • 13. European Centre for Disease Prevention and Control. Point Prevalence Survey of Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Use in European Acute Care Hospitals Protocol 4.2 - Codebook ECDC máj 2011

 • 14. Suetens C. Goossens H. Analysis of Pilot PPS data. New Strategies to Monitor and Control Infections Antibiotic use and Resistance in Healthcare Facilities in the EU Member States 2010.

 • 15. Zarb P. et al. Pilot point prevalence survey of healthcare - associated infections and Antimicrobials use. In Eurosurveillance. 2012 17 (47). Available from: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20316

 • 16. Litvová S. Štefkovičová M. Kološová A. Murajda L. Výsledky pilotnej bodovej prevalenčnej štúdie nozokomiálnych nákaz v SR Donovaly 2011 XIV. Ročník odbornej konferencie Surveillance nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach CD zborník

 • 17. Žabková E. - Murajda L. - Hudečková H. Point prevalence survey of nosocomial infections in University Hospital in Martin In Acta Medica Martiniana 2011 11/1 s. 35 - 40. ISSN: 1335-8421.

 • 18. Lanini S. et al. Healthcare-associated infection in Italy: Annual point - prevalence surveys 2002 - 2004. In: Infect Control Hosp Epidemiol. 2009 30 (7):659-65.

 • 19. European Centre for Disease Prevention and Control. 2008. Annual epidemiological report on communicable diseases in Europe 2008. Stockholm: ECDC; 2008. Available from: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0812_SUR_Annual_Epidemiological_Report_2008.pdf

 • 20. Reilly J. a kol. 2008. Results from the Scottish national HAI prevalence survey. J Hosp Infec. 2008 69:62-8.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 260 163 3
PDF Downloads 141 98 2