Properties of Asphalt Concrete with Basalt-Polymer Fibers

Open access

Abstract

Asphalt mixtures are commonly used for the pavement construction for national roads with a high traffic load, as well as local roads with low traffic load. The constructions of local road pavement consisting of thinner, more flexible layers located on less stable subbase than the pavement of national roads, require reinforcement with asphalt layers characterized by increased fatigue life. Technologies that allow quick repairs and reinforcements, while improving the durability of the road pavement are being sought. Such technologies include the use of modifications of asphalt mixtures with special fibers. The paper presents the results of investigations of the properties of asphalt mixtures modified with innovative basalt-polymer fibers FRP. On the basis of the obtained test results according to the Marshall method, stiffness modulus and fatigue durability, the technical properties of asphalt mixtures with FRP fibers addition were improved. This technology significantly increases the fatigue life of asphalt concrete dedicated for repairs and reinforcements of road pavements.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej: STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa dnia 22 stycznia 2013 r.

 • 2. P. Radziszewski J. Nazarko T. Vilutiene K. Dębkowska J. Ejdys A. Gudanowska K. Halicka J. Kilon A. Kononiuk K. J. Kowalski J. B. Król Ł. Nazarko M. Sarnowski „Future trends in road pavement technologies development in the context of environmental protection” Baltic Journal of Road and Bridge Engineering vol. 11 nr 2 pp 160-168 DOI: 10.3846/bjrbe.2016.19 2016.

 • 3. J. Nazarko P. Radziszewski K. Dębkowska J. Ejdys A. Gudanowska K. Halicka J. Kilon A. Kononiuk K. J. Kowalski J. B. Król Ł. Nazarko M. Sarnowski T. Vilutienė “Foresight Study of Road Pavement Technologies” Procedia Engineering vol. 122 pp 129-136 2015.

 • 4. W. Krupowicz “Modern Trends in Road Network Development in Rural Areas” The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 12(1): 48-56 February 2017 DOI: 10.3846/bjrbe.2017.06 2017.

 • 5. S. M. Abtahi M. Sheikhzadeh S. M. Hejaz “Fiber-reinforced asphalt-concrete – A review” Construction and Building Materials nr 24 pp 871–877 2010.

 • 6. P. Radziszewski M. Sarnowski „Mieszanki mineralno-asfaltowe do nakładek na uszkodzone nawierzchnie z betonu cementowego” IX Konferencja Naukowo – Techniczna pt. „Organizacja Przedsięwzięć Budownictwa Drogowego” 12 maja 2017 r. Bydgoszcz pp 89-102 2017.

 • 7. A. Wypysiak „Wpływ włókien na właściwości fizyko-mechaniczne betonu asfaltowego o wysokim module sztywności” Praca dyplomowa. Politechnika Warszawska 2012.

 • 8. S.G. Jahromi A. Khodaii „Carbon fiber reinforced asphalt” The Arabian Journal for Science and Engineering Volume 33 Number 2B pp 355-364 2008.

 • 9. D. Sybilski R. Horodecka A. Wróbel W. Bańkowski K. Mirski „Ocena skuteczności dodatku włókien do mieszanek mineralno-asfaltowych” Sprawozdanie z badań - Temat TN-25. Instytut Badawczy Dróg i Mostów Zakład Technologii Nawierzchni Pracownia Lepiszczy Bitumicznych Warszawa wrzesień 2008.

 • 10. K. E. Kaloush W. A. Zeiada K. P. Biligiri M. C. Rodezno J. Reed “Evaluation of Fiber-Reinforced Asphalt Mixtures Using Advanced Material Characterization Tests” Forta-Fi-Report 2017.

 • 11. WU Shaopeng YE Qunshan LI Ning YUE Hongbo “Effects of Fibers on the Dynamic Properties of Asphalt Mixtures” Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed. nr 10 pp 733-736 2007.

 • 12. WT-2 2014: Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – część I Mieszanki mineralno-asfaltowe -Wymagania Techniczne Warszawa 2014 (załącznik do zarządzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r.).

 • 13. P. Pokorski P. Radziszewski M. Sarnowski “Rheological properties of asphalt mixtures for bridge pavements” XXIV R-S-P seminar Theoretical Foundation of Civil Engineering (24RSP) (TFoCE 2015). Procedia Engineering 111 pp 637 – 644 2015.

 • 14. P. Radziszewski J. Piłat A. Plewa J. Król “Structure of asphalt pavements with use of aggregate from glacier deposits” Roads and Bridges - Drogi i Mosty 9 4 pp 69-88 2010.

 • 15. K.J. Kowalski J.B. Król W. Bańkowski P. Radziszewski M. Sarnowski “Thermal and fatigue evaluation of asphalt mixtures containing RAP treated with a bio-agent” Applied Sciences (Switzerland) 7 (3) art. no. 216 DOI: 10.3390/app7030216 2017.

 • 16. J. Piłat P. Radziszewski J. Król „Technologia materiałów i nawierzchni asfaltowych” OW Politechniki Warszawskiej Warszawa 2015.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.80

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.304
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.866

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 153 153 22
PDF Downloads 125 125 21