Thermal Actions on the Materials During Deck and Pavement Construction

Open access

Abstract

The article presents the results of the research on thermal actions on the materials occurring in the cross section along the depth of the bridge deck and bituminous pavement during its construction. The impulse to curried out the research was the need to explain the causes of the blistering of bituminous waterproofing membranes and asphalt pavements often observed on the bridge decks. The paper presents the examples of such failures and the analyses of possible mechanisms of the phenomenon. Research indicates a significant influence of all technological processes on the temperature of materials in the cross section as well as daily temperature changes. The probability of initiation of reactions between concrete components with gaseous products has been confirmed in such conditions. The susceptibility of bituminous materials to gas emission and blistering is the subject of a separate study. The research was part of a research project carried out under the contract INNOTECHK3/IN3/50/229332 /NCBR /14 [13].

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Gajda T. Germaniuk K. Rymsza B.: Przegląd incydentów powstawania pęcherzy pod hydroizolacją na obiektach mostowych; Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej nr 21/2016 ISSN 1897-4007 s. 113-124 (in Polish)

 • 2. Chmielewska B.: “Destruction of waterproofing membrane on the viaduct deck due to blisters containing hydrogen” Archive of Civil Engineering LIII 42007 s.683-696

 • 3. Czarnecki L. Chmielewska B. Czarnecki Z. Wolański M.: Zniszczenie izolacji bitumicznej na żelbetowej płycie estakady spowodowane wydzieleniem wodoru przez beton. Inżynieria i Budownictwo nr 10/2004

 • 4. Koronne C.J. Buska J.S. Cortez E.R. Greatorex A.R.: Procedures for the evaluation of sheet membrane waterproofing. Special Report 99-11. US Army Corps of Engineering 1999.

 • 5. Fleming D.: Shedding Lights on Osmosis in Resin Flooring. Protective Coating Europe 2 (9) 2004.

 • 6. Laukkanen K. Paroll H. Pitkänen P. Vesikari E. Prevention of bridge deck sheet membrane waterproofing blistering. Finnish National Road Administration Helsinki Final report 45/1998.

 • 7. EN 13263-1:2009: Silica fume for concrete – Part 1. Definitions requirements and conformity criteria

 • 8. Buil M. Witier P. Paillere A.M.: Study of the production of hydrogen gas by the silica fume in cementitious materials Laboratoire Central des Ponts et Chaussees CANMET September 1992

 • 9. Edwards-Lajnef M. Aïtcin P.C. Wenger F. Viers P. Galland J.: Test Method for the Potential Release of Hydrogen Gas from Silica Fume Cement Concrete and Aggregate 2 (19) 64-69 1997

 • 10. Fidjestøl P. Jørgensen O. Hydrogen Evaluation in Concrete Due to Free Silicon Metal in Microsilica Cement Concrete and Aggregate 2 (19) 70-75 1997

 • 11. Zhang M-H. Malhotra V.M. Wolsiefer S.J.: Determination of free silicon content in silica fume and its effect on volume of gas released from mortars incorporating silica fume ACI Materials Journal 5 (97) 576-586 2000

 • 12. Ufnalski W.: Analiza termodynamiczna procesów wydzielania gazowego wodoru w wyniku reakcji krzemu z wodą lub wodorotlenkiem wapnia [in Polish] study report Warsaw University of Technology 2004

 • 13. Raport końcowy projektu Labiryntowa hydroizolacja obiektów inżynierskich. Kierownik projektu: Rymsza. B. Warszawa 2017..

 • 14. Zobel H.: Naturalne zjawiska termiczne w mostach WKŁ Warszawa 2003

 • 15. PN-EN 1991-1-5 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5: Oddziaływania ogólne Oddziaływania termiczne

 • 16. Budka E. Rabiega J. Woźnicki A.: Zjawisko pęcherzenia izolacji mostowych: przyczyny i sposoby przeciwdziałania referat. XXII Seminarium „Współczesne metody budowy wzmacniania i przebudowy mostów” Rosnówko k. Poznania 5-6 czerwca 2012 r.

 • 17. Tramer A. Lipowiecka T. Kordas T. Wałega-Chwastek H. Wala T.: Analiza przyczyn powstawania pęcherzy gazowych na styku warstwy izolacyjnej z betonową płytą mostową

 • 18. Radziszewski P. Piłat J. Sarnowski M. Król J. Kowalski J.K.: Nawierzchnie asfaltowe na obiektach mostowych Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa 2016

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.80

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.304
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.866

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 78 78 9
PDF Downloads 54 54 9