Identification of Risk Factors of Development and Operation of Roads in the Light of Surveying Work

Open access

Abstract

This article aims to identify potential risk factors affecting the implementation and synchronisation of surveying and construction works during building and operation of roads. The task was executed on the basis of literature studies and experience. The article is an introduction to the research that has been conducted by the authors on the reasonably precise index of factors which one may deal with during the implementation of facilities of this type. The raised issue is crucial for financial and time reasons, but what is important in the roads construction - also for social ones, as prolonged traffic disruption adversely affects the environment.

1. A. Jagielski, Geodezja II, Wydawnictwo P.W. Stabill, Krakow, 2003.

2. A. Leśniak, E. Plebankiewicz: Opoźnienia w robotach budowlanych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, 3 (157), Wrocław, s. 332-339, 2010.

3. A. Leśniak, Skąd się biorą opoźnienia?, [w:] „Builder”, nr 1, s. 24-25, 2010.

4. A. Sobotka, D. Pawluś, D. Wałach, A. Czarnigowska, Badanie procesow logistycznych przedsięwzięć drogowych, Budownictwo i inżynieria środowiska, Rzeszow, s. 113-120, 2012.

5. B. Wiatr, Prowadzenie geodezyjnej obsługi budownictwa drogowego, kolejowego i wodnego, Poradnik dla ucznia, Radom, 2007.

6. D. Skorupka, A. Duchaczek, Kwantyfikacja ryzyka w zarządzaniu przedsięwzięciem budowlanym, Ludzie, zarządzanie, gospodarka, Rok 17, Nr 1, 2013.

7. D. Skorupka, D. Kuchta, Metody oceny ryzyka w przedsięwzięciach budowlanych, WSOWL, Wrocław, 2013.

8. D. Skorupka, D. Kuchta, M. Gorski, Zarządzanie ryzykiem w projekcie, WSOWL, Wrocław, 2012.

9. Instrukcja Techniczna G-3 „Geodezyjna obsługa inwestycji”.

10. M. Połoński, K. Pruszyński, Ryzyko projektowania przedsięwzięć inżynierskich, Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 1, s. 23-27, 2008.

11. M. Rogalska, A. Czarnigowska, Z. Hejducki, T. O. Nahurny, Metody wyznaczania czasu trwania procesow budowlanych z uwzględnieniem pogodowych czynnikow ryzyka, Przegląd budowlany, nr 1, s. 37-42, 2006.

12. O. Kapliński i inni, Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych, Wydawnictwo PAN KILiW IPPT, Warszawa, 2007.

13. T. Kasprowicz, Inżynieria przedsięwzięć budowlanych, Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa, 2002.

Archives of Civil Engineering

The Journal of Polish Academy of Sciences

Journal Information


SCImago Journal Rank (SJR): 0.251
Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 0.521

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 66 66 19
PDF Downloads 20 20 9