Review of Selected Methods of Supporting Decision-Making Process in the Construction Industry

Open access

Abstract

The problems related to construction production are multi-faceted and complex. This has promoted the search for different methods/approaches for analizing the data which supports the decision-making process in the construction industry. In the article the authors focus their attention on well-known methods and tools, and on some new approaches to solving decision-making problems. The aim of the article is to analyze the methods used to analyse data in a construction company, convey their advantages and disadvantages, and specify the degree of efficiency in the discussed area.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. A. Aamodt E. Plaza “Case-Based Reasoning: Foundational Issues Methodological Variations and System Approaches” AI Communications. IOS Press Vol. 7: 1 s. 39-59.

 • 2. R. Bucoń Zastosowanie rozszerzonej rozmytej metody AHP do ustalenia istotności kryteriow oceny stanu eksploatacyjnego obiektow mieszkalnych Warsztaty Inżynierow Budownictwa „Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych” Puławy 185-190 2009.

 • 3. M. Dytczak G. Ginda Construction schedule of works as combinatorial optimisation problem Technical Transactions Civil Engineering 2-B pp 283-290 2014.

 • 4. A. Dziadosz Ocena i selekcja inwestycji budowlanych przy wykorzystaniu analitycznego procesu hierarchicznego - AHP Czasopismo Techniczne z.1-B zeszyt 21 (ROK 105) 41-51. 2008.

 • 5. A. Dziadosz. Rejment M. Wybrane aspekty selekcji przedsięwzięć budowlanych Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej Wydawnictwo Politechniki Poznańskie 13 s. 99-107 2012.

 • 6. M. Gajzler The use of fuzzy logic in decision-making systems Foundations of Civil and Environmental Engineering No. 5 s. 7-20 2004.

 • 7. M. Gajzler Hybrydowy system doradczy dla napraw betonowych posadzek przemysłowych rozprawa doktorska Politechnika Poznańska 2008.

 • 8. M. Gajzler Dziadosz A. Szymański P. Problematyka wybory metody wspomagającej podejmowanie decyzji w budownictwie Czasopismo Techniczne z.1-B zeszyt 2 (ROK 107) 69-84 2010.

 • 9. P. Jaskowski M. Tomczak Assignment problem and its extension for construction project scheduling Technical Transactions Civil Engineering 2-B pp 241-248 2014.

 • 10. O. Kapliński Development and usefulness of planning techniques and decision-making foundations on the example of construction enterprises in Poland Technological and Economic Development of Economy Vol.14 No.4 s. 492-502 2008.

 • 11. O. Kapliński A. Dziadosz J.L. Zioberski An attempt of management process standardisation at the stage of planning and implementation of construction projects Proc. 57th Annual Scientific Conference: scientific Problems of Civil Engineering The Faculty of Civil and Environmental Engineering Rzeszow University of Technology Rzeszów - Krynica 18-22 September 30-31 2011.

 • 12. O. Kapliński i inni Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych. Wydawnictwo PAN KILiW IPPT Warszawa 2007.

 • 13. A. Kończak J. Pasławski “Abductive and Deductive Approach in Learning from Examples Method for Technological Decisions Making “. Procedia Engineering No. 57/2013 s.. 583- 588.

 • 14. A. Kończak J. Pasławski “Hybrid approach in learning from examples in construction process design” Technical Transacionts No. 2-B(6) s. 21-30 2014.

 • 15. M. Krzemiński M. Książek Ocena jakości wybranych obiektow budowlanych przy zastosowaniu teorii zbiorow rozmytych [w:] Technologia i Zarządzanie w Budownictwie Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej nr 91 Seria: Studia i Materiały nr 20 Wrocław 2008.

 • 16. M. Krzemiński Książek M. Wielokryterialna analiza wybranych obiektow budowlanych wraz z analizą kryteriow oceny przy zastosowaniu metody entropii Warsztaty Inżynierow Budownictwa „Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych” Puławy 249-254 2008.

 • 17. M. Książek „Analiza porownawcza wybranych metod wielokryterialnych oceny przedsięwzięć inwestycyjnych” Civil and Environmental Engineering Vol 2 pp 555-561 2011.

 • 18. M. Książek P. Nowak J. Rosłon „Decision making with use of ahp method in construction” Technical Transactions Civil Engineering 2-B pp31-39 2014.

 • 19. R Lopez De Mantaras Ramon et al. "Retrieval reuse revision and retention in case-based reasoning." The Knowledge Engineering Review 20.03 (2005): 215-240 2005.

 • 20. E. Plebankiewicz Contractor prequalification model using fuzzy sets Journal of Civil Engineering and ManagementVol. 15 No.4 s.377-385 2009.

 • 21. E. Plebankiewicz Model strategii przetargowej wykonawcy budowlanego z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych rozprawa doktorska Politechnika Krakowska 2001.

 • 22. E. Plebankiewicz Modelling decision-making processes in bidding procedures with the use of the fuzzy sets theory International Journal of Strategic Property Management - 2014 Vol. 18 Iss. 3 s. 307-316.

 • 23. M. Rejment A. Dziadosz Selected aspects of construction project selection including risk estimation Technical Transactions Civil Engineering 1-B pp.221-228 [Wybrane aspekty selekcji przedsięwzięć budowlanych z uwzględnieniem oceny ryzyka] Czasopismo Techniczne Zeszyt 1-B (5) ROK 2014 (111) s.221-228 2014

 • 24. T. Szapiro (red.) Decyzje menadżerskie z Excelem Wydawnictwo PWE Warszawa 2000

 • 25. S. Shevchenko L. Ustinovichius A. Andruskevicius Multi-attribute analysis of investment risk alternatives in construction Technological end Economic Development of Economy Vol. 14 No.3 s. 428-443 2008

 • 26. D. Skorupka Duchaczek A. „Zastosowanie metody ahp w optymalizacji procesow decyzyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć logistycznych” Zeszyty Naukowe WSOWL nr 3 (157) s. 54-62 2010

 • 27. D. Skorupka Duchaczek A. „Identification of the risk of disturbances of operation of transport infrastructure in crisis conditions” Technical Transactions Civil Engineering 1-B pp 203-209 2014.

 • 28. A. Sobotka K. Linczowski Analysis of logistics for construction site supply with reinforcing steel Technical Transactions Civil Engineering 2-B pp 225-232 2014.

 • 29. E. Szafranko Ocena ekspertow w analizach prowadzonych metodą AHP przy wyborze wariantow inwestycji Inżynieria Morska i Geotechnika nr 5 2013 400-404 2013.

 • 30. E. Szafranko Zastosowanie analizy hierarchicznej w ocenie wariantów planowanej inwestycji Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej Wydawnictwo Politechniki Poznańskie 13 s.319-331 2012.

 • 31. J. Szwabowski J. Deszcz Metody wielokryterialnej analizy porównawczej - podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań w budownictwie Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2001.

 • 32. W. Szymanowski Techniki ilościowe w zarządzaniu operacyjnym w przedsiębiorstwie Wydawnictwo SGGW Warszawa 2001.

 • 33. T. Thiel Metodyczne aspekty wielokryterialnego wspomagania decyzji w inżynierii produkcji budowlanej rozprawa doktorska Politechnika Poznańska Poznań 1996.

 • 34. Z. Turskis M. Gajzler A. Dziadosz Reliability risk management and contingency of construction processes and projects Journal of Civil Engineering and Management Vol. 18 (2): pp 290-298 2012.

 • 35. I. Watson “Case- based reasoning is a methodology not a technology” Knowledge Based System Vol. 12 s. 303-308 1999

 • 36. E. Zavadskas Risk assessment of construction project Journal of Engineering and Management 16 1 33-46 2010.

 • 37. E. Zavadskas A. Kaklauskas Z. Turskis J. Tamosaitiene Multi-attribute decision-making model by applying grey number Informatica 20 2 305-320 2009

 • 38. E. Zavadskas L. Ustinovichius A. Stasiulionis „Multicriteria valuation of commercial construction projects for investment purposes Journal of Civil Engineering and Management” 10 2 (2004) 151-166.

 • 39. K. Zima Analiza deweloperskich przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem logiki rozmytej rozprawa doktorska Politechnika Krakowska 2008.

 • 40. K. Zima The concept of investment decision support model using fuzzy set theory 11th International Conference Of Numerical Analysis And Applied Mathematics 2013: ICNAAM 2013. AIP Conference Proceedings Volume 1558 Pp. 1307-1311 2013.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.80

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.304
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.866

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 439 162 10
PDF Downloads 245 129 13