Selected Aspects Of Design Lifespan Of Flexible Pavement With Anti-Fatigue Course

Open access

Abstract

The aim of the study is to compare flexible pavement design lifespans and the main factors which create their values for a standard structure and one with an anti-fatigue course AF at different parameter values of pavement and its load, relevant to their design processes. Depending on the mixture used for the anti-fatigue course or the course thickness, durability improvement of the pavement (compared to the durability of a standard structure) can be obtained by extending the design lifespan of the asphalt base course or by extending the design lifespan of the AF course. On sections with predominantly slow traffic, the lifespan decreases significantly compared to sections with typical vehicle speed - the relative decrease is greater if anti-fatigue course is applied.

References

 • 1. M. E. Nunn, Design of Long-Life Roads for Heavy Traffic, Australian Asphalt Pavement Association Industry Conference 1998, Surfers Paradise, Queensland, Australia and M.E. Nunn, A. Brown, D. Weston, J. C. Nicholls, Design of Long-Life Roads for Heavy Traffic, TRL Report 250, 1997

 • 2. J. Judycki, P. Jaskuła, Nowoczesne nawierzchnie asfaltowe (Modern asphalt pavements), Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Drogowej, Gdańsk, X 2008

 • 3. D. Słotwiński, Nowe koncepcje konstrukcji nawierzchni asfaltowych (The new ideas of asphalt pavement structures). Drogownictwo, No. 7, 8 (2002), 218-223

 • 4. D. Sybilski et al., Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu (Long-life and low-cost maintenance asphalt pavements), Raport z pracy badawczej na zlecenie GDDKiA, Instytut Badawczy Dróg I Mostów. Warszawa, 2009 — part 1, 2010 — part 2, 2011 — part 3, 2012 — part 4, part 5

 • 5. R. Nagórski, K. Błażejowski, K. Marczuk, Comparative analysis of strains and durability of asphalt pavement of perpetual and standard type / Analiza porównawcza odkształceń oraz trwałości nawierzchni asfaltowej typu „perpetual” i nawierzchni standardowej, Roads and Bridges — Drogi i Mosty, 11 (2012), pp. 311-327

 • 6. R. Nagórski, K. Błażejowski, M. Nagórska, Badania mieszanek mineralno-asfaltowych i analiza konstrukcji nawierzchni podatnych z uwzględnieniem trwałości nawierzchni (The tests of asphalt mixtures and flexible pavement structures analysis including their lifespan), Report on implementation of research project ordered by Voivodeship Roads Authority in Katowice and SKN Sp. z o.o., Faculty of Civil Engineering, Warsaw University of Technology, Warsaw 2013

 • 7. R. Nagórski, K. Błażejowski, M. Nagórska, Studium właściwości mechanicznych konstrukcji nawierzchni drogowej podatnej z uwzględnieniem trwałości. Zagadnienia wybrane (The study of mechanical properties of the road flexible pavement structure includiingits durability. Selected topics), Studies on Engineering Series, no. 87, Committee for Civil and Water Engineering of Polish Academy of Sciences, Warsaw 2014, p. 141

 • 8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Załącznik 5. Projektowanie konstrukcji nawierzchni dróg (The Regulation on technical requirements for public roads and their location. Appendix 5 – Dimensioning of pavements’ structures), Journal of Polish Law No. 43, item. 430, Warsaw 1999.

 • 9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (The Catalogue of typical flexible and semi-rigid pavements’ structures), General Directorate for National Roads and Motorways and Department of Road Engineering of Technical University of Gdańsk, Gdańsk 2013

 • 10. Katalog przebudów i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych (The Catalogue of re-buildings and repairs of flexible and semi-rigid pavements), General Directorate for National Roads and Motorways and Road and Bridge Research Institute, Warsaw 2013

 • 11. J. Judycki et al. Analiza i projektowanie nawierzchni podatnych i półsztywnych (An analysis and designing of flexible and semi-rigid pavements), collective work, edited by J. Judycki. Wydawnictwa Komunikacji I Łączności, 2014

 • 12. Wytyczne Techniczne: WT SMA 11 S. WT AC 16 W. WT AC 22 P ZDW w Katowicach (Technical Guidelines for asphalt mixtures SMA11S, AC16W, AC22P published by Silesian Voivodeship Roads Authority in Katowice), Katowice 2013

 • 13. PN-EN 12697-26: Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 26: Sztywność (Asphalt mixtures – Methods of test – Part 26: Stiffness)

 • 14. A.C. Pronk, Revival of the Huet-Sayegh Response Model, DWW-2003-29, RHED, Delft 2003.

 • 15. R. Nagórski, M. Nagórska, K. Błażejowski, Model sprężysty w projektowaniu nawierzchni drogowej podatnej a właściwości lepkosprężyste warstw asfaltowych (The elastic model in designing of flexible pavement and viscoelastic properties of asphalt layers), Logistyka, 3/2014, 4540-4553

 • 16. P.C. Hopman, The Visco-Elastic Multilayer Program VEROAD. Heron, Vol. 41, 1996, No 1

 • 17. VEROAD. User Manual, KOAC-NPC, v. 2000, Utrecht 2001

 • 18. J. Piłat, P. Radziszewski, Nawierzchnie asfaltowe (Asphalt pavements), WKŁ, 2nd edition, Warsaw 2007

Archives of Civil Engineering

The Journal of Polish Academy of Sciences

Journal Information


SCImago Journal Rank (SJR): 0.251
Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 0.521

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 35 35 28
PDF Downloads 12 12 7