Search Results

You are looking at 1 - 10 of 6,315 items for :

Clear All
Open access

Cezary Kabała and Elżbieta Musztyfaga

LITERATURA Aaltonen V.T., 1935. Zur Stratigraphie des Podsolprofils. Comm. Inst. Forest. Fenniae 20: 1–150. Aubert G., Duchaufour P., 1956. Projet de classification des sols. Comptes Rendus Congrés International du Sol 6(1): 597–604. Bednarek R., Prusinkiewicz Z., 1997. Geografia gleb. PWN, Warszawa: 325 pp. Białousz S., 2015. Polska – typy gleb. Mapa w skali 1:2 500 000. [W:] Gleboznawstwo (Mocek A., red.). PWN, Warszawa: 571 pp. Bockheim J.G., Hartemink A.E., 2013. Distribution and classification of soils with clay

Open access

Bartłomiej Glina and Adam Bogacz

REFERENCES Bogacz A., 2005. Właściwości i stan przeobrażenia wybranych gleb organicznych Sudetów. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rozprawy nr 507, Wrocław: 145 ss. (in Polish with English abstract). Bogacz A., Ochej A., Niemirowska I., 2008. Organic soils properties in selected areas in Bialskie Mountains. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 59(3/4): 31–40 (in Polish with English abtract). Bogacz A., Roszkowicz M., 2010. The influence of forest on the changes of organic soils properties in the marginal part of the Krągłe

Open access

Halina Dąbkowska-Naskręt, Szymon Różański and Agata Bartkowiak

REFERENCES Bilos C., Colombo J.C., Skorupka N.C., Presa M.J.P., 2001. Source, distribution and variability of air borne trace metals in La Plata City area, Argentina. Environmental Pollution 111: 149–158. Chen T.B., Zheng M., Lei Z.C., Huang H.T., Wu H., Chen K.K., Fan K., Yu X., Wu Q.Z., 2005. Assessment of heavy metal pollution in surface soils of urban parks in Beijing, China. Chemosphere 60: 542–551. Crock J.G., Severson R.C., 1980. Geological Survey Circular 84: 1–16. Deboudt K., Flament P., Bertho B., 2004. Cd, Cu, Pb and Zn

Open access

Zbigniew Kaczmarek, Piotr Gajewski, Andrzej Mocek, Wojciech Owczarzak and Bartłomiej Glina

REFERENCES FAO, 2006. Guidelines for soil profile description. Land and water Development Division FAO, Rome: 97 ss. Habel A.Y., Kaczmarek Z., Mocek A., 2007a. Selected physical and chemical properties and the structure condition of Phaeozems formed from different parent materials. Part I. Physical and chemical properties. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 52(3): 45–50. Habel A.Y., Kaczmarek Z., Mocek A., 2007b. Selected physical and chemical properties and the structure condition of Phaeozems formed from different

Open access

Łukasz Mendyk and Przemysław Charzyński

REFERENCES Banger K., Toor G.S., Chirenje T., Ma L., 2010. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Urban Soils of Different Land Uses in Miami, Florida. Soil and Sediment Contamination 19: 231–243. Bednarek R., Jankowski M., 2006. Soils. [In:] Toruń and its surroundings – environmental monograph (Andrzejewski L., Weckwerth P., Burak S., Editors). NCU Press, Toruń: 153–176 (In Polish with English summary). Budziński H., Jones I., Bellocq J., Pierard C., Garrigues P., 1997. Evaluation of sediment contamination by polycyclic aromatic hydrocarbons in

Open access

Cezary Kabała, Marcin Świtoniak and Przemysław Charzyński

REFERENCES Brevik E.C., Calzolari C., Miller B.A., Pereira P., Kabała C., Baumgarten A., Jordán A., 2016. Soil mapping, classification, and pedologic modeling: History and future directions. Geoderma 264: 256–274. Charzyński P., 2006. Testing WRB on Polish Soils. Association of Polish Adult Educators, Toruń: 1–110. Charzyński P., Hulisz P., Bednarek R., 2013. (Eds.) Technogenic Soils of Poland. Polish Society of Soil Science, Toruń: 357 pp. Dębska B., Banach-Szott M., Rosa E., Pakuła J., 2012. The effect of soil pollution by selected PAHs

Open access

Joanna Kowalska, Bartłomiej Kajdas and Tomasz Zaleski

References A Natural and Genetical Classification of Polish Soil (Przyrodniczo- genetyczna klasyfikacja gleb Polski), 1956. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria D: 1-96 (in Polish with English summary). Adamczyk B., Greszta J., Olszowski J., 1980. Mapa typów gleb Pieniñskiego Parku Narodowego. Skala 1:10 000. Polska Akademia Nauk, Zak³ad Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych w Krakowie, Pañstwowe Przedsiêbiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa: 1 ark. Amézkrta E., 1999. Soil Aggregate Stability: A Review

Open access

Grzegorz Jarnuszewski

LITERATURA Andrič M., Kroflič B., Toman M.J., Ogrinc N., Dolenec T., Dobnikar M., Čermelj B., 2008. Late quaternary vegetation and hydrological change at Ljubljansko barje (Slovenia). Paleogeography, Paleoclimatology, Paleścology 270: 150–165. Berglund O., Berglund K., 2010. Distribution and cultivation intensity of agricultural organic soils in Sweden and estimation of greenhouse gas emissions. Geoderma 154: 173–180. Bogacz A., Szulc A., Bober A., Pląskowska E., Matkowski K., 2004. Wpływ stopnia zmurszenia torfu na skład i liczebność grzybów

Open access

Anna Miechówka and Marek Drewnik

., Varšavová M., 1996. The influence of tourism on the natural environment of the Belianske Tatry Mountains investigated on an educational hiking path situated in the locality of Monkova dolina – Kopské sedlo and its near surroundings. Ecology (Bratislava) 4: 469–473. Barančoková M., Barančok P., Mišovičová D., 2009. Heavy metal loading of the Belianske Tatry Mts, Ekológia (Bratislava) 28(3): 255–268. Bedrna Z., Račko J., 1999. Soils in the Belianske Tatry Mts. Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava: 22 pp. Ciarkowska K., Miechówka A., 2005a. Aktywność

Open access

Marcin Świtoniak, Cezary Kabała and Przemysław Charzyński

LITERATURA Avery B.W., 1980. Soil classification for England and Wales (higher categories). Soil Survey Technical Monograph 14. Harpenden: 67 pp. Bates R.L., Jackson J.A., 1987. Glossary of geology. American Geological Institute. Alexandria, Virginia: 679 pp. Błońska E., Lasota J., Januszek K., 2012. Aktywność enzymatyczna leśnych gleb gruntowo-glejowych. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 63(4): 3–8. Błońska E., Lasota J., Januszek K., 2013a. Variability of enzymatic activity in forest Cambisols and Brunic Arenosols of Polish