Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

Clear All
Open access

Krzysztof Bytnar and Piotr Burmistrz

References Buzek J., Dankmayer-Łączny J., 1999. Alkalia w procesie wielkopiecowym . Hutnik Wiadomości Hutnicza, Nr 10, p. 448-452. Diez M.A., Alvarez R., Barriocanal C., 2002. Coal for Metallurgical coke production: predictions of coke quality and future requirements for cokemaking . International Journal of Coal Geology, Vol. 50, p. 389-412. Groβpietsch K.H. at all, 2000. Coke requiraments by european blast furnance operators in the turn of the millennium . Proceedings of the 4th International

Open access

Stefan Góralczyk

Alkali - carbonate reaction of aggregates

Kruszywa ze skał węglanowych stosowane są powszechnie w budownictwie między innymi do produkcji betonów. Niektóre z nich, zawierające w swym składzie mineralnym obok dolomitu domieszki minerałów ilastych i bezpostaciowej krzemionki, mogą reagować z alkaliami powodując szkodliwą ekspansję w betonach. W artykule opisano istotę i mechanizmy tego zjawiska oraz zaproponowano efektywne metody oceny przydatności polskich kruszyw ze skał węglanowych do produkcji betonów. Podano kryteria jakościowe oceny reaktywności. Ustalono, że reakcje alkaliczne i ekspansja to dwa oddzielne zjawiska, ale genetycznie powiązane ze sobą. Ekspansji podlegają tylko te kruszywa, w których wystąpiły reakcje spowodowane występowaniem domieszek ilasto-krzemionkowych. Skład mineralny kruszyw ekspansywnych oraz ich tekstura wskazują, że szczególnie reaktywne są dolomity epigenetyczne o charakterystycznej teksturze.

Przemiany fazowe nie kończą się z chwilą całkowitego rozpadu dolomitu, lecz mają charakter cykliczny. Składają się one z następujących po sobie na przemian reakcji dedolomityzacji i dolomityzacji wtórnego kalcytu powstałego z rozpadu dolomitu. Wtórny kalcyt może ulegać oddziaływaniu jonów Mg+2 znajdujących się w roztworach porowych i tworzyć wtórny dolomit. Jony Mg+2 pochodzą z powstającego w procesie dedolomityzacji brucytu [Mg(OH)2], który w wyniku reakcji z krzemionką (SiO2) może się rozpuszczać i wzbogacać wtórny kalcyt w magnez. Tak więc reakcje zachodzące w reaktywnych kruszywach węglanowych i betonach z nich wykonanych są procesami ciągłymi polegającymi na kolejnych przemianach dolomitu w kalcyt i odwrotnie, a także reakcją pomiędzy produktami dedolomityzacji (brucyt, krzemionka) i produktami dostarczonymi z zewnątrz (woda, alkalia). Opisane reakcje dedolomityzacji są etapem umożliwiającym tworzenie się zjawiska ekspansji w wyniku powstawania w porach międzyziarnowych ciśnienia jako efekt pęcznienia suchych minerałów ilastych pod wpływem roztworów wodnych.

Rozluźnienie struktury kruszywa jako efekt reakcji dedolomityzacji ułatwia migrację roztworów wodnych w głąb ziaren kruszywa i ich kontakt z minerałami ilastymi.

Open access

M. Fröhlichová, J. Legemza, R. Findorák and A. Mašlejová

Abstract

This article contains characteristics of selected types of biomass, which can be considered as an alternative fuel in the production of iron ore agglomerate.

Selected types of biomass were evaluated by chemical analysis, X-ray phase analysis and microscopic analysis using the camera on microscope Olympus BX 51. Biomass was characterized according to its structure, chemical composition and chemical composition of ash. The obtained data were confronted with the data for coke breeze and based on the results, conclusions were made about the possible use of selected types of biomass as an alternative fuel in the process of iron ore agglomerate production.