Search Results

You are looking at 1 - 10 of 124 items for :

  • Silesia (SW Poland) x
Clear All
Open access

Elżbieta Szychowska-Krąpiec

-4. Luszczkiewicz A and Muszer A, 1997. Złoto w odpadach górniczych z okolic Złotego Stoku (Gold in mine wastes from Złoty Stok region (SW Poland)). Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii 31: 197-209 (in Polish). Madziarz M and Sztuk H, 2004. Kopalnia w Marcinkowie — zapomniane świadectwo wielusetletniej historii eksploatacji górniczej na Dolnym Śląsku (The mine in Marcinków — the forgotten certificate a few hundred history of mine exploatation in the Lower Silesia). Przegląd Górniczy 12(4): 50-55 (in Polish). Madziarz M and

Open access

Elżbieta Musztyfaga and Cezary Kabała

(Eastern Poland). Geological Quarterly 50(2): 219–228. Folk R.L., Ward W., 1957. Brazos River Bar: A study in the significance of grain size parameters. Journal of Sedimentary Petrology 27: 3–26. Glina B., Jezierski P., Kabała C., 2013. Physical and water properties of Albeluvisols in the Silesian Lowland (SW Poland). Soil Science Annual 64(4): 123–129. Goździk J., 1973. Geneza i pozycja stratygraficzna struktur peryglacjalnych w środkowej Polsce. Acta Geographica Lodzienisia 30: 119 pp. (In Polish). Goździk J.S., French H.M., 2004. Apparent

Open access

Robert Szmytkie

. Tokyo. Drobek W., 1999. Rola miast zdegradowanych w sieci osadniczej Śląska (The role of degraded towns in the settlement system of Silesia). Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu, Opole. Ducruet C., Lugo I., 2013. Structure and dynamics of transportation networks: Models, methods, and applications. In: Rodrigue J.P., Notteboom T.E., Shaw J. (eds), The SAGE Handbook of Transport Studies . SAGE: 347–364. Dymitrow M., 2012. The hidden face of urbanity. Morphological differentiation of degraded and restituted towns in Poland in the context of the

Open access

Grzezgorz Kopij

Śląska Opolskiego 20: 31-34. Kotzias H. (1930/31): Die Fische, Lurche und Kriechtiere des Kreises Beuthen. – Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und Museumverein 13/14: 173-187. Kowalewski L. & Profus P. (2007): Rozmieszczenie, biometria i ekologia żmii zygzakowatej Vipera berus L. na Górnym Śląsku i Wyżynie Częstochowskiej. – Chronmy Przyrode Ojczysta 63: 58-90 Magdalan J., Trocha M., Merwid-Lad A., Sozański T. & Zawadzki M. (2010): Vipera berus bites in the Region of Southwest Poland – a clinical analysis of 26 cases. – Wilderness

Open access

Geoscience Records

an Interdisciplinary Journal of Earth Sciences

Open access

Małgorzata Danek, Marzena Kłusek and Marek Krąpiec

). Krąpiec M, 1998. Oak dendrochronology of the Neoholocene in Poland. Folia Quaternaria 69: 5-133. Schweingruber FH, 1992. Event years and pointer years. Tree rings and environment, Proceedings of the International Dendrochronological Symposium (LUNDQUA Report 34), Ystad, South Sweden, 3-9 September 1990: 288-292. Schweingruber FH, Eckstein D, Serre-Bachet F and Bräker OU, 1990. Identification, presentation and interpretation of event years and pointer years in dendrochronology. Dendrochronologia 8: 9

Open access

Paulina Leonowicz

reconstruction of Bathonian (Middle Jurassic) ore-bearing clays at Gnaszyn, Krakow-Silesia Homocline, Poland. Acta Geologica Polonica , 62 (3), 267-280. Gedl, P., Boczarowski, A., Kaim, A., Kędzierski, M., Leonowicz, P., Smoleń, J., Szczepanik, P. and Witkowska, M. 2006a. Field Trip B1 - Biostratigraphical framework from Bajocian to Oxfordian. Stop B1.5 - Sowa’s and Gliński’s clay pits (uppermost Bajocian-lowermost Bathonian). Lithology, fossil assemblages and palaeoenvironment. In: A. Wierzbowski et al. (Eds), Jurassic of Poland and adjacent Slovakian

Open access

Irena Bielańska-Grajner and Tadeusz Molenda

-Grajner I. 2007. Comparison of psammon rotifers community in lakes of North-western Poland and artificial reservoirs of Upper Silesia. Oceanological and Hydrobiological Studies. 36, supp. 4: 7-12. Duggan I. C., Green J. D., Thompson K., Sheel R. J. 1998. Rotifers in relation to littoral ecotone structure in lake Rotomanuka, North Island, New Zealand, Hydrobiologia 387/388: 179-197. Ejsmont-Karabin J. 2003a. Is sandy beach of the lake an ecotone? Psammon Rotifera in a mesothrophic Lake Kuc (Masurian Lakeland, Northern

Open access

Grzegorz Kopij

ornithological skatch of Barycz Valley in Poland. – British Birds 55: 245-272. Profus P. (2006): Bocian biały w województwie opolskim w roku 2004. In: Guziak R. & J akubiec Z. (eds). Bocian biały Ciconia ciconia (L.) w Polsce w roku 2004. Wrocław: PTPP „pro Natura”, pp. 177-199. Profus P. & Mielczarek P. (1981): Zmiany liczebności bociana białego Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) w południowej Polsce. – Acta zool. cracov. 25: 139-218. Pax F. (1925): Wirbeltierfauna von Schlesien. Berlin, Gebrüder Borntraeger. Schönermark R. (1922): Brutvögel des

Open access

Sławomir Oszczepalski, Stanisław Speczik, Kinga Małecka and Andrzej Chmielewski

. 75–79. Warszawa. Koszowska, E. and Wolska, A. 2000. Mineralogical and geochemical study of thermally altered country rocks of granodiorite intrusion in the Będkowska Valley near Kraków (S Poland). Ann. Soc. Geol., Pol . 70, 261–281. Krzemiński, P. and Speczik S. 2013. Prognostyczne złoże rud Cu-Ag w województwie lubuskim (SW Polska). Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN , 85, pp. 231–240. Lasoń, K. 1992. Strefowość mineralizacji polimetalicznej paleozoiku okolic Myszkowa (NE obrzeżenie GZW). Arch. Mineral . 48(1–2), pp. 43–59. Lasoń, K. and