Search Results

You are looking at 1 - 10 of 24 items for :

  • SV Slovenija x
Clear All
Open access

Katja Logar and Luka Božič

. Bibič A. (1988): Ptice vodnih zbiralnikov SV Slovenije. - Acrocephalus 9 (37/38): 25-48. Berndt R. K., Hill D. (1997): Mallard Anas platyrhynchos. pp. 92-93 In: Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (eds.): The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. - T & A D Poyser, London. Blums P., Mednis A. (1996): Secondary sex ratio in Anatinae. - Auk 113 (2): 505-511. Bordjan D., Božič L. (2009): Pojavljanje vodnih ptic in ujed na območju vodnega zadrževalnika Medvedce (Dravsko polje, SV Slovenija) v

Open access

Matjaž Kerček

, Cambridge. Bordjan, A. (2007): Vpliv zaraščanja Cerkniškega polja na ptice gnezdilke. - Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo. Bordjan, D. & Božič, L. (2009): Pojavljanje vodnih ptic in ujed na območju zadrževalnika Medvedce (Dravsko polje, SV Slovenija) - Acrocephalus 30 (141/142/143): 55-163. Božič, I.A. (1999): Gnezditvena biologija rakarja Acrocephalus arundinaceus na ribnikih v Dragi pri Igu na ljubljanskem barju (Slovenija). - Acrocephalus

Open access

Luka Božič, Matjaž Kerček and Dejan Bordjan

. BirdLife International (2009): Important Bird Area factsheet: Črete, Slovenia. - [ http://www.birdlife.org/datazone/sites/index.html?action=SitHTMDetails.asp&sid=23994&m=0 Bordjan, D. & Božič, L. (2009): Pojavljanje vodnih ptic in ujed na območju zadrževalnika Medvedce (Dravsko polje, SV Slovenija) - Acrocephalus 30 (141/142/143): 55-163. Božič, L. & Jančar, T. (2008): Utemeljitev za opredelitev novega IBA območja «Črete» (SI027). Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS, Ljubljana. - [http

Open access

Dejan Bordjan and Luka Božič

pojavljanja velikega škurha Numenius arquata na zadrževalniku Medvedce (SV Slovenija) med leti 2002 in 2005. - Acrocephalus 27 (130/131): 131-137. Bordjan, D. (2006b): Čapljica Ixobrychus minutus . - Acrocephalus 27 (128/129): 99. Bordjan, D. (2006c): Rjavi lunj Circus aeruginosus . - Acrocephalus 27 (128/129): 101. Bordjan, D. (2006d): Sokol selec Falco peregrinus. - Acrocephalus 27 (128/129): 101. Bordjan, D. (2007a): Veliki prodnik Calidris canutus

Open access

Dejan Bordjan

območju vodnega zadrževalnika Medvedce (Dravsko polje, SV Slovenija) v obdobju 2002-2008. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 55-163. Božič L. (1992): Spomladanski prelet sršenarja Pernis apivorus prek Maribora. - Acrocephalus 13 (54): 144-145. Božič L. (2014): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2014 v Sloveniji. - Acrocephalus 35 (160/161): 73-83. Bračko F. (2009): Priba Vanellus vanellus. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 175-176. Collman J. R., Croxall J. P. (1967): Spring migration at the

Open access

Dejan Bordjan

. - Acrocephalus 30 (152/153): 127. Bordjan D., Božič L. (2009): Pojavljanje vodnih ptic in ujed na območju vodnega zadrževalnika Medvedce (Dravsko polje, SV Slovenija) v obdobju 2002-2008. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 55-163. Božič L. (1992): Spomladanski prelet sršenarja Pernis apivorus prek Maribora. - Acrocephalus 13 (54): 144-145. Božič L. (1994): Bodičasta govnačka Stercorarius parasiticus. - Acrocephalus 15 (65/66): 152-153. Božič L. (2001): Seznam ugotovljenih ptic Slovenije s pregledom redkih vrst

Open access

Luka Božič and Damijan Denac

prodiščih na reki Dravi v letu 2009 ter priprava metodologije monitoringa. Končno poročilo za leto 2009. - DOPPS-BirdLife Slovenija & Nacionalni inštitut za biologijo. Dougall, T. W., Holand, P. K. & Yalden, D. W. (2004): A revised estimate of the breeding population of Common Sandpipers Actitis hypoleucos in Great Britain and Ireland. - Wader Study Group Bulletin 105: 42-49. Dougall, T. W., Holland, P. K., Mee, A. & Yalden, D. W. (2005): Comparative population dynamics of Common Sandpipers Actitis hypoleucos: living

Open access

Katarina Denac

. BirdLife International (2012): Species factsheet: Numenius arquata. - [http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3012], 17/01/2012. Bordjan, D. (2006): Dinamika pojavljanja velikega škurha Numenius arquata na zadrževalniku Medvedce (SV Slovenija) med letoma 2002 in 2005. - Acrocephalus 27 (130/131): 131-137. Bordjan, D. (2012): Vodne ptice in ujede Cerkniškega polja (južna Slovenija) v letih 2007 in 2008, s pregledom zanimivejših opazovanj do konca leta 2010. - Acrocephalus 33 (152/153): 25-104. Bordjan, D

Open access

Franc Janžekovič, Mateja Polc, Polona Petovar and Tina Klenovšek

): Prehrana lesne sove Strix aluco na Kozjanskem. Diplomsko delo. - Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta. Koce U., Basle T., Premzrl M., Rozman R., Šalamun G. (2003): Pegasta sova Tyto alba in lesna sova Strix aluco v gradovih in nekaterih drugih objektih SV Slovenije. - Acrocephalus 24 (118): 103-107. Kryštufek B. (1980): Nekaj o prehrani sov na Ljubljanskem barju. - Acrocephalus 1 (6): 91-92. Kryštufek B. (1985): Mali sesalci. Naša rodna zemlja 4. - Prirodoslovno društvo Slovenije, Ljubljana. Kryštufek B

Open access

Boštjan Deberšek and Dejan Bordjan

vodnega zadrževalnika Medvedce (Dravsko polje, SV Slovenija) v obdobju 2002-2008. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 55-163. Božič I. A. (1997): Gnezditvene navade povodnega kosa Cinclus cinclus v osrednji Sloveniji. - Acrocephalus 18 (85): 172-179. Božič L. (2001): Seznam ugotovljenih ptic Slovenije s pregledom redkih vrst. - Acrocephalus 22 (106/107): 115-120. Božič L. (2005): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2004 in2005 v Sloveniji. - Acrocephalus 26 (126): 123-137. Božič L. (2006): Rezultati