Search Results

1 - 5 of 5 items :

Clear All
The Diminutive in Naim Frashëri’s Poetry and Ismail Kadare’s Works

References 1. Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë, Gramatika e gjuhës shqipe I . Tiranë, 1995 2. Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë, Gramatika e gjuhës shqipe II . Tiranë, 1995 3. Çabej, Eqrem. Studime gjuhësore III , Prishtinë: Rilindja 1977 4. Hysa, Enver. Formimi i emrave në gjuhën shqipe . Tiranë: AShSh, 2004 5. Thomai, Jani. Leksikologjia e gjuhës shqipe . Tiranë: Botimet Dudaj, 2005 6. Kadare, Ismail. Spiritus

Open access
Literary space in Ismail Kadare’s novel The Palace of Dreams (A semiotic approach)

Works cited: Dado, F., 2003. Teoria e veprës letrare. Tirane: Shblu. Greimas, A. J., J. Courtés, 1979. SÉMIOTIQUE, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. France: Hachette. Greimas, A. J., 1995. Maupassant, sémiotique du texte: exercices pratiques, Sueil, Paris (trad. it. Maupassant. Esercizi del testo, a cura di G. Marrone. Torino: Centro cientifico editore. Genette, G., 1972. Figures III. Paris: aux Editions du Seuil. Kadare, I.,1999. Pallati i ëndrrave. Tirane: Onufri. Kadare, I., The palace of dreams

Open access
The Albanian National Question - The Final Piece of the Unsolved Balkan Puzzle?

References Hannan, Daniel. 2014. "Nationalism doesn't threaten peace, nor does the EU preserve it." The Telegraph, 7 February. Kadare, Ismail. 2005. Ballkani i jugut. Tiranë: Onufri. Merxhani, Branko. 2003. Vepra. Tiranë: Plejad. Phillips, David L. 2012. "A Flourishing Albanian ‘Neighborhood’ Benefits the Balkans." BalkanInsight. 13 February. Accessed January 2014. http://www.balkaninsight.com/en/article/aflourishing-albanian-neighborhood-benefits-the-balkans. Puto, Arben. 2009

Open access
The Possible Reader – How Can He Be ‘Possible’?

). The Reading Process: A Phenomenological Approach. Baltimore: Johns Hopkins University Press, p. 274. Kadare, I.(2008). Sjellësi i fatkeqësisë, Vepra, Vëllimi i nëntë. Tiranë: Onufri, 252-254. Tompkins, J. P. (1980). Reader-Response Criticism. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. Xhindi, E. (2010). Lector faber. Vlorë: Europrint. Xhindi, E. (2015). The Initiation of Religion in Literature, Proceedings of The XXXIV International Seminar for Albanian Language, Literature and Culture

Open access
Albania’s Transformation since 1997: Successes and Failures

. Albania’s relations with the EU: on the road to Europe? Journal of Southern Europe and the Balkans, 2: 171-192. Kadare, I., 2000. Lulet e ftohta te marsit. Tirana: Onufri. Kadare, I., 2005. Shqiptarët në kërkim të një fatitëri. Tirana: Onufri. Kajsiu, B., 2010. Down with politics!: The crisis of representation in postcommunist Albania. East European Politics & Societies 24(2): 229-253. Kakwenzire, J., and Kamukama, D., 2000. The development and consolidation of extremist forces in Rwanda. In: Adelman, H

Open access