Search Results

You are looking at 1 - 10 of 5,190 items for :

Clear All
Open access

Ewa Stefańska-Krzaczek

References Bena W. 2001. Dzieje Puszczy Zgorzelecko-Osiecznickiej. Zgorzelec, Wydawnictwo F. H. Agat, 362 ss. Brzeziecki B. 1999. Wzrost żyzności siedlisk leśnych: zjawisko pozorne czy rzeczywiste? Sylwan , 143 (11): 99-107. Dobrowolski S. 1997. Wpływ zmian klasyfikacji siedlisk na planowanie hodowlano-urządzeniowe i różnorodność lasu w Nadleśnictwie Brzeziny (RDLP Lódź). Sylwan , 141 (6): 35-44. Durak T. 2009. Changes in rich fir-beech forests in the

Open access

Ryszard Szczygieł, Barbara Ubysz, Mirosław Kwiatkowski and Józef Piwnicki

References Instrukcja ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych. 1996: MOŚZNiL, DGLP, Warszawa. Forest Fires in Europe - 2003 fire campaign. Report No 4, S.P.04.124 EN European Communities 2004: European Commission Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability Land Management Unit, Directorate General Environment Civil Protection Unit,. Directorate General for Environment Forests Unit. Forest fires in Europe. 2004. Report No 5, S.P.I.05.147 EN European

Open access

Grażyna Olszowska

References Aikio S., Väre H., Strömmer R. 2000. Soil microbial activity and biomass in the primary succession of a dry heath forest. Soil Biology & Biochemistry 32: 1091-1100. Amacher M.C., O’Niell K.P., Perry C.H. 2007. Soil vital signs: a new soil quality index (SQI) for assessing forest soil health. Res. Pap. RMRS-RP_65vWWW, U.S. Department of Agriculture, Forest Service.U.S. Department of Agriculture, Forest Service. Balicka N. 1986. Wykorzystanie wskaźników mikrobiologicznych w analizie środowiska glebowego

Open access

Adam Kaliszewski

References Buttolph Johnson J., Reynolds H.T., Mycoff J.D. 2010. Metody badawcze w naukach politycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010, 1–633. ISBN 978-83-01 16321-1 Forest Europe 2015. State of Europe’s Forests 2015. Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, Forest Europe Liaison Unit Madrid, Madrid, 1–312. Kleinschmit D., Edwards P. 2013. Pan-European forest focused and forest related policies., w: Pülzl H., Hogl K., Kleinschmit D., Wydra D., Arts B., Mayer P., Palahi M., Winkel G., Wolfslehner B. (eds

Open access

Ewa Stefańska-Krzaczek and Paweł Pech

References Brożek S., Zwydak M., Wanic T., Gruba P., Lasota J. 2007. Kierunki doskonalenia metod rozpoznawania siedlisk leśnych [Improvement methods in forest site diagnosis techniques]. Sylwan, 151 (2): 26-34. Czerwiński A. 1999. Rola fitosocjologii w diagnostyce i gospodarce leśnej. Sylwan, 143(10): 83-94. Danielewicz W., Szwed W., Kiciński P. 2013. Znaczenie lasów i ich podział z punktu widzenia leśnictwa, in: Lasy i zarośla (eds. W. Matuszkiewicz, P. Sikorski, W. Szwed, M. Wierzba). Warszawa, Wyd. Naukowe

Open access

Jacek Zientarski and Janusz Szmyt

References Andrzejczyk T., Brzeziecki B. 1995. The structure and dynamics of old-growth Pinus sylvestris (L.) stands in the Wigry National Park, north-eastern Poland. Vegetatio 117: 81–94. DOI 10.1007/BF00033261. Bernadzki E., Bolibok L., Brzeziecki B., Zajączkowski J., Żybura H. 1998. Compositional dynamics of natural forests in the Białowieża National Park, northeastern Poland. Journal of Vegetation Science 9: 229–238. DOI 10.2307/3237122. Blicharska M, Bobiec A., Bohdan A., Buchholz L., Chylarecki P., Engel J., Falkowski M., Gutowski J

Open access

Grzegorz Rąkowski

-01-09080-4. Tomiałojć L., Stawarczyk 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. Wrocław, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, 872 p., ISBN 83-919626-1-X. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (eds.) 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. Marki, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, 600 p., ISBN 978-83-89830-02-9. Zawadzka D., Zawadzki J. 2006. Ptaki jako gatunki wskaźnikowe różnorodności biologicznej i stopnia naturalności lasów [Birds as indicators of biodiversity and level of forest

Open access

Adam Kaliszewski

the European Union? Study written by the Club de Bruxelles under the direction of Marie-Martine Buckens for the conference organised by the Club de Bruxelles on 21, 22 and 23 May 1997, in Brussels with the support of the European Commission. Club de Bruxelles, Brussels, 1–114. Cubbage F.W., O’Laughlin J., Bullock C.S. III 1993. Forest resource policy. J. Wiley, New York, 1–562. ISBN 0-471-62245-1. Delbeke J., Vis P. (eds.) 2015. EU Climate Policy Explained. Rout-ledge, Milton Park, 1–152. ISBN 978-92-7948-261-8. Ellison D., Lundblad M., Petersson H

Open access

Michał Kalinowski

References Aarne M., Hänninen R., Kallio M., Kärna J., Karppinen H., Ollonqvist P. et al. 2005. Country Report: Finland, w: Economic integration of urban consumers demand and rural forestry production. Forest sector entrepreneurship in Europe country studies (ed. L. Jáger). Acta Silvatica & Lignaria Hungarica. Spec. Edit.: 171-244. Bouriaud L., Nichiforel L., Nâstase C., Drâgoi S., Pâdureanu L., Borlea G. F. 2005. Country Report: Romania, w: Economic integration of urban consumers demand and rural forestry

Open access

Kazimierz Gaj

References Chojnicki B. H., Urbaniak M., Danielewska A., Strzeliński P., Olejnik J. 2009. Pomiary wymiany dwutlenku węgla oraz biomasy w ekosystemach leśnych - stacja pomiarowa w Tucznie. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej , 11, 2 (21): 247-256. Dixon R. K., Brown S., Houghton R. A., Solomon A. M., Trexler M. C., Wisniewski J. 1994. Carbon pools and flux of global forest ecosystems. Science , 263 (5144): 185-190. Fronczak K. 2009. Zielony magazyn węgla