Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for :

  • Archives and Museums x
Clear All
Open access

Vlastimil Kolda

Literatura: HUYER 1924 : HUYER, Rainhold. Zur Erinnerung an F. J. Zink. Budweiser Zeitung 63, 1924, č. 13, s. 2–3. KOLDA 2011 : KOLDA, Vlastimil. Tato kniha jest koupena z Budějc od knihaře. Knihaři a knihařství v Českých Budějovicích od 14. století po současnost. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek, 2011.

Open access

Petra Hesová

novodobé emigrace. Praha: F&J Mediaservis ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, 2004, s. 13–20. BROUČEK, Stanislav . K druhému břehu. Češi v prostředí francouzské společnosti 1862–1918. Praha: Etnologický ústav AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a nakladatelstvím Nová tiskárna v Pelhřimově, 2007. DOUBEK, Vratislav . Česká politika a (východní) vystěhovalectví 1848–1922. Praha: Akropolis, 2012. FRIČ, Josef Václav . Paměti III. Z autorovy pozůstalosti a dalších pramenů sestavil, předmluvou, vysvětlivkami, poznámkami

Open access

Jana Kantoříková

, roč. 51–52, 2002–2003, č. 5–6, s. 65–71. JELÍNEK 1911: JELÍNEK, Hanuš. La littérature tchèque contemporaine. Cours professé à la Sorbonne en 1910. Paris: Mercure de France, 1911, s. 380. JELÍNEK 1908: JELÍNEK, Hanuš. Melancholikové: studie z dějin sensibility v literatuře francouzské . Praha: Jan Otto, 1908, s. 157. KUCHAŘ 1999: KUCHAŘ, Lumír. Dialogy o kráse a smrti . Brno: Host, 1999, s. 163. MARTEN 1901–1902a: MARTEN, Miloš. Alfred Jarry: Messaline. Moderní revue. 1901–1902, č. 8, sv. 13, s. 181–187. MARTEN 1901–1902b

Open access

Svatopluk Herc

.). Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce . [Díl] 4, S–Ž, dodatky k LČL 1–3, A–Ř. Sv. I., S–T. Praha: Academia, 2008. LEXIKON 2008b : MERHAUT, Luboš (ed. et al.). Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce . [Díl] 4, S–Ž, dodatky k LČL 1–3, A–Ř. Sv. II., U–Ž, dodatky A–Ř. Praha: Academia, 2008. MACHEK 2017 : MACHEK, Jakub. Počátky populární kultury v českých zemích. Tištěná média a velkoměstská kultura kolem roku 1900. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2017. MYŠKA 2003 : MYŠKA, Milan et al. Historická encyklopedie podnikatelů

Open access

Karol Bílek

Literatura: BENDLOVÁ 2016 : BENDLOVÁ, Markéta. Jindřich Šolc. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 53, 2016, č. 2, s. 6–10. BÍLEK et al. 2008–13 : BÍLEK, Karol et al. Malé dějiny So-botecka. Příroda, osobnosti, data, události . Díl I–II . Sobotka: Město Sobotka s obcemi Libošovice, Markvartice, Mladějov, Ohařice, Osek, Samšina a Zámostí, 2008–2013. BÍLEK 2010 : BÍLEK, Karol. Archivář František Dvorský a Sobotka . Sobotka: Městské kulturní středisko, 2010. BÍLEK 2014 : BÍLEK, Karol. Dolnobousovsko v literatuře a kultuře . Dolní Bousov: Město

Open access

Jakub Ivánek and Monika Szturcová

na Frýdecku v pozdním baroku. Těšínsko 49, 2006, č. 3, s. 1–8. POLÁČEK 2010 : POLÁČEK, Jan (ed.). Lidové písně z Hané III . Prostějov: Albert, 2010. SEIFERT 2004 : SEIFERT, Jaromír. Poutní mariánské místo Lutršték u Němčan v děkanátu slavkovském. Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích 13, 2004, s. 69–71. VÍDENSKÝ 1913 : VÍDENSKÝ, František Borgiáš. Sv. Hostýn ve svém původu a svých osudech . Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1913. ZJEVENÍ 1916 : Zjevení vznešené a vždy neporušené Panny a matky Boží Marie v roku 1916

Open access

Martina Ohlídalová, Karel Křenek, Jana Tvrzníková, Michal Pech and Radka Šefců

Rukopisu zelenohorského [The Discovery of the Manuscript of Zelená Hora] [online]. MENZLOVÁ, Dana. [retrieved on 13 October 2017]. Available at: http://rkz.wz.cz/nalez-rukopisu-zelenohorskeho/ Rukopisy královédvorský a zelenohorský [The Manuscript of Dvůr Králové and the Manuscript of Zelená Hora] [online]. Česká společnost rukopisná [Czech Manuscript Society]. [retrieved on 9 November 2017]. Available at: http://www.rukopisy-rkz.cz/rkz/

Open access

Vojtěch Kessler

Literatura: BĚLINA – FUČÍK 2005 : BĚLINA, Pavel – FUČÍK, Josef. Válka 1866 . Praha; Litomyšl: Paseka, 2005. BRŮHA – DVOŘÁK – POLÁČEK – VYCPÁLEK 1996 : BRŮHA, Jan – DVOŘÁK, Jaroslav – POLÁČEK, Bohumil – VYCPÁLEK, Miroslav. Průvodce po bojišti u Hradce Králové z roku 1866 . Hradec Králové: Komitét pro udržování památek z války roku 1866, 1996. DVOŘÁK 1990 : DVOŘÁK, Jaroslav. Groebenova baterie mrtvých – legenda versus fakta. Bulletin 1866 1, 1990, č. 1, s. 13–26. FOLEY – LENNON 2000 : FOLEY, Malcolm – LENNON. John J. Dark Tourism: The

Open access

Petr Voit

Literatura BCBT : elektronická podoba Bibliografie cizojazyčných bohemik. Dostupné na: http://clavius.lib.cas.cz/katalog/ [cit. srpen 2018]. BOLDAN 2008 : BOLDAN, Kamil. Sbírka minucí a pranostik z přelomu 15. a 16. století tepelského kláštera premonstrátů. Minulostí Západočeského kraje 43, 2008, s. 79–114. GRIMM 1965 : GRIMM, Heinrich. Deutsche Buchdruckersignete des XVI. Jahrhunderts. Geschichte, Sinngehalt und Gestaltung kleiner Kulturdokumente . Mit 114 Signetbildern. Wiesbaden: Guido Pressler, 1965. HEFFELS 1981 : HEFFELS, Monika

Open access

Matěj Měřička

Seznam pramenů a použité literatury: ANM 1897: Zpráva bibliotékáře Adolfa Patery výboru Musea království Českého ze dne 27. listopadu 1897, č. 2164, uloženo v Archivu Národního muzea, RNM (stará registratura), kart. 48. FOND GABLER: Fond Vilém Gabler (nezpracovaný). Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze. GABLER 1846: GABLER, Vilém. Lamartine. Česká včela. 1846, roč. 13, č. 81–84. GABLER 1862–1863: GABLER, Vilém. Alexander Veliký. Památky archeologické a místopisné . 1862–1863, díl 5, s. 1–16, 49–64, 97–110, 145