Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • številčnost x
Clear All
Open access

Dejan Bordjan

pojavljanje Vrezec, A. & Eleršek, T. (2003): Žerjav Grus grus . - Acrocephalus 24 (116): 32. Vrezec, A., Bordjan, D., Perušek, M. & Hudoklin, A. (2009): Population and ecology of the White-tailed Eagle ( Haliaeetus albicilla ) and its conservation status in Slovenia. - Denisia 27: 103-114. Vukelič, E. & Prelovšek, O. (2003): Številčnost in razširjenost tukalic iz rodu Porzana na Cerkniškem jezeru v letu 2002. Raziskovalna naloga. - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana

Open access

Luka Božič and Damijan Denac

Številčnost in razširjenost izbranih gnezdilk struge reke Drave med Mariborom in Središčem ob Dravi (SV Slovenija) v letih 2006 in 2009 ter vzroki za zmanjšanje njihovih populacij

Open access

Katja Logar and Luka Božič

Abstract

Between April 2007 and April 2008, 40 systematic waterbird counts were conducted on the Drava River between Lake Maribor and the Melje Dam (length 8.5 km, area 155 ha) to determine the specific composition, abundance and seasonal dynamics of bird occurrence. Between October and May, counts were conducted every week, whereas between June and September they were carried out once every two weeks. In total, 26,803 individuals of 30 species were counted. The number of waterbirds and diversity of species were the highest from late December to late February, when more than 1,000 individuals were regularly present in the area. Waterbirds were distributed along the river unequally, with the highest number of birds present yearround in the city centre and in the first counting sector of Lake Maribor. The Mallard Anas platyrhynchos and Mute Swan Cygnus olor were recorded during every count, while occurrence frequency was greater than 50% in another 10 species. Dominant species in terms of percentage composition were Mallard, Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus, Coot Fulica atra, Mute Swan, Pochard Aythya ferina and Tufted Duck Ay. fuligula. Mute Swan and Mallard were the only breeding waterbirds in the study area. Both the total number of waterbirds and the highest daily total in the first two counting sectors were greater between October and March 1992/93 than in our study. The decline in numbers was the greatest for Mallard, Pochard and Tufted Duck, while an increase was noted in Mute Swan and Yellow-legged / Caspian Gull Larus michahellis / cachinnans. The total number of waterbirds and the number of some species in the study area were significantly higher than expected solely based on its length compared to the length of the lowland Drava in Slovenia (125.7 km). The study area is conservationally important for Pochard, Tufted Duck and Black-headed Gull

Open access

Dejan Bordjan and Luka Božič

Pojavljanje vodnih ptic in ujed na območju vodnega zadrževalnika Medvedce (Dravsko polje, SV Slovenija) v obdobju 2002-2008

Open access

Thomas Oliver Mérő and Antun Žuljević

Pozvetek

Objavljanje in osnovna analiza obročkovalskih podatkov sta sicer pogosti temi člankov, redko pa so objavljeni podatki iz posameznega mesta, kot je denimo Sombor v premalo raziskani regiji Srbije. Predstavljamo podatke o obročkanju in ponovnem ulovu plavčkov Cyanistes caeruleus in velikih sinic Parus major za obdobje 32 let. Dodatno smo preverili vpliv povprečne najvišje temperature jeseni (september-december) in pozimi (januar-marec) na njihovo številčnost ter pojavljanje v dveh osnovnih habitatnih tipih (parki in vrtovi) v mestu Sombor. Skupno smo obročkali 1675 plavčkov (ponovno ujeti osebki N = 407) in 8062 velikih sinic (ponovno ujeti osebki N = 1517). Pri obeh vrstah so prevladovali mladi osebki (koda EURING 3 oz. 5). Najstarejše obročkane ptice obeh vrst so bile mlajše kot zabeleženo v drugih evropskih raziskavah. Številčnost obeh vrst ni bila povezana s povprečno najvišjo jesensko oziroma zimsko temperaturo. Število obročkanih ptic v parkih in vrtovih se ni pomembno razlikovalo. Glede na ugotovitve predhodnih raziskav sklepamo, da je njihova številčnost v posameznem habitatnem tipu odvisna od razpoložljivost hrane in vremenskih razmer, ne pa drugih okoljskih dejavnikov.

Open access

Jernej Figelj and Primož Kmecl

elektrovodov na številčnost velike uharice na Krasu. Zaključno poročilo. - DOPPS, Ljubljana. Mihelič T. (2013): Stanje, pomeni in ogroženost Osapske udornice z vidika ptic. Poročilo. - DOPPS, Ljubljana. MOPE (2004): Habitatni tipi Slovenije HTS 2004, tipologija. - Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - Agencija Republike Slovenije za okolje. Perko D., Orožen Adamič M., (eds.) (1998): Slovenija. Pokrajine in ljudje. - Mladinska knjiga, Ljubljana. Remžgar T., Mihovec A., Pavlovič E

Open access

Luka Božič and Damijan Denac

dubius (Little Ringed Plover). European Red List of Birds. – Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. B ird L ife I nternational (2015b): Actitis hypoleucos (Common Sandpiper). European Red List of Birds. – Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. B o ž ič L., D enac D. (2010): Številčnost in razširjenost izbranih gnezdilk struge reke Drave med Mariborom in Središčem ob Dravi (SV Slovenija) v letih 2006 in 2009 ter vzroki za zmanjšanje njihovih populacij. – Acrocephalus 31 (144): 27