Search Results

1 - 3 of 3 items :

  • "veliki skovik" x
Clear All

-92. BirdLife International (2004): Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. BirdLife Conservation Series No. 12. - BirdLife International, Cambridge. Bordjan, D. (2003): Čuk Athene noctua . - Acrocephalus 24 (118): 115. Borovac, I. (ur.) (2002): Veliki atlas Hrvatske. - Mozaik knjiga, Zagreb. Bračko, F. (1994): Veliki skovik Otus scops . - Acrocephalus 15 (65/66): 154. Clark, K. A. & Anderson, S. H. (1997): Temporal climatic and lunar factors affecting owl vocalizations of western Wyoming. - Journal of Raptor Research 31 (4): 358-363. Cramp, S

1999. - Acrocephalus 21 (98/99): 35-37. Denac D. (2000b): Veliki skovik Otus scops . - Acrocephalus 21 (98/99): 84-100. Denac, K. (2003): Populacijska dinamika velikega skovika Otus scops na Ljubljanskem barju (osrednja Slovenija). - Acrocephalus 24 (119): 127-133. Denac, K. (2009): Habitat selection of Eurasian Scops Owl Otus scops on the northern border of its range, central Slovenia. - Ardea 97 (4): 535-540. Denac, K., Božič, L., Rubinič, B., Denac, D., Mihelič, T., Kmecl, P. & Bordjan, D. (2010): Monitoring populacij izbranih vrst ptic. Popisi gnezdilk in

European Agriculture 14 (3): 305–317. Š tumberger B. (2000): Veliki skovik Otus scops na Goričkem. – Acrocephalus 21 (98–99): 23–26. T homas L., B uckland S. T., R exstad E. A., L aake J. L., S trindberg S., H edley S. L., B ishop J. R. B., M arques T. A., B urnham K. P. (2010): Distance software: design and analysis of distance sampling surveys for estimating population size. – Journal of Applied Ecology 47: 5–14. T ome D., V rezec A., A mbro ž ič Š., K apla A. (2015): Izhodiščni monitoring tarčnih vrst. Monitoring vrst z neznanim ohranitvenim stanjem