Search Results

1 - 10 of 690 items :

  • "vascular plants" x
Clear All

the total vascular plant flora of Singapore: native, naturalised and cultivated species. Raffles Museum of Biodiversity Research, Singapore. Ciaciura M., Kowal T. 1964. Nowe stanowiska roślin rzadkich na Śląsku. Zesz. Przyr. OTPN, 4: 125-134. Ciaciura M., Kowal T., Serwatka J. 1962. Materiały zielnikowe do flory Śląska. Kwart. Opolski. Zesz. Przyr., 2: 91-107. Corlett R. T., Xing F., Ng S. C., Chau K. C., Wong, L. M. Y. 2000. Hong Kong vascular plants: distribution and status. Memoirs of the Hong Kong Natural History Society, 23: 1-157. Dajdok Z., Kącki Z., Nowak A

Rynek” w Puszczy Augustowskiej. – Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 30: 3–12. P awlikowski P., W ołkowycki D., Z aniewski P., D embicz I., T orzewski K., Z arzecki R., C ąkała A., K otowska K., G alus M., T opolska K., K ozub Ł., 2013: Vascular plants of the Mały Borek Nature Reserve in the Augustów Forest (NE Poland). – Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 392. – Botanika Steciana, 17: 61–65. P liszko A., 2014: Flora roślin naczyniowych Pojezierza Zachodniosuwalskiego. – Prace Botaniczne, 48: 1–349. P liszko A., 2015: New floristic records from the

. Phytogeographic aspects of the occurrence of forest vascular plant species in Pomerania (north-west Poland). Bot. Jahrb. Syst. 125(2): 97-228. Szafer W., Kulczyński S. & Pawlowski B. 1953. Rośliny polskie. xxviii+1020 pp. PWN Warszawa. Zając A. & Zając M. (eds.). 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. xii+714 pp. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow. Zając M. 1996. Mountain Vascular Plants in the Polish Lowlands. Polish Bot. Stud. 11: 1-92. Zając M. & Zając A. 2000. Phytogeographical and syntaxonomical

ground-flora communities in Wisconsin, USA. Forest Ecology and Management 230: pp. 43-54 Hanula, J.L., Horn, S., (2011). Removing an exotic shrub from riparian forests increases butterfly abundance and diversity. Forest Ecology and Management 262: pp. 674-680. Harris, M.B., Tomas, W., Mourao, G., Da Silva, C.J., Guimaraes, E., Sonoda, F., Fachim, E., (2005). Safeguarding the Patanal wetlands: threats and conservation initiatives. Conservation Biology 19: pp. 714-720 Holub, J., Procházka, F., (2000). Red List of vascular plants of the Czech Republic. Preslia, 72: pp

wetlands: threats and conservation initiatives. Conservation Biology 19: 714–720. Hood, G.W., Naiman, R.J. (2000). Vulnerability of riparian zones to invasion by exotic vascular plant species. Plant Ecology , 148: 105–114. Horák, J. (1961). Jihomoravské lužní lesy (typologická studie). Thesis, VŠZ, Brno, 266 pp. Hrib, M. (2004). Z historie lesního hospodářství. In. Hrib M., Kordiovský E. (eds.): Lužní les v Dyjsko-moravské nivě (pp. 209–226). Moraviapress, Břeclav. Hrib, M., Kordiovský, E. (eds.) (2004). Lužní les v Dyjsko-moravské nivě . Moraviapress, Břeclav

-420. Lazkov G.A. & Sul tanova B.A. (2011): Checklist of vascular plants of Kyrgyzstan. - Norrlinia 24: 1-166. Li A.D. (1987): Pedicularis L. - In: Adi lov A.T. (ed.) Conspeсtus Florae Asia Mediae. Fan: Academia Scientarum UzSSR, pp 210-220. Nobis M., Nowak A., Piwowarczyk R., Ebel A.L., Király G., Kushunina M., Sukhorukov A.P., Chernova O.D., Kipriyanova L.M., Paszko B., Seregin A.P., Zalewska -Gałosz J., Denysenko M., Nejfeld P., Stebel A. & Gudkova P.D. (2016): Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 5

flory roślin naczyniowych terenów kolejowych Pabianic. Uniw. Łódzki, Katedra Geobot. i Ekol. Roślin, Zakł. Ekol. Roślin i Fitosocjologii, Łódź, pp. 1-10. Zając, E. U., Zając, A. 1975. Lista archeofitów występujących w Polsce. Zesz. Uniw. Jagiellońskiego, Prace bot. 3: 7-16. Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. W. Szafer Inst. of Botany, Polish Academy of Science, Kraków, pp. 1-183.

bryophyte and lichen species in Scots pine forests on fixed sand dunes. – Forest Systems, 27, e015. Tilk, M., Tullus, T., Ots, K. 2017. Effect of environmental factors on the species richness, composition and community horizontal structure of vascular plants in Scots pine forests on fixed sand dunes. – Silva Fennica, 51, article id 6986. Uulu-Võiste. 2016. Uulu-Võiste Protection Management Plan 2017-2026 (Uulu-Võiste maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2017-2026). Environmental Board of Republic of Estonia. 47 pp. (In Estonian). Van der Maarel, E. 1993. Preface. – van

(Crantz) Besser rediscovered in Slovakia after 44 years. Thaiszia 23: 141-145. Májeková J. & Zaliberová M. 2014. Phytosociological study of arable weed communities in Slovakia. Tuexenia 34: 271-303. Marhold K. & Hindák F. (eds.). 1998. Checklist of nonvascular and vascular plants of Slovakia. 688 pp. Veda, Bratislava. Medvecká J., Kliment J., Májeková J., Halada Ľ., Zaliberová M., Gojdičová E., Feráková V. & Jarolímek I. 2012. Inventory of the alien flora of Slovakia. Preslia 84: 257-309. Meusel H., Jäger E., Rauschert S. & Weinert E. 1978. Vergleichende Chorologie der

., M azzola P., P eccenini S., P oldini L., P retto F., P rosser F., S iniscalco C., V illani M. C., V iegi L., W ilhalm T. & B lasi C. 2009. Inventory of the non-native flora of Italy. Plant Biosystems 143 (2): 386-430. C elka Z. 1999. Rośliny naczyniowe grodzisk Wielkopolski. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 9: 1-159. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. C elka Z. 2004. Distribution Atlas of Vascular Plants on the Earthworks of Wielkopolska. Publications of the Department of Plant Taxonomy of Adam Mickiewicz University in Poznań 13: 1-447. Bogucki