Search Results

1 - 10 of 63 items :

  • "tourism space" x
Clear All

(eds), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, t. 1: Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź-Toruń, pp. 50-60. MacCannell D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tłum. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Spectrum, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa. MANSFELDT O.K., 2013, In-between tourism spaces and places: the dynamic design of tourist experiences, http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/wpcontent/uploads/2013/08/mansfeldtsppaper.pdf (29.12.2013). MAZURKIEWICZ L., 2012, Wybrane

Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, 121 pp. Shaw, G., Williams, A. M., 2004, Tourism and Tourism Spaces , London-New Delhi, 324 pp. Shyts, O., 2011, Czarnobyl - miejsce katastrofy jako atrakcja turystyczna , praca magisterska zrealizowana w Zakładzie Geografii Turyzmu Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, 101 pp. Słownik języka polskiego , t. 1-3, M. Szymczak (ed.), 1978, 1979, 1981, PWN, Warszawa. Stasiak, A., 2011, Współczesna przestrzeń turystyczna , [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Przestrzeń turystyczna. Czynniki

-43. L iszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm , 5, 2, pp. 87-103. L iszewski S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), Turyzm , 9, 1, pp. 51-73. L iszewski S., 2014, Urban tourism space research methods: Evolution and patterns, Turyzm , 24, 1, pp. 35-44. M ajdoub W., 2011, Médina de Sousse: les enjeux de la gestion touristique d’une ville historique inscrite au patrimoine mondial, Téoros , 30, pp. 47-58. M rozińska J., 2006, Rozwój przestrzeni turystycznej Warszawy w XX wieku w świetle treści przewodników , master’s thesis in the

recreation professional’s handbook , http://www.humankinetics.com/excerpts/excerpts/definitions-of-leisure-playand-recreation . J ung B., 2011, W kierunku nowej ekonomii czasu wolnego, [in:] R. Winiarski (ed.), Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne , Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, pp. 160-174. K achniewska M., N awrocka E., N iezgoda A., P awlicz A., 2012, Rynek turystyczny , Wolters Kluwer, Warszawa. K owalczyk A., 2000, Geografia turyzmu , Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 287. K owalczyk A., 2014, The phenomenology of tourism space, Tourism

. 1-52. WŁODARCZYK B., 2007, Przestrzeń turystyczna - pojęcie, wymiary i cechy, Turyzm, 17, 1-2, pp. 149-162. WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. WŁODARCZYK B., 2012, Processes of tourism space formation, Tourism/Turyzm, 21, 1-2, pp. 59-65. YUAN S., MCDONALD C., 1990, Motivational Determinants of International Pleasure Time, Journal of Travel Research, 29 (Summer), pp. 7-13.

Abstract

The author attempts to sum up research on urban tourism space conducted as a part of the tourism geography MA seminar at the University of Łódź. He checks and enhances the definition of tourism space and tests a method of analyzing the contents of guidebooks across time. He also defines the correlation between the range of forms of urban tourism space, changes to it as well as to population, and the past and the present functions of the city.

The landscapes of tourism space

The author attempts to define the term ‘tourism landscape’. It is treated as an important attribute of tourism space therefore, apart from its definition, the author presents its characteristic features and various types of such spaces with differing tourism landscapes. The landscapes of tourism space are treated not only as tourism assets or attractions, but also as the consequences of tourism activity on the natural and cultural environment.

Abstract

The aim of this article is to provide a description of the processes which take place within offshore and coastal areas treated as contemporary tourism space. The article presents the evolution of maritime space towards the formation of maritime tourism space. It also offers a classification of maritime tourism space types according to types of sailing tourism (investigated on a global scale). The analysis has covered the main geographical-structural conditions and forms of adaptation (with particular focus on coastal areas). The analysis covered seaside areas as well, but only in the context of their functional relation with sea areas. The entire investigation was conducted from the perspective of maritime sailing tourism (yachts and other recreational crafts).

Abstract

Although it is among the most frequently used notions in the study of tourism, the concept of tourism space is understood in a variety of ways. Similar to the term ‘geographical space’, it is often used intuitively, often in quite dissimilar contexts. This paper provides an analysis of the concept of ‘tourism space’ from the perspective of geography, based on a phenomenological approach.

-200. WARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa. WESTCOTT J., 2004, Improving information on accessible tourism for disabled people, European Commission, Luxembourg. http://ec.europa.eu; 27.07.2013. WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. WŁODARCZYK B., 2011a, Processes of tourism space formation, Turyzm/Tourism, 21, 1-2, pp. 59-65. WŁODARCZYK B., 2011b, Przestrzeń turystyczna - kilka słów o istocie pojęcia, [in:] Przestrzeń turystyczna: czynniki, różnorodność