Search Results

1 - 10 of 33 items :

  • "the Ojców National Park" x
Clear All

in the Ojców National Park in 1997 and 1998. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 18: 347–355. Mazurek R., Wieczorek J. Zadrożny P., 2010. Mercury content in soils of the Ojców National Park. Ecological Chemistry And Engineering 17(4–5): 439–447. Mazurek R., Zadrożny P., 2011. Cadmium in Soils of the Ojców National Park. Ecological Chemistry and Engineering 18(5–6): 771–776. Mazurek R., Zadrożny P., 2013. Sulphur in the forest soils of the Ojców National Park. Ecological Chemistry and Engineering A, 20, 11: 1327–1333. Mazurek R., Kowalska J., Gasiorek M

References Aleksandrowicz S. W. & Wilk W. 1962. Geologic structure and springs of the Prądnik River Valley in the Ojców National Park. Ochrona Przyr. 28: 187-210. Barabasz-Krasny B. 2011. Zróżnicowanie roślinności i sukcesja wtórna na odłogach wielkopowierzchniowych Pogórza Przemyskiego. 180 pp. Wyd. IB im. W. Szafera PAN, Kraków. Borysiak J. 1990. Zespół łęgu wierzbowo-topolowego Salici-Populetum R.Tx. 1931 Meijer Dress 1936 p.p. w dolinach rzek niżowych Polski. In: S. Białobok (ed.). Wierzby. Salix alba L., Salix fragilis L. Nasze drzewa leśne, pp. 139-160. Wyd

dating technique and associated applications in Australia - a review. In W. Ambrose, & P. Duerden (Eds.), Archaeometry, Australasian perspective (pp. 310-321). Canberra, Australia: Australian National University Press. 17. Gradziński, M., Gradziński, R., & Jach, R. (2008). Geologia, rzeźba i zjawiska krasowe okolic Ojcowa. In A. Klasa, & J. Partyka (Eds.), Monografi a Ojcowskiego Parku Narodowego, Przyroda (pp. 31-95). Ojców: OPN. 18. Google.maps.com 19. Caputa, Z. (2009). Meso- and microclimatic contrasts in the Ojców National Park. Ojców: Muzeum im. prof. Władysława

Abstract

The paper presents composition of vascular plant species in spring niches in the Ojców National Park (Southern Poland). 111 species of vascular plants, fourteen mosses, two liverworts and one species of ferns were recorded during the first comprehensive study carried out in 2009 and 2010. Plants occurring in these places showed different degrees of association with spring niches. The largest group was represented by accidental krenophytes (74 species), while spring plants - obligatory krenophytes, constituted only a small part of the local flora (5 species). Meadow species of the Molinio-Arrhenatheretea class and forest species of the Querco-Fagetea class, penetrating niche areas from the adjacent areas, were the dominating ones. Plants of aquatic and spring communities were scarce, due to the predominance of small type karst springs. The diversity of vegetation was significantly influenced by habitat factors such as availability of light, humidity or the amount of organic matter in the soil.

Wciornastki (Thysanoptera) lasów bukowych południowo-wschodniej Polski

.W., Laroi, G.H. & Ellis, R.A. (1986). Litter production in Pinus banksiana dominated stands in northern Albert, Canadian Journal of Forest Research, 16, 772–777. [11] Greszta, J. & Małek, S. (2001). Tenative results of studies on the dynamics of selected chemical properties of the soils in beech stands on the example of experimental plots located in Ojców National Park and Experimental Forest Station in Krynica in the period 1997–1998, Monitoring of processes occurring in beech stands in the changing environmental conditions on the example of the Ojców National Park and

Biospeologica (Juberthie C. Decu V. Eds), pp. 929-952, Vol. III, Societe de Biospeologie, Moulis-Bucarest. Rafalski J. 1977. Pajęczaki [Arachnida]. In: Przyroda Ojcowskiego Parku Narodowego [Nature of the Ojców National Park] (Zabierowski K., Ed), pp. 335-340, Stud. Nat. Ser. B. PWN, Zakład Ochrony Przyrody, Warszawa, Kraków. Seniczak S. 1979. Fauna mechowców (Acari, Oribatei) jako indykator biologicznych właściwości próchnic leśnych. [Moss mites (Acari, Oribatei) as indicator of biological properties of forest humus] Prace Kom. Nauk. 37:157-165. Skubała P. 1997. The

., Wojciechowski W. 2005. Aphids (Hemiptera: Aphidoidea) related to Asteraceae in Poland. Monograph. Aphids and other hemipterous insects. Agricultural University of Poznań 11 : 127-140. Osiadacz B., Wojciechowski W. 2008. Aphids (Hemiptera: Aphidinea) of the Ojców National Park. Structure and origin of fauna. The Monograph. Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom. Natural History 18 : 1-172. Shaposhnikov G.CH. 1985 (1981). The main features of the evolution of Aphids. In: Evolution and biosystematics of aphids. Proc. Int. Aphid. Symp., Jabłonna 1981. PAN, Ossolineum

conurbation forest site. European Journal of Forest Research, 123: 177-188. Małek S., Wężyk P., Nowak W. 2001. A quantitative and qualitative analysis of litterfall in beech stands on monitoring plots in the Ojców National Park and the Forest Experimantal Stadion in Krynica in the years 1996-1998. Monitoring of processes occurring in beech stands in the changing environmental conditions on the example of the Ojców National Park and the Forest Experimental Station in Krynica, 93-113. Nordén U. 1994. Leaf litterfall concentrations and fluxes of elements in deciduous tree

.P., 2010, Processes controlling rapid temperature variations on rock surfaces. Earth Surface Processes and Landforms, 35: 501–507. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/esp.1957 . NIEDŹWIEDŹ T., 2009a, Wpływ cyrkulacji atmosfery na klimat lokalny Ojcowskiego Parku Narodowego. Prądnik. Prace Muzeum Szafera, 13: 7–30. NIEDŹWIEDŹ T., 2009b, Temperature inversions in the karst canyon of the Ojców National Park (Southern Poland). [in:] Pribullova A., Bicarova S. (eds.), Sustainable Development and Bioclimate – Reviewed Conference Proceedings, issued by: Geophysical Institute of the