Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "skala MIPSS" x
Clear All
Znaczenie badań molekularnych dla oceny ryzyka i rokowania u chorych na pierwotne włóknienie szpiku w oparciu o wskaźniki prognostyczne IPSS, DIPSS oraz MIPSS

pośredniego – 1 ryzyka. Powiązanie danych klinicznych oraz profilu genetycznego pacjenta znajduje coraz większe zastosowanie w prognozowaniu całkowitego przeżycia i czasu wolnego od progresji. Zaburzenia molekularne kształtują fenotyp choroby i znacznie go modyfikują, przez co utrudniają wstępną ocenę ryzyka. Dlatego opracowano nowe modele prognostyczne uwzględniające nieprawidłowości genetyczne. Skala MIPSS uwzględnia jako czynnik rokowniczy występowanie nieprawidłowych wariantów DNA warunkujących wysokie ryzyko molekularne [ 25 ]. W badanej grupie chorych wykryto mutacje

Open access