Search Results

1 - 10 of 20 items :

  • "schizofrenia" x
Clear All

Streszczenie

Skala EASE jest listą objawów do częściowo ustrukturalizowanego fenomenologicznego badania subiektywnych lub empirycznych nieprawidłowości (anomalii), które można uznać za zaburzenia podstawowej, „minimalnej” samoświadomości. EASE opracowana została na podstawie samoopisów otrzymanych od pacjentów chorujących na zaburzenia ze spektrum schizofrenii. Skala ma duże znaczenie dla opisu, diagnozy oraz diagnozy różnicowej zaburzeń ze spektrum schizofrenii. Prezentowana wersja zawiera istotne szczegółowe kwestie dotyczące zbierania wywiadu oraz opisy objawów psychopatologicznych (Podręcznik), arkusz wyników (Aneks A), listę pozostałych pozycji Skali stosowanych w czasie wywiadu (Aneks B) oraz porównawczą listę pozycji EASE/BSABS (Bonner Skala für die Beurteilung von Basissymptomen, Bońska Skala do Oceny Objawów Podstawowych) (Aneks C).

. Akademia Medyczna. Lublin, 1976. 10. Perzyński J. Skrzyżowanie dyssolucyjne jako psychofizjologiczny model przebiegu schizofrenii paranoidalnej. Badania nad schizofrenią, Lublin,2005,VI,6,33-39. 11. Perzyński J. Typy i kierunki dysolucji. Badania nad schizofrenią. Lublin, 2007,VIII,8,13-20. 12. Perzyński J. Mapa dyssolucyjna. Badania nad schizofrenią, Lublin, 2008,IX,9,18-20. 13. Kaczyński M. Prof. Jan Mazurkiewicz, Polski Tygodnik Lekarski, 1947,1,171-176.

przewlekłą prostą schizofrenią. Doctoral dissertation. Medical Academy, Lublin, 1969. 6. Perzyñski J. Z badañ nad strukturą i dynamiką zespołów nerwicowych inicjujących process schizofreniczny. Psychiatr. Pol.,1981, XV, 1,9-15. 7. Kaczyñski M. O dyssolucyjnej psychice elementarnej w przebiegu schizofrenii. Psychiatr. Pol. 1967, XVIII, 5, 532-53 9. 8. Dudzik D., Wójciak P., Rybakowski J. Zaburzenia neuroendokrynne w pierwszym epizodzie psychozy, Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii, 2012, 3-4:135-142. 9. Wiciński M., Malinowski B., Grześk E., Szadujkis - Szadurska K

and language (pp. 139-163). Amsterdam: Elsevier Science Publishers. Heyman, S. R. (1977). Dogmatism, hostility, aggression and gender roles. Journal of Clinical Psychology , 33 (3), 694-698. Janusz, B., Gdowska, K., & de Barbaro, B. (2008). Narracja. Teoria i praktyka. [ Narration. Theory and practice ]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kępiński, A. (2001). Schizofrenia [ Schizophrenia ]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. Kurcz. I. (1987). Język a reprezentacja świata w umyśle [ Language and the mental representation of the world ]. Warszawa

References 1. Lothane Z. W obronie Paula Schrebera. Neuropsychiatria. Przegląd kliniczny, 2009; 3(3): 4-14. 2. Freud S. Psychoanalityczne uwagi o autobiograficznie opisanym przypadku paranoi (Dementia paranoides) Charakter a erotyka. Warszawa; Wydawnictwo KR: 2009, s. 105-165. 3. Schreber D.P. Pamiętniki nerwowo chorego. Kraków; Libron: 2006. 4. Kępiński A. Schizofrenia, Kraków; Wydawnictwo Literackie: 2001. 5. Lipski W. Obraz obłędu w literaturze – mity i rzeczywistość W: Łoch. E., Wallner G., Flis-Czerniak E. red. Człowiek wobec epidemii chorób zakaźnych od

References: 1. Hirsh SR, Leff JP. Abnormalites In parents of schizoprenics. London, New York, Toronto; Oxford University press: 1975. 2. Wynne IC, Singer MT. Thought disorder and family relations of schizophrenics. Archives of general Psychiatry, 1963; 9: 191-198. 3. Alanen JO. Schizofrenia. Jej przyczyny I leczenie dostosowane do potrzeb. Warszawa; Instytut Psychiatrii i Neurologii: 2000. 4. Scheflen AE. Levels of schizophrenia. New York; Brunner/Mazel Publishers: 1981. 5. Alba CS. Family changing process: Integration of two modalities of Rorschach test

References 1. Kępiński A.: Schizofrenia. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001. 2. Greenfield D., Strauss J.S., Bowers M.B., i in. Insight and interpretation of illness in recovery from psychosis. Schizophr. Bull. 1989; 15: 245–252. 3. Bouroubi, W., Banovic I., Andronikof A., Omnès C. Insight et schizophrénie: revue de la littérature. L'Évolution Psychiatrique ,. 2016, 81 (2), 405-422. 4. Beck A.T., Baruch E., Balter J.M., Steer R.A., Warman D.M.. A new instrument for measuring insight: the Beck Cognitive Insight Scale. Schizophr. Res. 2004; 68: 319–329. 5

References Andreasen Nancy, Crow Tim. 1979. “Thought, Language and Communication Disorders. Clinical Assessment, Definition of Terms and Evaluation of Their Reliability.” Archives of General Psychiatry 36, 1315-1321. Beck Aaron, Rector Neil, Stolar Neal, Grant Paul. 2010. Schizofrenia w ujęciu poznawczym. Teoria, badania i terapia [Schizophrenia: Cognitive Theory, Research, and Therapy]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bokus Barbara. 2005. “O przenikaniu się światów fabuły w narracji dziecięcej” [On the Crossing-over of Story Worlds in Children

-negative distinction in schizophrenia. Review of natural history validators. Archives of General Psychiatry, 49, 63-73. Obrębska, M. (2007). Myślenie stereotypowe w normie i w patologii [Stereotypical thinking in norm and pathology]. Człowiek i Społeczeństwo , 27, 135-144. Obrębska, M. (2011). Analiza leksykalna tekstow wypowiedzi pacjentow ze zdiagnozowaną schizofrenią paranoidalną. Doniesienie z badań [A lexical analysis of utterance texts of patients diagnosed with paranoid schizophrenia. A research report]. In M. Obrębska, O utrudnieniach w porozumiewaniu się. Perspektywa

, Neurol. Neurochir. Psychiatr. Pol. 1957;4:505-511. 13. Masiak M. Z badań nad przewlekłą prostą schizofrenią. Praca doktorska. Akademia Medyczna. Lublin, 1969. 14. Noyes A.R., Kolb L.C. Nowoczesna psychiatria kliniczna. Warszawa, wyd. PZWL, 1969. 15. Kępiński A. Psychopatologia nerwic. Warszawa, wyd. PZWL, 1972. 16. Kaczyński M. Reakcja rezygnacyjna w przebiegu nerwic. Neurol. Neurochir. Psychiatr. Pol. 1957; 6: 823. 17. Jakubik A. Histeria. Warszawa, wyd. PZWL, 1979. 18. Korzeniowski L. Zarys psychiatrii. Warszawa, wyd. PZWL, 1967. 19. Fiedorow W.K. O formach newrozow