Search Results

1 - 9 of 9 items :

  • "rytuksymab" x
Clear All
Stosowanie leków biopodobnych w hematoonkologii – stanowisko Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

, Jurczak W, et al. Rytuksymab – pierwsze biopodobne przeciwciało w hematoonkologii. Acta Haematol Pol 2017;48:269–73. 10.1016/j.achaem.2017.10.003 Giannopoulos K Wróbel T Jurczak W et al Rytuksymab – pierwsze biopodobne przeciwciało w hematoonkologii Acta Haematol Pol 2017 48 269 73 [4] Tabernero J, Vyas M, Giuliani R, et al. Biosimilars: a position paper of the European Society for Medical Oncology, with particular reference to oncology prescribers. ESMO Open 2016;1:e000142. 28848668 Tabernero J Vyas M Giuliani R et al Biosimilars

Open access
Statystyka w praktyce hematologicznej

demograficznych, ilości odpowiedzi na leczenie lub też częstości występowania działań niepożądanych pomiędzy grupami pacjentów. Przykładem zastosowania testu chi‑kwadrat jest analiza częstości wystąpienia neutropenii według schematu terapii R-CHOP (rytuksymab, cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna, prednizolon) vs R-HDS (rytuksymab z sekwencjami chemioterapii w wysokich dawkach) [ 2 ], przedstawiona na rycinie 3 . Do obliczenia liczebności oczekiwanych zastosowano formułę: E = ( s u m a   r z ę d u ) ⋅ ( s u m a   k o l u m n y ) ( s u m a   c a ł k o w i t a

Open access
Skuteczne leczenie ibrutynibem chorego na przewlekłą białaczką limfocytową z obecnością delecji 17p – opis przypadku
A 62-year-old patient with CLL and 17p deletion successfully treated with ibrutinib – a case report

z obecnością delecji 17p powinni otrzymać w leczeniu pierwszej linii: ibrutynib lub idelalizyb z rytuksymabem [ 3 , 4 ].W przypadku braku dostępności obu leków zaleca się zastosowanie schematu FCR (fludarabina, cyklofosfamid, rytuksymab), który stanowi pierwszoliniową opcję terapeutyczną dla młodszych chorych bez delecji 17p. Cel pracy Celem pracy jest przedstawienie przypadku 62-letniego chorego na PBL z obecnością delecji 17p, leczonego początkowo według schematu FCR, następnie BR (bendamustyna, rytuksymab), u którego dopiero zastosowanie ibrutynibu

Open access
Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2018/2019

Streszczenie

Liczba chorych na szpiczaka plazmocytowego zwiększa się, co jest skutkiem zarówno skuteczniejszej diagnostyki, jak również istotnego przedłużania przeżycia chorych. Zawdzięczamy to dostępności nowych leków w pierwszej i kolejnych liniach leczenia, zmianie koncepcji leczenia i przedłużaniu czasu trwania leczenia, stosując leczenie konsolidujące oraz podtrzymujące do progresji choroby. Poza zmianą koncepcji leczenia, zmienia się obecnie również kryterium czasu rozpoczęcia terapii uwzględniające biomarkery aktywności choroby oraz dużą uwagę przywiązuje się optymalizacji leczenia w oparciu o dowody pochodzące z badań klinicznych. W artykule tym przedstawiono także zalecenia dotyczące rozpoznania i leczenia makroglobulinemii Waldenströma i innych dyskrazji plazmocytowych.

Open access
Gammapatie monoklonalne o znaczeniu nerkowym

stosowanie rytuksymabu. W przypadkach ITG współistniejącej z gammapatią zalecany jest bortezomib, rytuksymab nie ma tu zastosowania [ 27 , 28 ]. Glomerulopatia z krioglobulinami typu I Rzadkie schorzenie związane z obecnością monoklonalnych immunoglobulin (najczęściej IgG lub IgM), ulegających precypitacji w niższych temperaturach, ponownie rozpuszczają się po ogrzaniu. Typ I krioglobulinemii towarzyszy chorobom limfoproliferacyjnym lub dyskrazjom plazmocytowym, również mogą stanowić manifestację MGRS [ 29 ]. W Tabeli 4 . przedstawiono charakterystykę

Open access
Wenetoklaks w leczeniu chorób układu krwiotwórczego i guzów litych

/nawrotowych [ 53 ]. W badaniu Cramer i wsp. [ 50 ] oceniano skuteczność terapii schematem wenetoklaks-obinutuzumab (WEN + GA) u chorych nieleczonych i u pacjentów, którzy w pierwszej linii otrzymywali BENDA lub immunochemioterapię według schematu fludarabina/cyklofosfamid/rytuksymab (FCR), lub ibrutynib (IBR), lub IBR łącznie z idelalizybem (IDE). ORR wynosił 100% w pierwszej linii leczenia i 90% u chorych z R/R PBL. Eradykację MRD we krwi uzyskano u 87%, a w szpiku u 13% chorych. Badanie 1 fazy przeprowadzone przez Flinn i wsp. [ 48 ] wykazało, że u 32 chorych leczonych w

Open access
Diagnostyka gorączki u pacjentki z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfocytowej

, cyclofosfamid, rytuksymab), po czym uzyskano całkowitą remisję i do chwili przyjęcia pozostawała w obserwacji ambulatoryjnej. W badaniu przedmiotowym w momencie przyjęcia na Oddział stwierdzono obecność pakietu węzłowego w pachwinie lewej (4 × 5 cm), nieznaczne powiększenie wątroby i śledziony oraz rumień okolicy lewego uda, bez innych istotnych odchyleń. with wykonanych badaniach laboratoryjnych stwierdzono: leukocytozę – 6,33 × 103/mm 3 , neutrofile – 4,47 × 103/mm 3 , limfocyty – 1,11 × 103/ mm 3 , stężenie hemoglobiny – 8,1 g/dl, płytki krwi – 244 × 103/mm 3 oraz wzrost

Open access
Chłoniak z komórek płaszcza – rola terapii celowanych

stanowiło pierwszorzędowy punkt końcowy 2 randomizowanych badań klinicznych: PCI-32765MCL3002 (NCL01776840) i ACELY-308 (NCT02972840). W obu z nich nieleczeni wcześniej chorzy z rozpoznaniem MCL ustalonym po 65. roku życia byli poddawani immunochemioterapii BR (bendamustyną, rytuksymab) w połączeniu z placebo lub inhibitorem BTK, odpowiednio ibrutynibem i akalabrutynibem. Wstępną analizę wyników badania z ibrutynibem (N = 520), do którego rekrutację zakończono ponad 4 lata temu, odroczono już dwukrotnie ze względu na brak odpowiedniej liczby zdarzeń. Jeżeli w grupie

Open access
Szczepienia ochronne u dorosłych chorych na nowotwory hematologiczne oraz u chorych z asplenią – zalecenia PTHiT i sekcji do spraw zakażeń PALG

szczepień ochronnych w zapobieganiu infekcjom i zmniejszeniu śmiertelności z ich powodu u chorych na nowotworowe i nienowotworowe choroby krwi. Przeciwwskazania do ich przeprowadzenia są wąskie i obejmują następujące stany [ 2 ]: Czynna choroba nowotworowa w okresie intensywnej chemioterapii i/lub radioterapii. Czynna infekcja. Intensywna immunosupresja: ⨀ steroidoterapia: prednizon > 0,5 mg/kg/dobę > 14 dni, ⨀ rytuksymab lub inne przeciwciała monoklonalne anty-CD20. Szczepienia powinny być podawane przed rozpoczęciem leczenia choroby nowotworowej

Open access