Search Results

1 - 3 of 3 items :

  • "osnovna šola" x
Clear All

Izvleček

Izhodišča: V šoli otroci preživijo velik del dneva, zato ima šola pomembno vlogo pri zdravju otrok in mladostnikov pa tudi pri sodelovanju z zdravstvenimi službami.

Namen: Ugotoviti stališče ravnateljev o pomenu, smotrnosti in o možnosti umestitve šolske medicinske sestre v osnovne šole.

Preiskovanci in metode: Podatki so zbrani s strukturiranim anketnim vprašalnikom. Vzorec zajema 55,6 % (n = 266) celotne populacije ravnateljev osnovnih šol. Uporabljena je deskriptivna statistika. Soodvisnost je analizirana z multiplo regresijsko in dimenzije odvisne spremenljivke s faktorsko analizo.

Rezultati: Na osnovnih šolah najpogosteje ukrepajo zaradi akutnega bolezenskega stanja (PV = 3,48), psihosomatskih (PV = 3,42) in kroničnih bolezni (PV = 3,22) (lestvica 1-6). Ravnatelji prepoznavajo potrebo po nalogah šolske medicinske sestre iz promocije zdravja in zdravstvenih storitev, saj je 11 od 13 predlogov dobilo v povprečju oceno nad 4 (lestvica 1-5). Najprimernejšo umestitev šolske medicinske sestre vidijo deloma v zdravstvenem domu, deloma v šoli (60,2 %); najprimernejši delodajalec je zdravstveni dom (59,4 %). Mnenja se ne razlikujejo glede na velikost šole in vključitev v mrežo Zdravih šol. Ravnatelji s šol, v katerih je telesnih poškodb učencev več, izražajo značilno večjo potrebo po šolski medicinski sestri (b = 0,208, p < 0,014), kar velja tudi za ravnatelje z mnenjem, da je usposabljanje učiteljev za prepoznavanje in ukrepanje ob zdravstvenih težavah v odgovornosti zdravstvenega doma (b = 0,270, p < 0,000).

Zaključki: Ravnatelji menijo, da se v šolah srečujejo z zdravstvenimi težavami učencev, a učitelji za ukrepanje nimajo dovolj znanja niti kompetenc. Pozitivno prepoznavajo umestitev šolske medicinske sestre v šolo.

Abstract

Background: The prevalence of overweight and obesity among children has increased dramatically in recent decades. The survey examined overweight and obesity in the population of boys and girls from Ljubljana, the capital of Slovenia, aged seven through fourteen from 1991 to 2011.

Methods: An annually repeated cross-sectional study of data from the national SLOFIT monitoring system was used. The body mass index cut-off points of the International Obesity Task Force were used to identify the prevalence of overweight and obesity. Multinomial logistic regression was used for modelling the probability of overweight and obesity as a function of time (year of measurement), sex and age of subjects.

Results: In 1991-2011 period, the odds for overweight and obesity among primary school children (n = 376,719) increased every year by 1.7% (95% CI: 1.6-1.9) and 3.7% (3.4-4%) respectively. Boys have 1.17 (95% CI: 1.15-1.20) times higher odds of becoming overweight and 1.39 (95% CI: 1.35-1.44) times higher odds of becoming obese than girls. In comparison to the reference group (age of 14), the highest odds for overweight were found at the ages of nine and ten (1.39; 95% CI: 1.34-1.44), while for the obesity the highest odds were at the age of eight (2.01; 95% CI: 1.86-2.16).

Conclusion: From 1991 to 2011, overweight and obesity clearly became more prevalent in children from Ljubljana. This trend has been more obvious among boys than girls. In comparison to 14-year-old boys and girls, the highest odds for excessive weight were found below the age of 10.

, Ljubljana. Gamser, M. (2008): Popis kavk in navadnih postovk v Celju. Raziskovalna naloga. - Osnovna šola Ljubečna. Geister, I. (1980): Slovenske ptice: priročnik za opazovanje in proučevanje ptic. - Mladinska knjiga, Ljubljana. Geister, I. (1983): Prispevek k poznavanju ornitofavne Bobovka. - Acrocephalus 4 (17/18): 43-54. Geister, I. (1995): Ornitološki atlas Slovenije. - DZS, Ljubljana. Geister, I. (2002): Popis gnezdečih ptic na planoti med Goličem, Lipnikom in Kavčičem (Čičarija, Slovenija). - Annales 12 (1): 85-92. Gregori, J. (1972): Ptice okolice Kranjske gore