Search Results

1 - 5 of 5 items :

  • "niepewność pomiaru" x
Clear All
Experimental methods of evaluating measurement uncertainty resulting from sample collection and preparation for analysis in chemical laboratories / Niepewność pomiaru wynikająca z poboru i przygotowania próbek do badań w laboratorium chemicznym oszacowana metodą doświadczalną

laboratoriach środowiskowych NORDTEST TR 537. Wersja 3 [Handbook for calculation measurement uncertainty in environmental laboratories NORDTEST TR 537, Version 3]. 2008. Przewodnik EURACHEM/ CITAC 2007. Niepewność pomiaru związana z pobieraniem próbek. Przewodnik metodyczny. [EURACHEM/CITAC Guide 2007. Quantifying uncertainty in analytical measurement]. Biuletyn Informacyjny Klubu POLLAB 1/52/2009. OSTROWSKA A., GAWLIŃSKI S., SZCZUBIAŁKA Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Katalog. [Methods of analysing and evaluating

Open access
Analysis of the measurement uncertainty during calibration of radioherapy and radiodiagnostics dosemeters at the Polish Secondary Standard Dosimetry Laboratory

Analiza niepewności pomiaru współczynnika wzorcowania dawkomierzy terapeutycznych i diagnostycznych, wzorcowanych w polskim Laboratorium Wtórnych Wzorców Dozymetrycznych

Celem pracy było opracowanie metody szacowania niepewności i wstępne określenie wartości szacowanych wielkości w przypadku wzorcowanych w LWWD dawkomierzy. Zastosowano metodę obliczania niepewności typu A i B wg międzynarodowej normy ISO. Uwzględniono stosowany w LWWD sposób wzorcowania dawkomierzy wg raportów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Przedstawione wyniki dotyczą wszystkich wzorcowanych w LWWD dawkomierzy. Zarówno szczegółowa analiza wszystkich etapów wzorcowania jak i otrzymane wyniki wskazują, że niepewność pomiarów jest w zakresie akceptowanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Open access
Influence of Cultivar and UGmax on Antioxidative Properties of Carrot Roots (Daucus Carota L.) and their Stability During Freezing Process

Abstract

In the present experiment, the significance of cultivar (convention-al and coloured) and of the application of the soil fertility enhancer UGmax on health-promoting properties of carrot roots subjected to the freezing process of carrot cubes after water blanching was investigated. The selection of cultivar turned out to be highly signif-icant with respect to the development of health-promoting properties of carrot roots. The highest antioxidant properties were found in the purple cultivar ‘Deep Purple’. Its mean antioxidant capacity accounted for 5.31 mmol Fe+2 · kg–1 f.m. Essential for health-promoting properties were the contents of anthocyanins (R2 = 0.83), chlorogenic acid (R2 = 0.81) and total polyphenolics (R2 = 0.71). The application of the biological agent UGmax improved the qual-ity of carrot significantly, increasing the content of total carotenoids and reducing the losses of ascorbic acid during processing. The freezing process negatively influenced the antioxidative properties of carrot irrespective of cultivar and applied agro-technique (use of UGmax), especially in the case of water-soluble antioxidants such as anthocyanins and ascorbic acid.

Open access
Szacowanie Niepewności Pomiaru

Szacowanie Niepewności Pomiaru

Podano zasady postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiaru. Przedstawiono podstawowe pojęcia dotyczące tego zagadnienia oraz sposób wyznaczania niepewności pomiaru dobrze określonej wielkości fizycznej stanowiącej wielkość mierzoną. Przedstawiono sposób szacowania niepewności pomiaru na przykładzie szacowania niepewności przy sprawdzaniu mikrometru i szacowania niepewności podstawowych parametrów wytrzymałościowych.

Open access
Water retention in ponds and the improvement of its quality during carp production / Retencjonowanie wody w stawach oraz poprawa jej jakości w procesie produkcji karpiowej

. DRABIŃSKI A., WIENIAWSKI J. 1992. Zlewnie chronione jako czynnik umożliwiający chów ryb w stawach w warunkach postępującej degradacji środowiska przyrodniczego [Protected catchments as a factor facilitating fish breeding in ponds under advancing environmental degradation]. Wrocław. Wydaw. AR pp. 47. GUZIUR J., BIAŁOWĄS H., MILCZARZEWICZ W. 2003. Rybactwo stawowe [Fish farming]. Warszawa. Wydaw. Hoża. KACA E. 2011. Niepewność pomiaru [Uncertainty of measurement]. Laboratorium. Przegląd Ogólnopolski. Nr 3-4 p. 64-66. KACA E

Open access