Search Results

1 - 10 of 99 items :

  • "metale ciężkie" x
Clear All
The impact of various cations on the sorption of manganese in the thallus of freshwater algae spirogyra sp. and sea algae palmaria palmata

obliquus to remove cadmium cations from aqueous solutions. World J Microbiol Biotechnol. 2009;25:1573-1578. [4] Pawlik-Skowrońska B. Tajemnice odporności glonów i sinic na toksyczne metale ciężkie [Secrets of algae and cyanobacteria resistance to toxic heavy metals]. Kosmos. 2002;51:175-184. [5] Davis TA, Volesky B, Mucci A. A review of the biotechnology of heavy metal biosorption by brown algae. Water Res. 2003;37:4311-4330. DOI:10.1016/S0043-1354(03)00293-8. [6] Praveen KM, Suparna M. Biosorption of diesel and lubricating

Open access
Selected Properties of Soils Located in the Vicinity of the Fasteners Factory in Łańcut

-TERELAK T., PIOTROWSKA M., TERELAK H., WITEK T. 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Wyd. IUNG Puławy, P(53): 23 ss. KABATA-PENDIAS A., PENDIAS H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa: 364 ss. MACIEJEWSKA A., OCIEPA E. 2003. Metale ciężkie w glebach zanieczyszczonych emisjami przemysłowymi i ich zawartość w roślinach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol.   493 : 201-208. OLESZEK W., TERELAK H., MALISZEWSKA-KORDYBACH B., KUKUŁA S

Open access
Economic and Ecological Aspects of Municipal Waste Management

References DRZEWICZ P. 2008. Wielopierścieniowe węglowodory aroma tyczne - występowanie i oznaczenie. Raporty IChTJ. Seria B nr 4/2008. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa. GRUSZECKA A. 2011. Badane metale ciężkie w wodach i osa dach rzecznych oraz glebach w otoczeniu składowisk odpa dów górniczych i hutniczych w Bukowinie (Polska) i Mansfeld (Niemcy). Wydawnictwa AGH, Kraków. KLIMKOWICZ-PAWLAS A. 2009. Oddziaływanie wielopier ścieniowych węglowodorów aromatycznych na siedliskową funkcję gleby, Wydawnictwa IUNG-PIB, Puławy. Ustawa z dnia 14

Open access
The Impact of Combustion Technology of Sewage Sludge on Mobility of Heavy Metals in Sewage Sludge Ash/Wpływ Technologii Spalania Komunalnych Osadów Ściekowych Na Mobilność Metali Ciężkich Z Popiołów

Abstract

Sewage sludge ashes from grate furnace and fluidized bed furnace were used in this research. This research was carried out to investigate the impact of combustion technology on sewage sludge speciation of heavy metals from sewage sludge ash. This was achieved by conducting a sequential chemical extraction procedure Community Bureau Reference (BCR). This study indicated that heavy metals in sewage sludge ash were dominant in immobile fractions. Moreover, it was stated that the combustion technology of sewage sludge did not have a significant influence on the mobility of heavy metals in ashes

Open access
Total Content of Zn, Cu, Pb and Salinity of Soils from the Stefan Kownas Dendrological Garden in Szczecin

References BARAN S. 2000. Ocena stanu degradacji i rekultywacji gleb. Wydaw. AR, Lublin. BIENIEK A, BIENIEK B. 2008. Metale ciężkie w glebach wzdłuż arterii komunikacyjnych Olsztyna. Rocz. Glebozn . 59 , 3/4: 23-30. CZARNOWSKA K. 1997. Poziom niektórych metali ciężkich w glebach i liściach drzew miasta Łodzi. Rocz. Glebozn.   48 , 3/4: 49-61. CZARNOWSKA K. 1999. Metale ciężkie w glebach zieleńców Warszawy. Rocz. Glebozn.   50 , 1/2: 31

Open access
Comparison of Total Content of Zinc and Arsenic in Soils of Średzka Upland and Wrocław Ice-Marginal Valley

Z., KABAŁA C., GAŁKA B., SZOPKA K., JEZIERSKI P., KOCAN K. 2008. Ocena możliwości zastosowania wspomaganej ftoekstrakcji do rekultywacji gleb zanieczyszczonych emisjami hutnictwa miedzi. Wyd. Zante, Wrocław. KASZUBKIEWICZ J., KAWAŁKO D. 2009. Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach i roślinach na terenie Powiatu Jeleniogórskiego. Ochrona Środowiska i Zadobów Naturalnych 40: 177-189. KONDRACKI J. 2002. Geografa regionalna Polski. PWN, Warszawa. NOCOŃ W. 2009. Metale ciężkie w osadach dennych wybranych dopływów rzeki Kłonicy. Inżynieria i Ochrona

Open access
Effect of copper upon the actions of sulphate-reducing bacteria isolated from soil contaminated by crude oil and heavy metals / Wpływ miedzi na aktywność bakterii redukujących siarczany wyizolowanych z gleby zanieczyszczonej ropą naftową i metalami ciężkimi

Abstract

In the present study, copper tolerance by a mixed culture of sulphate-reducing bacteria (SRB) were evaluated. These sulphidogenic microbial communities were isolated from soils polluted by crude oil, oil-derived products and heavy metals (from selected areas of crude oil mines in south-eastern Poland).

Copper tolerance of SRB was tested in modified Postgate C medium with ethanol and lactate as the sole carbon source and copper chloride at concentrations ranging from 0 to 1500 mg/l. Bacterial growth and sulphate reduction were possible between 100 and 1500 mg/l of initial copper concentration. Active sulphate reduction - maximum of 53% was observed in the cultures.

Molecular analysis indicated not only the presence of SRB but also other microorganisms that are capable of living in environments contaminated by heavy metals. The high environmental sulphide concentrations produced by SRB lead to the precipitation of any biogenic mineral phases such as metal sulphides. As a result, soluble metal ion concentrations in the microenvironment of SRB are, therefore, extremely low. This process allows SRB to grow in environments containing high levels of toxic metals. Studies on SRB tolerance to heavy metals are extremely important because of the possibility of using this group of microorganisms for the bioremediation and microbial revitalisation of areas contaminated by heavy metals.

Open access
The role of humic substances in detoxification process of the environment / Rola substancji humusowych w procesach detoksykacji środowiska

Abstract

Chemical pollution of anthropogenic origin such as heavy metals, pesticides, polycyclic aromatic hydrocarbons, polychlorinated biphenyls are some of serious threats to the environment. Their main sources are industry, transport, and agriculture. Chemical substances pollute the air, water and soil, where ultimately most of them reach and accumulate.

Soil constituent involved in the adsorption of impurities is organic matter (OM), the structure of which can be divided into three fractions: humic acids (HA), fulvic acids (FA) and humin (H). The impact of pollution with OM allows the presence of active functional groups, among others, -OH, -COOH, -NH3, -OCH3. Strongly adsorbed contaminants are not available for soil microorganisms.

Open access
The Effect of Brown Coal on the Microbial Activity in Soils Contaminated by Heavy Metals

, Puławy. KARCZEWSKA A. 2002. Metale ciężkie w glebach zanieczyszczonych emisjami hut miedzi - formy i rozpuszczalność. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, nr 432 , Rozprawy. KIZILKAYA R., AKIN T., BAYRAKLI B., SALAM M. 2004. Microbiological characteristics of soils contaminated with heavy metals. European Journal of Soil Biology , 40 , 2: 95-102. KOŁWZAN B. 2005. Bioremediacja gleb skażonych produktami naftowymi wraz z ocena ekotoksykologiczną. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, seria

Open access
Cadmium, lead, zinc and copper content in herbaceous plants overgrowing furnace waste landfill / Zawartość kadmu, ołowiu, cynku i miedzi w roślinności zielnej porastającej składowisko odpadów paleniskowych

-600. WĘGLARZY, K 2007, Metale ciężkie - źródło zanieczyszczeń i wpływ na środowisko. Wiadomości Zootechniczne, vol. 45, pp. 31-38. WOŹNIAK, M, ŻYGADŁO, M 2002, Monitoring składowisk odpadów paleniskowych. Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego, vol. 3, pp. 117-122. WOŹNIAK, M, KLISIK, A 2007, Wpływ na wody gruntowe odcieków ze składowisk popiołowych. Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, pp. 369-376. WOWKONOWICZ, P, MALOWANIEC, B, NIESOBĘDZKA, K 2011, Metale ciężkie w roślinach i glebach na trwałych użytkach zielonych

Open access