Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "leki biopodobne" x
Clear All
Stosowanie leków biopodobnych w hematoonkologii – stanowisko Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

modyfikacja i przeniesienie do innych komórek (np. określonych linii komórkowych) umożliwia produkcję tych cząsteczek na dużą skalę z wykorzystaniem technologii rekombinowanego DNA. Technologia ta jest wykorzystywana również do produkcji cząsteczek, które nie występują w naturze, takich jak przeciwciała monoklonalne i białka fuzyjne [ 2 ]. Zastosowanie leków biologicznych zwiększa skuteczność leczenia wielu chorób, lecz również powoduje wzrost kosztów terapii. W tym kontekście leki biopodobne, wykazujące wysokie podobieństwo do zatwierdzonego wcześniej leku biologicznego

Open access