Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • "leki biologiczne" x
Clear All
Stosowanie leków biopodobnych w hematoonkologii – stanowisko Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

Wstęp Postęp, przekładający się na szybko rozwijający się rynek leków, w tym leków onkologicznych i hematoonkologicznych, generuje ogromne nakłady finansowe na systemy opieki zdrowotnej. Według danych amerykańskich, 8 z 10 najdroższych leków dostępnych na rynku to leki onkologiczne [ 1 ]. Istotna część nowych leków to leki biologiczne, które są wytwarzane przy pomocy złożonych metod biotechnologii w komórkach żywych organizmów. Identyfikacja genów odpowiedzialnych za syntezę cząsteczek biologicznych kluczowych dla procesów komórkowych, a następnie ich

Open access
Szczepienia ochronne u dorosłych chorych na nowotwory hematologiczne oraz u chorych z asplenią – zalecenia PTHiT i sekcji do spraw zakażeń PALG

nieswoistej, które z jednej strony zwiększają podatność na zakażenia, a z drugiej ograniczają odpowiedź humoralną i komórkową na immunizację czynną oraz zwiększają ryzyko powikłań po podaniu szczepionek z żywych patogenów. Istnieje niewiele danych wykazujących ochronne działanie szczepień w grupie chorób rzadkich, a większość badań klinicznych dotyczących skuteczności poszczególnych szczepionek przeprowadzona została wśród osób immunokompetentnych. Istotne znaczenie ma także stosowana u chorego terapia przeciwnowotworowa. Cytostatyki, leki biologiczne, cząsteczki celowane

Open access