Search Results

1 - 10 of 53 items :

Clear All
New resources of innovation - challenges to the Czech Republic and its positioning in global economy

. (2002): The Great Leap: Driving Innovation From the Base of the Pyramid. MIT Sloan Review, s. 51-56. Košturiak, J; Chaľ, J. (2008): Inovace. Vaše konkurenční výhoda. Brno, 2008. NERV (2011): Závěrečná zpráva podskupin Národní ekonomické rady vlády pro konkurenceschopnost a podporu podnikání: Kapitola 1. NERV, s. 1-44. Pavlínek, P. (2008): A successful transformation?: restructuring of the Czech automobile industry. Physica-Verlag, Heidelberg, 295 s. Pavlínek, P

Open access
in ERGO
Analysis of Czech organizations participation in the Competitiveness and Innovation Framework Programme

Analýza účasti českých organizací v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Příspěvek se zabývá českou účastí v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP), který je jedním z nástrojů, s jejichž pomocí se EU snaží podporovat rozvoj konkurenceschopnosti členských států. Příspěvek analyzuje jednotlivé podprogramy, z nichž je program CIP složen, zabývá se charakterem projektů s českou účastí a strukturou účastníků v těchto projektech. Pro porovnání s okolními státy obsahuje příspěvek také analýzu účasti polských a slovenských subjektů.

Open access
in ERGO
Toward the methodology of social forecasting

. Potůček, M. a kol. (2007): Strategické vládnutí a Česká republika. Praha: Grada. Potůček, M. a kol. (2002): Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. Praha: Gutenberg. Strategické inovace. 2008-2011. Praha: CESES FSV UK. Dostupné na http://ceses.cuni.cz/CESES-143.html Tondl, L. (2010): O aplikaci etických hodnot a hodnotových postojů. Banská Bystrica: FHV UMB. (CD). Tondl, L. (2011): Semiotické funkce konceptuálního rámce. 2005. Organon F, XII, č. 3, s. 278

Open access
in ERGO
R&D infrastructures supported by the Operational Programme Research and Development for Innovation - human resources sustainability

://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/seznam-prijemcu-v-ramci-op-vavpi MŠMT - Tiskové zprávy OP VaVpI. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dostupné na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/tiskove-zpravy-op-vavpi-1 MŠMT (2008): Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 2007 - 2013. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dostupné na http://www.msmt.cz/uploads/OP_VaVpI/Zakladni_dokumenty/Operacni_program_Vyzkum_a_vyvoj_pro_inovace.pdf MŠMT (2009): Příručka pro žadatele Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 - 2013, příloha 8: Monitorovací indikátory

Open access
in ERGO
Změny v právní úpravě výzkumných organizací v souvislosti s novými evropskými předpisy

Výzkumná organizace je klíčovým pojmem v oblasti práva veřejné podpory týkající se financování výzkumu a vývoje. Jedná se o problematiku na evropské úrovni vycházející z článků 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie, ale v případě České republiky také na úrovni národní. Definice výzkumné organizace a povaha její činnosti vyvolává řadu nejasností a úprava na evropské i národní úrovní dané situaci rovněž nepomáhá. Navíc změna pravidel veřejné podpory v roce 2014 vyvolala další nové otázky a obnovila diskusi nad otázkami původními. Pokud totiž dojde k nesprávné interpretaci, hrozí riziko existence veřejné podpory a tím pádem nemožnost stoprocentního financování. Pro pochopení úpravy výzkumné organizace je zapotřebí nejprve rozdělit problematiku do dvou tematických okruhů a po jejich postupném prověření by měla být otázka stoprocentního financování zodpovězena. Jsou jimi jednak samotná definice a dále povaha činnosti výzkumné organizace. Následným rozborem se ukazuje, že v důsledku změn obou těchto otázek se riziko přesahu do oblasti existence veřejné podpory zvýšilo, a to dokonce i v případech některých typových subjektů, jako jsou vysoké školy.

Open access
in ERGO
Regional sectoral structure of the support realised through the Operational Programme Enterprise and Innovation 2007–2013

References [1] BermanGroup (2010): Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v příštím programovacím období (2014+). Závěrečná zpráva - část I. Evaluační studie pro Ministerstvo průmyslu a obchodu. [2] CzechInvest: OP Podnikání a inovace. http://www.czechinvest.org/podnikani-a-inovace [3] CzechInvest: Statistika čerpání dotací z programů OPPI. Data k 29. 10. 2015. http

Open access
in ERGO
The patent activity of the Czech R&D organizations and its international comparison

Odkazy [1] Operační program Výzkum a vývoj pro inovace. http://www.opvavpi.cz/ [2] Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016–2020. Úřad vlády České republiky, Sekce pro vědu, výzkum a inovace (2015). http://vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=682145 [3] Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014. Úřad vlády České republiky, Sekce pro vědu, výzkum a inovace (2015). http://vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=759405 [4] OECD Science, Technology and

Open access
in ERGO
The 20th Jubilee Colloquium on Regional Sciences: A Conference Report

References DREA DEPARTMENT OF REGIONAL ECONOMICS AND ADMINISTRATION (2017) 20th International Colloquium on Regional Sciences. [online]. [2017-05-10]. Available from: http://www.econ.muni.cz/kolokvium KLÍMOVÁ, V., ŽÍTEK, V. (eds.) (2017) 20 th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 992 p. SKOKAN, K. (2014) Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji po deseti letech (prezentace). [online]. [2017-05-10]. Available from: https

Open access
R&D infrastructures supported by the Operational Programme Research and Development for Innovation - regional structure and beneficiaries

Infrastruktury pro výzkum a vývoj podpořené z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace - udržitelnost v regionálním a individuálním pohledu

Dosavadní deficit výzkumné infrastruktury v Česku bude v následujících letech zčásti redukován 42 novými centry vznikajícími s podporou Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Dojde tak do značné míry k uměle vyvolanému snížení koncentrace výzkumných kapacit v hlavním městě, neboť Praha nepatří mezi cílové regiony tohoto operačního programu. Jsou však regiony připraveny využít nabízenou příležitost, mají dostatečné lidské zdroje na obsazení vzniklých pracovních míst novými výzkumníky a jsou místní ekonomiky schopny chytit se lana spleteného z evropských peněz a posunout se díky novým výzkumným infrastrukturám blíže znalostně založené ekonomice? První krok nutně podmiňuje ty další. Detailní pohled na dosavadní vývoj regionální zaměstnanosti ve VaV ukazuje, že v některých krajích nejsou v příslušném vědním oboru přítomny dostatečné lidské zdroje pro obsazení vznikajících center novými zaměstnanci, a hrozí tak částečné oslabení tohoto impulzu formálním přesunem stávajících výzkumníků z jedné instituce do druhé. V porovnávání se stávající strukturou zdrojů mateřských institucí se navíc ukazují jako neúměrně vysoké odhady podílu smluvního výzkumu a zahraničních grantů u budovaných center. Snížení některého z těchto zdrojů může mít za následek výrazné utlumení činnosti centra, neboť státní rozpočet nebude pravděpodobně schopný tento výpadek kompenzovat.

Open access
in ERGO
Institute of clean technologies for mining and utilization of raw materials for energy use – a new potential of research in Ostrava

Abstract

A year ago, in Ostrava, one of the major RDI (Research and Development for Innovation) projects was initiated in the Moravian-Silesian Region, called the Institute of Clean Technologies for Mining and Utilization of Raw Materials for Energy Use. During the first year, many of the top and often unique research laboratories and workplaces were built with a budget of over CZK200m, such as “Workplace of Electron Microprobe”, „Workplace of Tomographic Methods“, “Workplace of Hydrochemistry and Hydrobiology”, “Workplace of Thermal, Hydraulic and Mechanical (THM) Processes in Rocks”, “Workplace of Water Jet”, “Isotope and GCTOF Laboratory” and many others. This laid the basis for various research programmes with truly extraordinary extent and impact not only on the Czech industry but also economy of other EU member states.

Open access